Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Alla företag och organisationer behöver ekonomer som har kunskapen och förmågan att värdera komplexa ekonomiska sammanhang och situationer. I utbildningen finns en nära koppling mellan huvudområdet företagsekonomi och ämnen som juridik, nationalekonomi och statistik, vilket gör att du är väl förberedd inför arbetslivet. De första två läsåren läser studenter på programmet tillsammans och under det tredje läsåret profileras utbildningen genom val till en av tre fördjupningsinriktningar: Marknadsföring, Organisation och ledarskap eller Redovisning. Undervisningen består till stor del av föreläsningar och seminarier som utgår från din förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka information. Utbildningen berör vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling relaterat till området företagsekonomi. Kurslitteratur och undervisning på engelska förekommer.

Marknadsföring

I denna inriktning studerar du marknadsföringsteori med tonvikt på marknadsundersökning och marknadskommunikation i relation till aktuell forskning inom området. En viktig del av studierna är utveckling, analys och presentation av marknadsföringsrelaterade frågeställningar. Projektarbeten med inriktning mot praktisk problemlösning och analys är viktiga inslag under utbildningen. Efter den här inriktningen kan du till exempel arbeta med marknadsundersökningar, marknadskommunikation eller försäljning.

Organisation och ledarskap

Den här inriktningen handlar om att förstå organisationers utformning, organisering och ledning, strategi och förändring i relation till aktuell forskning inom området. Inriktningen ger fördjupade kunskaper om ledarskap samt förutsättningar och metoder för organisatoriska förändringsprocesser. Du kommer till exempel att kunna arbeta med organisationsutveckling eller på en personalavdelning. Du kan arbeta med frågor som rör ledarskap, företagsstyrning, projektledning och förändringsarbete.

Redovisning

Syftet och målgruppen för företagens externa rapportering och olika utvecklingslinjer inom redovisningen studeras inom denna inriktning. Andra viktiga inslag är koncernredovisning, internationella aspekter på redovisning och ekonomistyrning. Du får dessutom tillgång till den senaste forskningen inom området. Väljer du denna inriktning kan du i framtiden jobba som revisor, controller, redovisningsekonom på en revisionsbyrå eller på ett företags ekonomiavdelning

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande, AIL, möter du under utbildningen genom gästföreläsningar, projekt och uppgifter kopplade till dina kurser. Läs mer om Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.
Det finns även möjlighet att läsa utbildningen med Co-op, vilket innebär att du genomför flera avlönade arbetsperioder på ett företag eller inom offentlig förvaltning under utbildningen. Högskolan Väst kan inte garantera dig Co-opplats men du har alltid möjlighet att ordna en plats på eget initiativ. Du får hjälp och stöd från oss när du söker. Om du är intresserad av att läsa utbildningen med Co-op, så väljer du detta tidigt under termin 1. Utbildning med Co-op innebär att den totala studietiden förlängs med ca ett år men i gengäld får du branschkontakter och yrkeserfarenhet redan under din utbildningstid.

Utlandsstudier

Som student vid Högskolan Väst har du goda möjligheter att pröva på studier och praktik utomlands. Högskolan har omkring 100 avtal med universitet och högskolor i hela världen och jobbar aktivt för att skapa nya avtal med intressanta universitet. Det finns möjlighet att använda programmets femte termin som består av valfria kurser för utlandsstudier.

Dubbel kandidatexamen i företagsekonomi

För dig som läser Ekonomprogrammet med företagsekonomi som huvudområde, finns en unik möjlighet till dubbel kandidatexamen genom vårt samarbete med partneruniversitetet Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis i Valenciennes, Frankrike. Om du väljer att läsa ditt sista kandidatår (år 3) i Valenciennes kan du erhålla både en svensk och fransk kandidatexamen utan att studierna förlängs med en enda vecka.
Rent formellt så söker du som student från Högskolan Väst ett 1-årigt utbyte via utbytesprogrammet Erasmus+. Du kan erhålla ett stipendium med bidrag från EU och kurserna du läser är godkända för att passa din utbildning och examen. I Frankrike betalar du endast för mat och boende. Alla studenterna examineras ”lokalt” på sina kurser. Examinationen för examensarbetet sker dock i Sverige för både svenska och franska studenter. Utbildningen i Valenciennes ges helt på engelska, men de svenska studenterna erbjuds - helt frivilligt - extralektioner i franska.
Läs artikeln om dubbel examen i Västpunkt nr 2/2014, sid 24

Arbetsliv

Styrkan med vår ekonomutbildning är att den vilar på en bred samhällsvetenskaplig grund vilket ger många möjligheter i din framtida yrkesutövning. I stort sett alla företag, organisationer och offentliga förvaltningar behöver medarbetare med kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Exempel på yrken som tidigare studenter har efter ett par års yrkesverksamhet är: marknadsförare, marknadsanalytiker, projektledare, personal/HR-ansvarig, utredare, inköpare, säljare, försäljningschef, rådgivare, skattekonsult, ekonomichef, controller, redovisningsansvarig och revisor (se vidare www.rn.se).

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 4 / A4)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-97113

EXTRA INFORMATION

Studiegång

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Stefan Hellman

Frågor om mina studier

studievagledning@hv.se

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Vill du veta mer?