Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Höstterminen 2024 startas det nya Kandidatprogrammet i Human Resources. Utbildningen ger dig en bred samhälls- och beteendevetenskaplig kunskapsbas om hur människor och organisationer fungerar, för att kunna möta arbetslivets och medarbetares behov, krav och förutsättningar för dagligt och långsiktigt arbete. Programmet ges inom huvudområdet personal- och arbetsvetenskap.
Att förstå arbetslivets komplexa processer är en viktig kompetens för arbete inom HR. Arbetslivet är i ständig förändring, bland annat på grund av en snabb digital utveckling, en mer rörlig arbetsmarknad, ökade krav på omställning mot mer hållbara produktions- och tjänstesystem samt förändrade demografiska förutsättningar. Inom flera sektorer arbetar många (delvis) på distans, vilket kräver förändrade strategier för att möta medarbetares behov av flexibilitet. I detta arbete utgör HR en viktig funktion för att stärka och anpassa nya arbetssätt ur både medarbetar- och verksamhetsperspektiv, liksom i ett vidare organisatoriskt samhällsperspektiv.
Under utbildningen tränas du i att utifrån olika perspektiv förstå, analysera och förklara förhållanden som påverkar medarbetare, ledning, grupper och organisationer i arbetslivet. Du förbereds för arbete på både strategisk och operativ nivå. Exempel på områden som behandlas är bland annat social- och personlighetspsykologi, perspektiv på arbetsmiljö och hälsa, ledarskap, kompetensutveckling och lärande, samt olika former av kommunikation och samtal i arbetslivet. Utbildningen är tvärvetenskaplig för att bidra till förmåga att analysera och förstå förhållanden som exempelvis rör arbetets organisering, sambanden mellan hälsa och arbete, ledningens betydelse samt arbetsgruppers effektivitet. Som utbildad inom HR har du även kompetens att initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt i organisationer.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är Högskolan Västs profil. Det innebär att teoretiska och praktiska kunskaper aktivt integreras och problematiseras och att du möter arbetslivet redan under studietiden, vilket kan ge dig ett försprång i arbetslivet. AIL möter du under utbildningen genom det erfarenhetsutbyte som finns mellan högskolan och regionens arbetsliv där också projektarbeten och examensarbete kan genomföras. Under utbildningen får du bl.a. möjlighet till kontakt med mentorer, vilka är yrkesverksamma inom HR-området. Kontakten med mentorerna ger dig en djupare förståelse för en personalvetares arbetsuppgifter. Flera av lärarna på programmet har lång praktisk erfarenhet inom HR-området och/eller är aktiva forskare. Under programmets femte termin har du möjlighet att skräddarsy din utbildning med 15 hp valfria kurser och 15 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du är inte garanterad en VFU-plats, men du kommer att få vägledning för att själv kunna kontakta en passande arbetsplats för din VFU. Denna valfria termin ger dig även möjlighet att helt eller delvis välja kurser utanför den rekommenderade studiegången, som motsvarar sammanlagt 30 hp. Det innebär att du kan fördjupa dig inom ett eller flera intresseområden, genom studier i Sverige eller utomlands.

Arbetsliv

Efter genomgången utbildning kan du arbeta med HR-, personal- och organisationsfrågor inom ett brett fält, inom såväl privat som offentlig sektor.
Vanliga arbetsuppgifter är exempelvis att arbeta med organisationers personalstrategier och kompetensutveckling, att rekrytera och avveckla personal, att fungera som chefsstöd, att arbeta förebyggande för att stärka och bevara personalens arbetstillfredsställelse och hälsa, genomföra grupp- och ledarutvecklingsinsatser, hantera svåra samtal och konflikter samt bistå vid rehabilitering och andra utmaningar som kan uppkomma i arbetslivet.
HR/personalvetare bidrar med kompetens inom exempelvis verksamhetsutveckling, förändringsarbete, arbetsmiljöarbete, samt om de lagar och regelverk som berör arbetslivet. Vanliga tjänstetitlar är HR-generalist, HR-specialist, HR-chef, HR-konsult, rekryterare, personalchef, personalspecialist, HR business partner (HRBP), HR-administratör m.fl. Många arbetar också i egen verksamhet som externa konsulter åt företag och organisationer.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-98002

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR

Utbildningsplanen är ej publicerad