Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målgrupp

Lärare som är:
  • anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, ngn som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan(entreprenad), eller folkhögskola
Grundläggande behörighet.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen ger en introduktion till ämnet svenska som andraspråk utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, samt behandlar lärarrollen i språkligt och kulturellt heterogena miljöer, där normer och värderingar möts och utvecklas. Innehållet i kursen tar avstamp i de utmaningar lärare ställs inför i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö. Faktorer som påverkar nyanlända och fler-språkiga elevers lärande, språkutveckling och skolframgång diskuteras och be-tydelsen av lärarens attityd, förhållningssätt och didaktiska val i den interkulturella lärandemiljön uppmärksammas särskilt.
Kursen ger också lärare, som undervisar i olika ämnen i årskurs 1-6, verktyg för undervisning av flerspråkiga elever, bland annat genom att anlägga ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på ämnet. Kartläggningsmaterialet som utgångspunkt för planeringen av studierna diskuteras. Migrationsprocessen behandlas med tyngdpunkt på ett socialt och psykologiskt perspektiv där även elevhälsans roll belyses. Bedömning och didaktiska ställningstaganden för ökad måluppfyllelse, exempelvis samverkan med modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet diskuteras. Även identitetskonstruktion belyses.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Distans

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


VÅR 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 oktober 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-U8565

START/SLUT

Från v.04 2020 till v.23 2020

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Andréa Börjesson

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se