Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

God kvalitet i utbildningsprogrammen

De programutvärderingar som sker på Högskolan Väst är utformade att svara upp mot högskoleförordningen och Universitetskanslerämbetets (UK-ämbetetss) krav som ska uppnås i högre utbildning. Programutvärderingar görs som en del i högskolans förbättringsarbete. Syftet är att vidareutveckla och genomföra förbättringar i programmen.

Genomförande

Vid Högskolan Väst genomförs programutvärderingar med stöd av central utvärderingsresurs och i samverkan med institutionen.

En programutvärdering innebär att man utifrån en datainsamling analyserar, drar slutsatser och föreslår eventuella programförändringar i syfte att ständigt förbättra kvalitén och svara upp mot gällande krav. Studenternas synpunkter på genomförd utbildning är av stor vikt. Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbenkät, som skickas ut till programmets studenter vid studiernas slut. Efter datainsamlingen analyseras resultatet av aktuellt programråd. Programrådet återrapporterar sedan till institutionsledningen. På detta sätt sker en återkoppling till högskolans organ som verkar för att all utbildning i grund- och avancerad nivå håller hög kvalitet.

Planerade programutvärderingar

3-åriga grundutbildningsprogram
Magisterprogram
Masterprogram

Kontakt


Senast uppdaterad