Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student som bläddrar i kurslitteratur. Foto.

Pedagogik på Högskolan Väst

Till ämnet pedagogik hör fostran, lärande, undervisning och utbildning inom såväl hem och skola som föreningsliv och arbetsliv. Pedagogik som vetenskaplig disciplin bör betraktas som en sammanfattande benämning för en rad olika studier och teorier som handlar om påverkans- och förändringsprocesser. Processerna kan studeras utifrån individ-, grupp-, organisations- och/eller samhällsnivå. Kunskapsbildningen utgår från de processer genom vilka människan formar eller formas, förändrar och förändras i olika sociala och kulturella kontexter.
Pedagogikämnet på Högskolan Väst är inriktad mot arbetslivet och fokuserar på vuxnas lärande i organisationer. Pedagogik är ämnet för dig som är intresserad av hur individer utvecklar kunskaper och kompetenser i samspel med varandra. I våra kurser studerar vi villkor för lärande och kunskapsbildning, socialisationsprocesser samt kommunikation mellan människor i vardag och i arbetsliv. I linje med Högskolan Västs profil bedrivs undervisningen i pedagogik utifrån ett AIL-perspektiv där aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande lägger grunden för avancerad kunskap karakteriserad av komplexa frågor och lösningar. Centralt är studier av relationer inom organisationer och vi behandlar frågor som kännetecknar det ”nya arbetslivet”; t.ex. hur lärande organisationer skapas och vad som främjar respektive hindrar ett individuellt och kollektivt lärande. Kommunikativa processer och samtalsmetodik är grundläggande moment inom pedagogikämnet. Läs mer om AIL (arbetsintegrerat lärande) på:
Arbetsintegrerat lärande Sedan 1 januari 2020 erbjuder Högskolan Väst ett nytt tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till samhällsvetenskap och humaniora. Ämnet fokuserar på relationen mellan arbetsliv och lärande. Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning. Själva idén om arbetsintegrerat lärande bygger på att högskolans utbildning och forskning bedrivs i samverkan med externa parter.
Arbetsintegrerat lärande och samverkan
LINA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ett 75-tal forskare och ett 25-tal doktorander. LINA:s syfte är att initiera, bedriva och sprida forskning om lärande och kunskap som är relaterad till arbete.
Forskning

Pedagogik 1-30, 30 hp

Under kursen behandlas pedagogiken som disciplin, dess historia och dess utveckling. Inom ramen för ett arbetsintegrerat lärande behandlas, för ämnet, sådana centrala begrepp som kunskap och lärande. Betoningen ligger på vuxnas lärande och utgångspunkten är relationen mellan teori och praktik i arbetslivet. Kursen syftar till förståelse för de olika påverkansprocesser som kan undersökas inom ramen för ett pedagogiskt perspektiv. Kurspaketet består av tre kurser, som också kan sökas fristående;
  • Pedagogik nivå 1-30: Pedagogik som teori och praktik, 15 hp
  • Pedagogik nivå 1-30: Lärande i ett föränderligt arbetsliv, 7,5 hp
  • Pedagogik nivå 1-30: Vetenskapligt förhållningssätt, 7,5 hp
I samtliga kurser utgår vi från en erfarenhetsbaserad dialog som sedan lyfts för att förankras i teorin. Den parallella lärandeprocessen tydliggörs och kurserna avslutas med varierande examinationsformer.

Pedagogik som teori och praktik 15 hp

Vad har förändring med lärande att göra? Går förändringsprocesser att planera? Kunskaper i pedagogik kan öka möjligheterna att medverka i pågående förändringar i arbetslivet och i andra miljöer där individ och samhälle möts. Alla som i sitt yrke arbetar med påverkansprocesser i syfte att initiera lärande och utveckling har därför nytta av kunskaper inom pedagogik. I kursen behandlas pedagogikämnets bakgrund och utveckling samt grundläggande begrepp och teorier. Med utgångspunkt från pedagogiska förgrundsgestalter och teoretiska perspektiv studeras såväl formellt som informellt lärande. Under kursen ventileras såväl de klassiska pedagogiska frågorna som aktuell arbetslivspedagogisk forskning.

Lärande i ett föränderligt arbetsliv 7,5 hp

Hur ser samspelet mellan lärande och omvärld ut? Hur påverkar traditioner, förväntningar och den kommunikativa miljön lärandet i vuxen- och arbetslivet? I kursen studeras kunskap och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Kursens fokus ligger på lärandets villkor i arbetslivet. Frågor om lärande och förändring inom olika typer av verksamheter behandlas och miljöns betydelse för såväl kollektiv som individuell kunskapsinhämtning diskuteras. Utifrån ett historiskt och samhälleligt perspektiv studeras förändrade former av lärande som ett resultat av omvärldens krav och möjligheter. I ett föränderligt arbetsliv är kunskap om lärande och kompetensutveckling avgörande.

Vetenskapligt förhållningssätt 7,5 hp

Vad är vetenskap? Finns det någon annan kunskap än vetenskaplig kunskap? Vad skiljer vetenskapligt kunskapssökande från det vardagliga kunskapsinhämtandet? Vad är pedagogik? Vad är vetenskapligt inom pedagogiken? Kursen är en inkörsport till pedagogikämnet samtidigt som den ger en samhälls- och beteendevetenskaplig grund som är användbar i såväl utbildning som arbetsliv. Förståelse för ett systematiskt kunskapssökande grundläggs genom att vetenskapliga texter bearbetas och granskas i syfte att utveckla ett eget skrivande. Kursen syftar till att utveckla en förståelse för pedagogikens vetenskapliga roll och samspel med det omgivande samhället

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-22503

START/SLUT

Från v.35 2023 till v.02 2024

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Eva Löfvendahl
KURSER SOM INGÅR I KURSPAKETET