Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studentinflytande

Studenterna har rätt att vara representerade i samtliga beslutande och beredande organ. Det är studentkåren som utser dessa representanter.
Läs mer om Studentinflytande på Studentkårens webbplats.

Studentombudsman

För att ha en oberoende part att gå till i arbetsmiljö-, likabehandlings- eller diskrimineringsfrågor finns på högskolan en Studentombudsman, som arbetar med Studentkåren i dessa frågor. Studentombudsmannens uppgift är att på ett förutsättningslöst sätt lyssna in studenten och hjälpa denne vidare i olika frågor som rör likabehandling, arbetsmiljö eller diskriminering. Kontaktuppgifter hittar du på webben.

Försäkring

Alla registrerade studenter är försäkrade genom Kammarkollegiet. Försäkringen är en olycksafallsförsäkring som gäller under skoltid, dvs. all tid inom högskolans lokaler och område (med undantag av aktivitet som någon annan arrangerar). Även tid på praktik eller verksamhetsförlag utbildning som är en del av högskoleutbildningen ingår. Försäkringen gäller dock inte fritid.

Du är försäkrad

Studenter vid Högskolan Väst är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk.

Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

Läs mer om försäkringen och hämta skadeanmälningsblankett på Kammarkollegiets webbplats.

Försäkring vid utlandsstudier

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande innebär att du kan använda godkända kurser genomförda vid ett annat lärosäte i din examen. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter vilka krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.
Läs mer om tillgodoräknande

Befrielse från obligatoriskt moment

Om du av religiösa, etiska eller andra skäl anser dig inte kunna delta i ett obligatoriskt moment kan det finnas möjlighet att bli befriad.
Du ansöker på en blanketten

Om begäran avslås kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan.

Studieuppehåll

Om du bedriver studier vid Högskolan Väst kan du om du har särskilda skäl beviljas studieuppehåll med platsgaranti. Beroende på uppehållets längd och eventuella förändringar i utbildningsplanen kan det bli aktuellt med en individuell studieplan som garanterar dig plats på de kurser som krävs för att uppnå din examen så länge du följer denna studieplan.
Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Närmare anvisningar finns på baksidan av blanketten där du gör din ansökan.

anmalan-om-studieuppehall-och-ansokan-om-platsgaranti.pdf

 

Ett beslut som innebär att du inte medges platsgaranti kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan.

Studieavbrott

Vill du göra avbrott på en utbildning ska du anmäla detta till högskolan via nedanstående webbformulär

Gör du ett avbrott inom tre veckor från utbildningens start, ett sk tidigt avbrott, har du möjlighet att söka utbildningen igen.

Personuppgiftslagen och studenten

Syftet med Personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på sådan information är namn eller personnummer.

Hur får jag veta vad som står om mig?

Om du skriftligen begär det har du rätt att så snart som möjligt få ett skriftligt registerutdrag. Informationen ska normalt lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Ett utdrag per år är kostnadsfritt. Ansökan lämnar du till studentcentrum.

Om det är fel i registret?

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran snarast rätta, spärra eller utplåna uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Om du hittar något som är fel så vänd dig till Studentcentrum

Skyddade personuppgifter

Det kan föreligga särskilda skäl för en student att anhålla om skyddade personuppgifter. Sådana skäl kan till exempel vara att du lever under hot mot din person. Att inneha skyddade personuppgifter innebär att du läggs in i högskolans system med annan identitet än din egen. För att få reda på mer om innebörden om skyddade personuppgifter se riktlinjen nedan. 

Riktlinjer för hantering av skyddsvärda studenters uppgifter

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningens regler om offentlighet gäller. Detta innebär att alla uppgifter som finns registrerade om dig som enskild student är offentliga. Undantag kan endast göras om offentlighets- och sekretesslagen medger det – se nedan om skyddsvärda studenter.

Jämställdhet/Likabehandling/Mångfald

Ingen student eller sökande får utsättas för kränkande särbehandling vid Högskolan Väst på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Detta är reglerat i diskriminerings-lagen. I denna finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande.
Om du som student känner dig diskriminerad, kränkt eller utsatt för trakasserier kan du vända dig till Studentombudsmannen - som finns på studentkåren, Studenthälsan eller till Studentcentrum för att få hjälp och stöd.

Disciplinära åtgärder

En student som avsiktligt vilseleder vid examination, s. k. fusk, (exempelvis genom plagiat, otillåtet samarbete eller användande av otillåtna hjälpmedel), eller stör undervisning eller examination kan av disciplinnämnden stängas av från utbildningen under en begränsad tid eller tilldelas en varning. Disciplinnämnden fattar för högskolans räkning beslut i dessa ärenden och består av rektor, en lagfaren ledamot samt representanter för lärare och studenter.
Motsvarande gäller också för en student som hindrar eller stör verksamheten vid biblioteket eller utsätter anställd eller annan student vid högskolan för trakasserier.
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.
För närmare information - se Fusk och plagiat.
En student som stör undervisningen eller annan verksamhet vid högskolan kan även tillfälligt avvisas.

Avskiljande

Om en student lider av psykisk störning, begått allvarliga brott eller missbrukar alkohol eller narkotika och bedöms kunna skada annan person eller egendom under utbildningen kan studenten avskiljas från utbildningen. Sådana ärenden utreds och beslutas av Högskolans avskiljandenämnd vilken är en nämnd gemensam för alla svenska högskolor.

Mer information


Senast uppdaterad