Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Som förskollärare i förskola och förskoleklass skapar du förutsättningar för barn att utveckla ett livslångt lärande. Utbildningen går hand i hand med förskolans nationella uppdrag, och bidrar till att ge förskollärare en tydlig yrkesidentitet. På förskollärarutbildningen studeras barns kommunikation och språkutveckling, matematik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Med utgångspunkt i lek, estetiska uttrycksformer som drama, musik, bild och vardagliga sammanhang diskuteras förskolans/förskoleklassens möjlighet att väcka barns nyfikenhet för sin omvärld. Under utbildningen tillägnar du dig kunskaper och färdigheter för att skapa en stimulerande och utvecklande miljö där barns lust och medvetenhet att lära lyfts fram.
Förskollärarutbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, och belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati.
Du studerar även ämnesområden som är specifikt kopplade till arbete i förskolan. Dessa studier lägger grunden för den kunskap och kompetens som krävs för att möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Du får redan under den första terminen känna på yrket på en förskola i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom VFU får du pröva ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du är knuten till en förskola/förskoleklass där du möter barn och förskollärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning.

Arbetsliv

Som lärare i förskola och förskoleklass är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Välutbildade och engagerade förskollärare för de yngsta barnen efterfrågas ständigt och du kan arbeta inom privata eller kommunala förskolan. Bristen på förskollärare beror till största delen på att många förskollärare kommer att gå i pension samt stora barnkullar vilket gör att fler förskollärare behöver anställas.
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Förskollärarexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

Vill du veta mer?