Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi analyserar nuläget i organisationer och företag när det gäller hälsa och hälsoarbete, utbyter erfarenheter och för dialoger kring hur vi kan utveckla sättet att tänka och arbeta med hälsofrågor i arbetslivet. Idén bygger på att erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap möts och mixas för att åstadkomma utveckling i att arbeta praktiskt med dessa frågor.

Nätverket är ett forum för att:

 • diskutera hälsofrågor i arbetslivet
 • fylla på med nya kunskaper och utbyta erfarenheter – få energi
 • stämma av senaste nytt och följa frontlinjen kring dessa frågor
 • testa och driva FoU frågor
 • söka kopplingar mellan: verksamhet, hälsa och ekonomi
 • utveckla samarbetet och samverkan mellan högskola och näringsliv/arbetsliv
 • bygga upp en WHP-plattform

Vilka ingår i nätverket idag?

I nätverket idag finns tre större grupper representerade:
(sett till profession och organisatorisk utgångspunkt)

 • Hälsoutvecklare eller hälsopedagoger
 • Företagshälsovård (olika professioner inom FHV)
 • De som arbetar på personalkontor eller HR-avdelningar (både specialister och strateger).

Dessutom finns representanter med olika roller och ansvar både från privat och offentlig sektor, exempelvis från Arbetsmiljöverket, Institutet för stressmedicin (ISM), Scania i Södertälje, och Försvarsmakten.
Och vi vill gärna bli fler!

Områden och frågor vi valt att fokusera på i nuläget

WHP kan innefatta väldigt många delområden, fokus inom nätverket ligger på:

 • Hälsopromotion. Även om vi väljer ordet hälsa som utgångspunkt så vill vi fokusera det salutogena perspektivet men inte utesluta det patogena.
 • Hur vi mäter resultat och effekter av WHP-interventioner och hur dessa frågor kommer in i lednings- och styrsystem. Här kan vi även göra kopplingar till personalekonomi.
 • Ledarskap och medarbetarskap. Det är viktigt att arbeta med båda dessa målgrupper och relationen dem emellan. Ledarskapet utgör en helt avgörande roll om dessa frågor skall få en koppling till organisationsfrågor.
 • Förändring och lärande. Att arbeta med processinriktat förändringsarbete utgör en central del i ett hälsopromotivt arbetssätt. Vi vill också lyfta fram de pedagogiska aspekterna och frågor kring lärande.

Kortfilmer om arbetsmiljö


”Introduktion”

Om organisatorisk och social arbetsmiljö

”Om nytänkande i arbetsmiljöfrågor”

Organisatorisk och social arbetsmiljö

”Om kränkande särbehandling”

Organisatorisk och social arbetsmiljö

”Personalekonomiskt perspektiv”

Organisatorisk och social arbetsmiljö

”Ett juridiskt perspektiv”

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen