Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem har en tydlig hälsoprofil som genomsyrar hela utbildningen. Det betyder t.ex. att du får lära dig att motivera barn och unga till hälsosamma val i fritids och skola. Du studerar också ämnet idrott och hälsa i två kurser, vilket innebär att du efter avslutad utbildning är behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1-6 inom idrott/hälsa. Under utbildningen får du dessutom lära dig hur man kan använda estetiska uttrycksformer, såsom drama, musik, bild samt utomhuspedagogik i arbetet på fritidshem. Du studerar även moderna mediers påverkan på elevers kommunikation och vardagsliv. Studierna fokuserar även på betydelsen av delaktighet, demokrati och jämlikhet i arbetet på fritidshemmet.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Du får redan under den första terminen känna på yrket på ett fritidshem i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU).
Genom VFU får du pröva ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du är knuten till en skola med fritidshemsverksamhet där du möter elever och fritidslärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning.

Arbetsliv

Alla lärarutbildningarna är professionsutbildningar. Utbildningens syfte är att studenterna genom teoretiska och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva läraryrket. Utbildningen tar sin utgångspunkt i aktuell och relevant forskning i nära samspel med aktuell och beprövad yrkeserfarenhet.
Behovet av lärare styrs dels av andelen pensionsavgångar, dels av storleken på elevkullarna. I takt med att allt fler barn börjar i grundskolan stiger också efterfrågan på utbildade fritidslärare.
För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 6A / A6a)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

Vill du veta mer?