Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig i första hand till forskarstuderande under det första studieåret men kan även ha deltagare från senare delar av forskarutbildningen. Under kursen tar vi bl.a. upp frågor om vad det innebär att vara doktorand, relationen mellan doktorand och handledare, att skriva avhandling och presentera forskningsresultat samt ger biblioteksinformation om olika tjänster och system. Vi ger också en översikt av tillämpliga delar av högskolelagen, högskoleförordningen och lokala riktlinjer. Kursen introducerar även kunskapsteori och vetenskapsfilosofi för både naturvetenskap och samhällsvetenskap med fokus på val av metoder för utformning av en vetenskaplig studie. Relevansen för den studerandes egna ämnesfält och skillnaden mellan olika ämnesfält fokuseras i övningar och seminarier. En introduktion till forskningsetik, inklusive det forskningsetiska regelverket och etikprövningsnämndens arbete, ges också med fokus på de studerandes ämnesfält och reflektioner över etiska implikationer både i allmänvetenskaplig forskning och i olika former av projekt inom de aktuella ämnena.
De studerande ska efter genomgången kurs kunna:
  • visa god kännedom om de centrala frågeställningarna och positionerna inom kunskapsteorin och vetenskapsfilosofin,
  • förhålla sig till fundamentala skillnader och likheter mellan olika vetenskapstraditioner och sambandet mellan vetenskapsfilosofisk position och valet av metod,
  • visa kännedom och reflektionsförmåga om etiska frågeställningar inom forskning,
  • visa förmåga att analysera, presentera, granska och diskutera vetenskapligt material,
  • visa kunskap om akademins arbetsformer och kvalitetsrutiner.

FAKTA


NIVÅ

Forskarnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörig är den som är antagen till forskarutbildning.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus