Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
 • redogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och definitioner av betydelse för familjefokuserad omvårdnad inklusive vård i livets slutskede
 • förklara den familjefokuserade omvårdnadens vetenskapliga grund och sammanfatta aktuell forskning och utveckling
Färdighet och förmåga
 • bedöma, planera, genomföra och utvärdera hälsostödjande samtal med ett familjefokuserat perspektiv
 • identifiera familjens livssituation samt kunna genomföra stödjande familjesamtal i samband med sjukdom och ohälsa i livets slutskede
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och värdera familjefokuserad omvårdnad utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • värdera och reflektera över eget professionellt och normmedvetet förhållningssätt med utgångspunkt i familjefokuserad omvårdnad
 • reflektera över familjens livssituation i samband med sjukdom och ohälsa i livets slutskede

I kursen studeras samtliga mål i relation till följande innehåll:

 • autonomi, delaktighet och egenvårdsförmåga
 • familjefokuserade teorier och modeller
 • familjefokuserad omvårdnad
 • hälsostödjande familjesamtal
 • kommunikation
 • människosyn, vårdfilosofi och etiska ställningstaganden
 • normmedveten familjefokuserad omvårdnad, mänskliga rättigheter
 • vård i livets slutskede

FAKTA


NIVÅ

Avancerad nivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

STUDIETAKT

Deltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus