Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lokala regler, riktlinjer och ordningar

I vissa fall ska högskolan själv besluta om lokala regler, riktlinjer och ordningar, såsom

Statliga lagar och förordningar

Förutom de lagar och förordningar som reglerar och styr högskolans verksamhet kommer årligen Regleringsbrev från departementet som ger både generella och för Högskolan Väst specifika direktiv och ramar.

De uppräknade lagarna, förordningarna och nationella föreskrifterna med SFS-nummer finns sökbara på lagrummet.se.

Dokument med HSVFS-nummer finns sökbara på Universitets och högskolerådets webbplats eller på Universitetskanslerämbetets webbplats

Övergripande

 • Arkivförordningen, SFS 1991:446
 • Arkivlagen (AL), SFS 1990:782
 • Avgiftsförordningen
 • Förvaltningslagen (FL), SFS 1986:223
 • Högskoleförordningen (HF), SFS 1993:100
 • Högskolelagen (HL), SFS 1992:1434
 • Myndighetsförordningen (MF), SFS 2007:515
 • Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), SFS 2009:400
 • Tryckfrihetsförordningen (TF), SFS 1949:105
 • Dataskyddsförordningen - GDPR

Studentrelaterat

 • Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
 • Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor (RA-FS 2011:2)
 • Förordning om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (SFS 2010:543)
 • Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning (SFS 2007:989)
 • Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2007:432)
 • Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153)
 • Förordning om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter (SFS 2010:718)
 • Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)
 • Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6)
 • Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3)
 • Studentkårsförordningen (SFS 2009:769)

Relaterat


Senast uppdaterad