Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på människans livssituation och livsvillkor i samhället. Under utbildningen utvecklar du din förmåga till en personcentrerad vård nära människan. Du förbereds i att samverka och föra dialog med olika aktörer, som kommuner, sjukvård, myndigheter, intresseorganisationer och närstående. Du kommer att få träna på att hantera frågeställningar och problemområden som förekommer i arbetet tillsammans med personer med psykisk ohälsa och komplex psykiatrisk problematik.
Programmets huvudområde är vårdvetenskap med fokus på psykisk hälsa och ohälsa samt psykiatrisk vård. Vårdvetenskap utgör tillsammans med stödämnena socialt arbete och kriminologi grunden för din kompetens i att möta personer med psykisk funktionsnedsättning med särskilt komplicerad problematik. Centralt i utbildningen är att forskningsbaserad kunskap och ett kritiskt förhållningssätt kopplas samman med praktiska inslag.

Programupplägg

Inom ämnet vårdvetenskap introduceras du i generell vårdvetenskaplig teoribildning med fokus mot psykisk ohälsa och hälsa. Tyngdpunkten läggs på vårdandet som process och metod vid psykisk ohälsa samt psykiatrisk sjukdom både på individ- och samhällsnivå. Du studerar också kvalitetsutveckling i psykiatrisk vård, samverkan mellan olika kompetensområden, samarbetet inom och mellan olika professioner samt dess betydelse för den enskilde människan. Inom ämnet studerar du vetenskaplig teori och metod. Mot slutet av utbildningen genomför du ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet vårdvetenskap.
I ämnet socialt arbete läggs fokus på att se och förstå människors livsvillkor och situation i samhället, hur välfärdssamhället styrs och organiseras. Du studerar även de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet och psykiska funktionsnedsättningar. Inom ämnet studerar du också juridik samt social dokumentation och verkställighet. Du kommer även att studera återhämtningsteorier samt betydelsen av ett professionellt förhållningssätt i möte med människor. Studierna kommer också att fokusera på arbetsmetoder inom socialt arbete samt välfärdsteknologi i människovårdande yrken.
Inom kriminologiämnet studeras kriminologiska teorier och perspektiv samt förhållandet mellan psykisk ohälsa och olika typer av brott i relation till psykiatrisk tvångsvård. Du kommer också att studera rättsprocessens och kriminalvårdens organisation, arbetsuppgifter och samhälleliga villkor.
Inom ramen för programmet har du möjlighet att välja bland ett antal valbara kurser. Kurser i socialt arbete berör exempelvis teoretiskt perspektiv och praktiskt förhållningssätt inom socialt stöd och återhämtning. Även kurs i organisation, ledarskap och samverkan mellan olika aktörer finns som valbart alternativ. Inom kriminologiämnet kan du välja att studera om risken med att bli ett offer i det moderna samhället och effekter av detta.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande – AIL - möter du under hela utbildningen genom mötet med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 15 veckor. Reflektion, AIL och personlig utveckling betonas i utbildningen för att du ska utveckla kompetens och handlingsberedskap för din kommande yrkesroll. Utbildningens praktiska moment är förlagda inom olika verksamhetsområden, till exempel psykiatri, rättspsykiatri, kriminalvård, stödboenden och socialtjänst. Genom VFU möter du personer med psykisk ohälsa och får möjlighet att under handledning bemöta, analysera och reflektera kring individens situation. Du kommer också att ha fokus på planering, genomförande och samordning, samt på att utveckla den individuella förmågan att ge psykiatrisk omvårdnad. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska kunskaper med dina praktiska erfarenheter. Under din utbildning kan du behöva resa till den enhet där du ska genomföra din VFU. Det kan innebära en resekostnad för dig som student och du kommer att följa den utsedda handledarens schema.
Studenter förutsätts vara grundvaccinerade enligt svenska vaccinationsprogrammet. Observera att vaccinationsprogrammet kan förändras.
Många verksamheter som erbjuder VFU-platser kräver utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten och tillåter inte pågående graviditet av säkerhetsskäl.

ePortfolio – ett pedagogiskt verktyg

I Programmet socialpsykiatrisk vård används portfoliometoden som en pedagogisk metod för arbetsintegrerat lärande. Portfolions syfte är att:
  • genom reflektion öka förståelsen av kopplingen mellan teori och praktik
  • öka medvetenheten om din egen lärprocess och kunskapsutveckling
  • stödja din professionella och personliga utveckling inför kommande arbetsliv
  • tydliggöra vad och hur du lärt dig och vilken ytterligare kunskap du behöver i ditt kommande yrke

Internationalisering

Institutionen för Hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer information om internationalisering

Arbetsliv

Det finns många människor i samhället med svåra livssituationer vilket kräver att personal har fördjupad och bred kompetens inom kunskapsområdet.
Efter utbildningen kan du arbeta med människor med psykisk ohälsa inom bland annat kommunal psykiatri, rättspsykiatri, behandlingshem för missbruk, behandlingshem för barn och ungdomar, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse.
Studenter som gått programmet arbetar exempelvis som: Personligt ombud, behandlingsassistent, stödpedagog, kriminalvårdare, socialsekreterare inom rehabteam – missbruk och psykisk ohälsa samt behandlingssekreterare. Efter några år i yrket jobbar tidigare studenter även som processledare - temagrupp psykiatri, anbudsansvarig inom bemanningsföretag, vårdenhetschef -rättspsykiatri, Sektionsledare - rättspsykiatri samt verksamhetsledare inom LSS.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet vårdvetenskap

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-97225

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Sabina Dalsborn

Preliminärt antal platser

45

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR