Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi med inriktning mot redovisning, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området redovisning samt en kandidatuppsats om 15 hp.
I Externredovisning II behandlas redovisningsteori med redovisningsprinciper samt aktuell forskning. Koncernredovisning och upprättande av koncernbokslut är en central del i kursen. Även internationell redovisningsreglering tas upp. I Internredovisning fokuseras på nya ekonomistyrningsmodeller. I kursen diskuteras även aktuell forskning exempelvis vilka önskade och oönskade effekter som kan bli följden av ekonomistyrning.
Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med hjälp av såväl aktuell forskning som praktiska studier inom redovisningsområdet.
Kurserna syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till fördjupningsområdet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Kandidatuppsatsen presenteras och försvaras i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form. Kurserna läses integrerat under hela terminen men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under den senare delen av terminen.
Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma.
Följande kurser ingår:
• Externredovisning II 7,5 hp • Internredovisning 7,5 hp • Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 15 hp

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp. Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Grundläggande redovisning GLR100, Ekonomistyrning ESA106, Externredovisning EXT201 samt Investeringsbedömning och finansiell styrning IFS200.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus