Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Man tittar ut över parkering med karta i hand. Foto

Om utbildningen

I denna utbildning försöker vi ta ett helhetsgrepp kring hur ett samhälle planeras, organiseras och byggs. Frågor som medborgardialog, hållbarhet och planeringsteori blandas med teori kring planprocess, bygglov, och exploateringsfrågor. Som student får Du kunskap om hela samhällsbyggnadsprocessen - från idé, planering till plangenomförande, där tekniska, ekonomiska och juridiska delar ingår och sammanlänkas. Du får kunskap om hur marken indelas i fastigheter, hur markanvändning regleras och hur kartor kan framställas och användas. Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv som präglas av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och hållbar markanvändning.
Lantmätarprogrammet är tvärvetenskapligt och knyter ihop samhällsvetenskapliga, juridiska, tekniska och ekonomiska kunskaper inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. Utbildningen kombinerar holistiska frågor inom hållbarhet, demokrati och samhällsintegrering med frågor kring planering, exploatering, markanvändning, ekosystemtjänster, fastighetsekonomi, fastighetsrätt, geografisk informationsteknik och gestaltning. Att förstå förutsättningarna för hur man kan skapa hållbara lösningar där olika människor vill bo och leva över tid är ett huvudfokus i utbildningen.
Under utbildningen jobbar du med översiktsplaner, skapar detaljplaner och tittar på beslutprocesser kring bygglov men du lär dig också kring hur vårt samhälle byggts upp historiskt och vad som ligger till grund för dagens planering. Förhandling och avtalsskrivning är en del av utbildningen som du kommer att ha nytta av när detaljplaner ska genomföras. Med plangenomförande avses exempelvis köp och försäljning av mark, fastighetsbildning, utbyggnad av vägar, finansieringsfrågor, drift och underhåll av anläggningar samt tidplaner för olika åtgärder. Även landsbygdsperspektiv och att kunna leva och bo med olika typer av service både i stad och på landet är en viktig del av utbildningen.
Digital teknik är en hörnsten för att visualisera och gestalta planer och stadsrum. Viktiga verktyg för att lagra, bearbeta, analysera och visualisera data används så som Geografiska informationssystem (GIS) och olika typer av BIM-tjänster. Vidare används teknikerna Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) för att visualisera planförslag och gestalta livsmiljö.
Genom aktivt studentinflytande och kontinuerlig kontakt med branschen uppdateras utbildningen fortlöpande då det händer mycket på arbetsmarknaden och vi vill ha en så uppdaterad utbildning så möjligt! Riktiga projekt och branschmedverkan tas in i majoriteten av kurserna, och en viktig del i utbildningen är studiebesök och temadagar där vi är ute på arbetsmarknaden och träffar olika aktörer.

Arbetsintegrerat lärande- AIL

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk examen samtidigt som du möter arbetslivet redan under studietiden. Flera av lärarna har tidigare jobbat inom branschen. Gästlärare berikar utbildningen med expertkompetenser och erfarenheter.
Verkligheten lyfts in i klassrummet genom att du till exempel hanterar material från verkliga fastighetsbildningsförrättningar, domar eller gestaltningsprogram. I utbildningen används samma programvaror som på samhällsbyggarens arbetsplats. Du är också ute på plats och för dialog med medborgare och kommun och får titta på verkliga problem och utmaningar som branschrepresentanter presenterar. I samverkan med bland annat Trollhättans stad upprättas förslag till detaljplaner, med du får också titta på lösningar kring boendefrågor på tex Koster eller arbeta med kollektivtrafiklösningar för Dalslandskommuner. Ekosystemtjänster diskuteras och allt från lekplatser till hela samhällssystem undersöks. Integration, hållbarhet och demokrati diskuteras med branschen och olika lösningar presenteras av gästföreläsande experter och branschföreträdare.
Under sista vårterminen genomför du tillsammans med dina studiekamrater en fallstudiekurs. Här tar ni tillsammans ett helhetsgrepp om samhällsbyggnadsprocessen och plangenomförande där alla tidigare kunskaper ni förvärvat under programmet vävs ihop till en helhet. I samarbete med Trollhättans stad eller annan kommun väljs ett geografiskt område som exempelvis behöver förändras från ett industriområde till ett bostadsområde. Genom fallstudien får du som student möjlighet att fördjupa dig inom flera intresseområden, till exempel marknadsanalyser, fastighetsvärdering, temabostäder, dagvattenutredningar, gestaltad livsmiljö, grönstrukturer, integration och hållbarhet, GIS, VR/AR och mycket mera.

Arbetsliv

Du som tar examen från lantmätarprogrammet hittar dina framtida arbetsgivare bland annat hos kommunernas lantmäteri- och planavdelningar eller på mark- och exploateringsavdelningar men du kan också arbeta med till exempel samhällsplanering och boendefrågor hos privata aktörer såsom privata konsultbolag eller privata fastighetsutvecklare. Statliga myndigheter såsom Trafikverket och Lantmäteriet är andra möjliga arbetsgivare. Då utbildningen ger en bred bas är många olika typer av arbetsgivare möjliga.
Det råder stor brist på personer med kunskap inom samhällsbyggnadsprocessen i hela landet. Bristen är genomgående i hela branschen både inom privat och inom offentlig sektor. Arbetsmarknaden ser med andra ord mycket ljus ut!

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Matematik 3b eller Matematik 3c.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2023

HÖST 2023

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

17 april 2023

ANMÄLNINGSKOD

HV-92060

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Lisa Bomble

Preliminärt antal platser

30

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR