Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grundlärare

Om utbildningen

Att arbeta som grundlärare innebär att du är med och skapar förutsättningar för att eleverna i förskoleklass och årskurs 1-3 ska få utvecklas i ett aktivt lärande. På programmet studerar du svenska och matematik med särskilt fokus på den tidiga läs-, skriv- och matematikinlärningen. I utbildningen kommer du även att lära dig att undervisa i såväl engelska som samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. De ämnesdidaktiska studierna tar sin utgångspunkt i lek, estetik och vardagliga sammanhang och du tillägnar dig kunskaper och färdigheter för att skapa en stimulerande och utvecklande miljö.
Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen områden som läroplansteori, styrdokument, specialpedagogik, vetenskapsteori, lärande och undervisning samt belyser områden som konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Dessa studier lägger grunden för den kunskap och kompetens som krävs för att möta de yngsta eleverna i grundskolan.

Arbetsintegrerat lärande-AIL

Du får redan under den första terminen känna på yrket på en grundskola i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom VFU får du pröva ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du är knuten till en skola där du möter elever och grundlärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning.
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats
Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.

Arbetsliv

Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.
Behovet av lärare styrs dels av andelen pensionsavgångar, dels av storleken på elevkullarna. I takt med att allt fler barn börjar i grundskolan stiger också efterfrågan på utbildade F-3-lärare.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

Vill du veta mer?