Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information till forskningspersonerna

Vi vill fråga dig om deltagande i ett forskningsprojekt. På den här sidan får du information om projektet och om vad det innebär för dig att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Forskningsprojektets syfte är att studera studenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter som studerar till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Du är tillfrågad att delta i forskningsprojektet då du studerar vid någon av dessa utbildningsprogram vid Högskolan Väst. Lärandet under VFU är viktigt att studera då VFU är en stor del av din utbildning och påverkar möjligheten till att inhämta kunskaper och färdighet inför din nya profession. I projektet ingår att utveckla en ny enkät för utvärdering och kvalitetssäkring av VFU samt att analysera deltagarnas skattningar i enkäten. Vidare kommer arbetsintegrerat lärande (AIL) under VFU att studeras. Forskningshuvudman och ansvarig för projektet är Högskolan Väst. 

Hur går studien till?

Studien innebär att du som deltagare svarar på en enkätundersökning för att utvärdera VFU (Utvärdering av VFU) samt svara på frågor om arbetsintegrerat lärande (Utvärdering av AIL). Du når enkäten via den länk som ligger upplagd på Canvas under sjuksköterskeprogrammet och respektive inriktning inom specialistsjuksköterskeprogrammet under rubriken utvärdering av VFU.

Enkäterna besvaras digitalt i slutet av din VFU-period och det tar ca 15-20 minuter att besvara dessa tillsammans. Du besvarar enkäterna i en dator eller i en mobiltelefon. Du kommer att tillfrågas att delta i studien vid samtliga VFU: perioder under din utbildning. Du ger ditt samtycke till att medverka i studien samt att dina svar används i forskningsstudien genom att besvara fråga 1.1 vilken du finner på första sidan i enkäten. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien    

Deltagande i detta forskningsprojekt innebär inte några risker för dig som person. Om frågor eller obehag skulle uppstå har du möjlighet att kontakta ansvariga forskare för samtal (se kontaktuppgifter nedan).

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera personlig information om dig när du besvarar enkäten så som kön och uppgifter om utbildningsval samt VFU-placering inom kommun eller region. Svaret på frågan kring vid vilken kommun eller specifik avdelning du gjort din VFU kommer inte att behandlas i forskningsstudien. Den personliga informationen kommer inte att kunna härledas till dig som person utan endast till den fyrsiffriga kod som du själv skriver in efter instruktioner i enkäten. Personlig information kommer endast att behandlas av ansvariga forskare. Resultaten från studien redovisas sammantaget på gruppnivå och kan därmed inte härledas tillbaka till dig som person. Ingen obehörig kommer att ta del av dina svar. All data är lösenordskyddat i en dataserver på HV och endast ansvariga i forskningsgruppen kommer att ha tillgång till den. Analysen av data görs i ett statistikprogram. Uppgifterna kommer att bevaras i minst 10 år från det att forskningsprojektet har avslutats och kommer sedan att raderas.

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Väst. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov begära att få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvariga forskare (se kontaktuppgifter nedan). Du kan även vända dig till Högskolans dataskyddsombud på dataskydd@hv.se för frågor om dataskydd. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga hos Integritetskyddsmyndigheten. Information om detta finns på myndighetens webbplats  imy@imy.se eller kontaktas per telefon på 08-657 61 00.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultatet från projektet kommer att redovisas i vetenskapliga tidskrifter, på konferenser och inom Högskolan Väst. Forskarna är villiga att bli kontaktade angående resultatet av studien.

Försäkring och ersättning

Enkätundersökningen sker i samband med att VFU genomförs vilket ingår i din utbildning. Ingen särskild försäkring är tecknad för projektet. Ingen ersättning utgår.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att det påverkar din fortsatta utbildning. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande kontaktar du någon av ansvariga forskare för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Marie Engwall, Leg sjuksköterska, Universitetslektor, Fil. Dr i Vårdvetenskap
E-post: marie.engwall@hv.se
Mobilnummer: 070–1039887

Anna Andersson, Leg sjuksköterska, Universitetsadjunkt / Doktorand i Arbetsintegrerat lärande
E-post: anna.andersson.3@hv.se
Mobilnummer: 073–9013442

Båda vid Institutionen för Hälsovetenskap, Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2, SE-46132 Trollhättan.                                                                                                             

 

 

Senast uppdaterad