Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Man och kvinna promenerar i skogen

Om utbildningen

Utgångspunkten i programmet är människan och hennes livsvillkor, samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet, funktionsnedsättning och andra beroendeskapande livssituationer. I huvudområdet Socialt arbete och socialpedagogik, behandlas frågor som samhällelig och social förändring, lärande, mobilisering, inkludering och social delaktighet.
Programmet är uppbyggt så att de första två terminerna utgörs av kurser inom huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik. Kurserna behandlar till exempel människans utveckling, lärande och livsvillkor, välfärdsstatens uppbyggnad, organisering och utvärdering av socialt arbete, välfärdsteknik och globala perspektiv. Den tredje terminen omfattar kurser inom statsvetenskap, förvaltningsrätt, socialrätt samt civilrätt i det sociala arbetet. Den fjärde och femte terminen innehåller kurser inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utredningsmetodik, organisation, ledarskap samt valbara kurser med fokus på socialpedagogiskt och delaktighetsfrämjande arbete inom olika verksamhetsområden (temakurser).
Den sjätte terminen innefattar forskningsinriktade kurser samt examensarbete inom socialt arbete och socialpedagogik.
I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Arbetsformerna ger dig möjlighet att utveckla ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval. Utbildningens huvudområde är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser också kurser inom det sociala arbetets juridik.
Utbildningen ges i Trollhättan och Västervik.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

AIL möter du under utbildningen genom möten med yrkesverksamma, fältstudier, projektarbeten samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, som syftar till att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska verksamheten. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska och vetenskapliga kunskaper samt professionsspecifika färdigheter. Reflektion, AIL och personlig utveckling är betydelsefullt för att du ska utveckla handlingsberedskap för din kommande yrkesroll.

Arbetsliv

Arbetsmarknaden är god och professionell kompetens i socialt och socialpedagogiskt arbete efterfrågas i många sammanhang inom såväl offentlig, privat som kooperativ och ideell sektor. Du möter barn, ungdomar och vuxna i socialt utsatta livssituationer. Arbetet sker inom olika områden, såsom exempelvis boendeformer, institutionsvård, kriminalvård, skola och migration. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är också biståndsbedömning, utrednings-, planerings- och utvecklingsarbete.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2020

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2020

ANMÄLNINGSKOD

HV-97249

SÄRSKILT URVAL

Du kan öka dina chanser till antagning genom att också delta i det särskilda urvalet. Läs mer om särskilt urval

Vill du veta mer?