Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Programmets huvudområde är omvårdnad, med den enskilda människans hälsa och välbefinnande i fokus. Omvårdnad bygger på mänskliga relationer och präglas av en helhetssyn på människan, och ett vetenskapligt och ett etiskt förhållningssätt. Medicinsk vetenskap är ett stödämne till omvårdnad och relaterar till sjukdom och dess behandling. Lärandet är en process och förutsätter att du deltar i arbetsgrupper tillsammans med andra studenter, och reflekterar över sambandet mellan individers upplevelse av hälsa, omvårdnad och medicinsk behandling. Utbildningen leder både till en yrkesexamen som legitimerad sjuksköterska, och till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad.

Normmedvetet vårdande

Högskolan Västs ambition är att alla sjuksköterskor som examineras härifrån går ut i arbetslivet med en unik kompetens som innebär att:
vara medveten om de normer som påverkar möten, relationer och kunskapsutveckling i hälso- och sjukvården utveckla en förmåga för att synliggöra och ifrågasätta normer som gör att patienter bemöts på ett fördomsfullt, kränkande eller felaktigt sätt
Detta lyfts fram och diskuteras under utbildningen genom normkritisk pedagogik – ett pedagogiskt förhållningssätt som problematiserar inställningar till olikhet och identitet. Läs om normmedvetet vårdande här

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande - AIL - ingår under hela utbildningen genom att teoretiska studier integreras med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under de tre första terminerna sker en del av den verksamhetsförlagda utbildningen på vårdcentraler, genom det så kallade primärvårdstemat. Du kommer då tidigt i kontakt med människors behov av vård och omvårdnad. I termin 2, 4 och 6 förläggs VFU till sjukhus och kommunal hälso- och sjukvård. Då VFU-platser finns i Norra Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Lilla Edet, Ale och Kungälv kommer du att behöva resa till olika VFU-platser. Du handleds av en sjuksköterska enligt den handledarmodell som är antagen i Västra Götalandsregionen.

Portfolio – ett pedagogiskt verktyg under VFU

På programmet används portfoliometoden som ett pedagogiskt verktyg för att stödja ditt lärande i de sju kurser som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Portfolions syfte är:
  • att genom reflektion tydligare integrera teori och praktik,
  • att ge en ökad medvetenhet om den egna lärprocessen och kunskapsutvecklingen,
  • att öka möjligheten till självkännedom,
  • att skapa förståelse för vad och hur du lärt dig och vilken ytterligare kunskap som behövs i förhållande till lärandemålen,
  • att utgöra stöd för utveckling av yrkesidentiteten.

Arbetsliv

Efter utbildningen har du kompetens att:
  • främja hälsa och förebygga ohälsa
  • ansvara för patientens omvårdnad
  • medverka vid undersökningar och behandlingar
  • leda och planera omvårdnadsarbetet
  • delta i forskning och genomföra förbättringsarbete

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
eller
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
(Områdesbehörighet 16 / A14)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Sjuksköterskeexamen

Vill du veta mer?