Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Hur regleras markanvändning, hur indelas marken i fastigheter och hur framställs detta i kartor? Kunskap om fastigheter och hållbar markanvändning samt mätningsteknik utgör grunden i utbildningen. Utbildningen är tvärvetenskaplig och rör sig mellan de juridiska, tekniska och samhällsvetenskapliga områdena. Det första året som innehåller mycket matematik lägger den vetenskapliga grunden för ingenjörsutbildningen. Du läser också kurser i anläggningsteknik, projektkunskap, mät- och kartteknik, samt juridik.
Under det andra och tredje året handlar utbildningen till stor del om tillämpning av lagstiftningen som styr samhällsbyggnad, geografisk informationsteknik (GIS) samt mätning med bl.a. satelliter. Du fördjupar också dina kunskaper inom geodesi, fastighetsbildning, fastighetsekonomi, fysisk planering och exploatering. Genom hela utbildningen är det fokus på de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomiska, ekologiska och sociala frågor.
Utbildningen innehåller praktiska moment som mätning i fält, att hålla sammanträden, planera och arbeta i projektform, framställa kartmaterial i GIS-program, utföra fastighetsutredningar och fastighetsvärderingar samt genomföra förhandlingar med sakägare och upprätta avtal.

Arbetsintegrerat lärande – AIL

Hela utbildningen präglas av verklighetsförankrade föreläsningar, övningar, projekt och aktuell forskning. Flera lärare har erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen och gästföreläsare från branschen bjuds in. Examensarbetet baseras ofta på problemställningar identifierade i arbetslivet och genomförs många gånger i nära samarbete med branschen.

Arbetsliv

Arbetsmarknaden för lantmäteriingenjörer är bred och arbetsuppgifterna kan innefatta fastighetsbildning, fastighetsvärdering, samhällsbyggnadsteknik samt mät- och kartteknik. Många arbetsuppgifter har med samhällsbyggnadsprocessen att göra vilket innebär att du kommer att ha arbetskamrater med många olika kompetenser.
Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör eller GIS-ingenjör. Du kan arbeta hos Lantmäteriet, statliga myndigheter, kommuner, byggföretag, konsultföretag m.m.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik C.
eller
Matematik 3c, Matematik 3b.
(Områdesbehörighet 8 / A8)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik

Vill du veta mer?