Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Allmänt

MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat program med syfte att ge svenska studenter möjlighet att skaffa kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Programmet riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sin uppsats på grund eller avancerad nivå genom en fältstudie under 8-10 veckor. På www.mfs.nu finns mer information och tidigare uppsatser.

Giltiga länder att göra studien i är de som definieras som utvecklingsländer av OECD:s biståndskommitté, DAC, i den s.k. DAC-listan.

Uppsatsen måste skrivas på engelska, och studierna ska vara relaterade till den internationella utvecklingsprocessen, dvs. belysa aspekter inom olika ämnesområden som är av betydelse för ländernas utveckling.

Till varje stipendiat som beviljats MFS stipendie delas ut en stipendiesumma om 27.000 kronor.

Stipendiet är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t ex studiemedel.

Vem kan söka?

Du som studerar på grund- eller avancerad nivå vid Högskolan Väst, och avser att insamla material till din uppsats eller examensarbete genom en fältstudie kan söka MFS-stipendium.

Vidare skall du:

 • I princip ha tagit 150 högskolepoäng och får inte ha påbörjat forskarutbildning. 

  Minor Field Studies
  , krav på studieresultat för ansökningar.


  För programstudenter

  Normalt genomförs en MFS studie tidigast under termin 6, den sista terminen på grundnivå vid heltidsstudier i normal takt. En student ska vid utresa ha uppnått minst 150 hp, motsvarande studier i 5 terminer på heltid i normal takt.

  Studenter som läser ett program och följer en given kursplan, och därmed är s.k. programstudenter, kan genomföra sin studie under termin 5 om det inom det specifia programmet är så att examenskursen endast genomförs då. Studenten ska i ett sådant fall ha uppnått minst 120 hp vid utresa, vilket motsvarar föreliggande 4 terminers studier på heltid i normal takt.

  För studenter som läser fristående kurser eller motsvarande

  Studenter som läser fristående kurser, fristående program eller på annat sätt inte följer en fast programstruktur under studietiden där det inte finns en i förtid planerad examenstermin/kurs, kan tidigast genomföra en MFS fältstudie under termin 6. Studenten ska vid utresa ha uppnått 150 hp.

 • Ha goda kunskaper i engelska. (Om värdlandets språk är franska, spanska eller portugisiska ska du ha studerat språket minst som C-språk på gymnasienivå eller ha motsvarande kunskaper.)
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

  MFS, regler för medborgarskap och uppelhållstillstånd

  Om man har permanent uppehållstillstånd (sk PUT) i Sverige, eller innehar dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) är det inte tillåtet att genomförastudien i det andra hemlandet även om det finns med på OECD DAC-listan. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd.

  Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska vara folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid ansökningstillfället.

 • Du får inte tidigare ha beviljats ett MFS-stipendium, eller blivit beviljat ett annat UHR- eller Sida finansierat stipendieum för samma studieperiod som ansökan avser.

Hur ansöker man?

Komplett ansökan skall vara International Office tillhanda senast angivet sista datum för ansökan . Du skapar och skickar ansökan via vårt on-line formulär på samma sida.

Vad ska ansökan innehålla?

 • CV
 • Studieintyg
 • Personligt brev, motivation letter
 • Projektplan på engelska (se mer utförlig info nedan)

Handledaren på högskolan ska hjälpa till med det teoretiska arbetet och uppsatsupplägget. Kontaktpersonen i fält hjälper till med praktiska arrangemang, kontakter och annan rådgivning. Kontaktpersonen i fält kan vara knuten till ett universitet, en enskild organisation eller t ex ett Sida- eller FN-stött projekt.

Projektplan

Med MFS ansökan ska bifogas en projektplan som beskriver din planerade fältstudie. Projektplan ska innehålla följande:

 • En utförlig beskrivning av planerad fältstudie och genomförande, samt ett förslag till alternativt upplägg - en plan B - om något skulle hindra genomförandet av den ursprungliga planen
 • Syfte och beskrivning av ämnet ska ha en tydlig anknytning till utvecklingsfrågor och till den utbildning du läser
 • Tidsplan över fältarbetet (minst 8 veckor sammanhängande utlandsvistelse)
 • Angivet preliminärt datum för förberedelsekurs.

  Obligatorisk förberedelsekurs

  Alla som beviljats stipendium måste genomgå en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen pågår två dagar och behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. Kursen genomförs på Sidas kursgård i Härnösand. Mer information om förberedelsekursen finns på www.mfs.nu.

  Preliminärt datum för MFS kurs måste anges i projektansökan.

  MFS stipendiet är avsett att täcka kostnader för resa och logi i sambande med den kursen.

 • Preliminär budget i projektansökan

  Beräknad budget i projektansökan ska minst innehålla
  - Resa till och från vistelselandet för studien
  - Eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet/regionen
  - Vaccinationer
  - Eventuella kostnader för utrustning nödvändiga för fältstudien
  - Del av levnadskostnader (ex 50% av fastställt utlandstraktamente för landet www.skatteverket.se)
  - Tryckning av färdig uppsats (max 10 ex)

  Bra att ha med i beräkningen är också kostnad för förberedelsekursen (resa t/r samt kost och logi) men dock inget krav.

 • Kort beskrivning av hur boende planeras
 • Val av undervisningsmetodik för att genomföra fältstudien och uppsatsen

Observera att uppsatsen skall skrivas på engelska (eller på värdlandets språk om det godkänts av institutionen).

Bedömning av ansökan

Ansökan bedöms av International Office och institutionskoordinatorer.

Bedömningen grundas på den föreslagna studiens kvalitet samt den sökandes lämplighet. Fullständiga bedömingskriterier hittar i högerspalten på denna sida.

Vi eftersträvar variation vad gäller institutioner, länder och ämnesområden.

Rapportering

Student som erhåller stipendium förbinder sig att lämna in en reserapportering på http://www.mfs.nu
Uppsatsen publiceras på MFS webbportal.

Senast uppdaterad