Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Att förstå arbetslivets komplexa processer är en viktig kompetens för en personalvetare. I detta ingår att analysera och förstå förhållanden som rör arbetets organisering, sambanden mellan hälsa och arbete, ledningens betydelse samt arbetsgruppers effektivitet. Som personalvetare har du även kompetens att initiera, planera och genomföra utvecklingsprojekt i organisationer.
Programmet ger dig gedigen kompetens att efter examen initiera och leda lärprocesser och förändringsarbete i arbetslivet. Du får kompetens att arbeta för att förebygga ohälsa och bistå vid rehabilitering inom verksamheter. Utbildningen ger dig även kunskap om individ- och grupppsykologi, vilket gör att du kan leda och stödja organisationers arbete med till exempel kommunikation och konflikthantering.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Utbildningen karakteriseras av ett arbetsintegrerat lärande, där du under utbildningens gång har kontakter med organisationer i arbetslivet.
Under utbildningen får du ta del av det erfarenhetsutbyte som sker mellan högskolan och regionens arbetsliv där du också genomför projektarbeten och det avslutande examensarbetet. Du får möjlighet att upprätta kontakter med mentorer som är verksamma inom personalområdet. Flera av lärarna på programmet har varit och är verksamma inom personalområdet och kontakten med såväl mentorer som lärare ger dig både en djup och en bred förståelse för en personalvetares uppgifter.
Personalvetare
Under den femte terminen finns möjlighet, att som valbar kurs göra en kurs i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Arbetslivskontakterna utgår från att du ordnar egen referensorganisation respektive praktikplats.

Arbetsliv

Som personalvetare kan du arbeta inom ett brett fält av uppgifter relaterade till personal- och organisationsfrågor. Det kan handla om såväl praktiskt operativt arbete som strategiskt och förebyggande. Vanliga arbetsuppgifter är exempelvis företags/verksamheters personalstrategier och kompetensutveckling, rekrytering och avveckling, förebyggande hälsoarbete, grupp-och ledarutvecklingsinsatser, konflikthantering, bistånd vid rehabilitering och annan individuell problematik.
Utifrån kunskap om individers och gruppers psykologi bidrar personalvetaren med pedagogisk kompetens i att initiera och leda lärprocesser inom verksamheter. Det kan röra sig om verksamhetsutveckling i form av förändrings- och hälsoarbete.
Vanliga tjänstetitlar är personalchef, verksamhetsledare, HR-chef, HR-konsult, rekryterare, hälsosamordnare, personalkonsulent m.fl. Många personalvetare arbetar också i egen verksamhet som externa konsulter åt företag och organisationer.
Personalvetare återfinns inom många olika verksamheter såväl privata som offentliga. Inom företag, organisationer och myndigheter bidrar de med kompetenser inom områden som pedagogiskt ledarskap, hälsopromotivt arbete, personalekonomi, arbetsrätt, organisationsutveckling, jämställdhet och mångfald.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 5 / A5)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-92240

EXTRA INFORMATION

Studiegång