Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på människans livssituation och livsvillkor i samhället. Under utbildningen utvecklar du din förmåga till en personcentrerad vård nära individen. Du förbereds att i samverkan och dialog med olika aktörer, som kommuner, sjukvård, myndigheter, intresseorganisationer och närstående stödja människor med psykisk ohälsa. Du kommer att få träna på att hantera frågeställningar och problemområden som förekommer i arbetet tillsammans med personer med psykisk ohälsa och komplex psykiatrisk problematik. Programmets huvudområde är vårdvetenskap och huvudområdet fokuserar på psykiatrisk vård. Vårdvetenskap utgör tillsammans med stödämnena socialt arbete och kriminologi grunden för din kompetens att möta personer med psykisk funktionsnedsättning med särskilt komplicerad problematik. I utbildningen integreras forskningsbaserad kunskap med ett kritiskt förhållningssätt som är centralt i det pedagogiska/didaktiska upplägget.

Programupplägg

År 1: Du introduceras i generell vårdvetenskaplig teoribildning med fokus på psykisk ohälsa och hälsa. I socialt arbete läggs fokus på att se och förstå människors livsvillkor och situation i samhället, hur välfärdssamhället styrs och organiseras samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet och psykiska funktionsnedsättningar.
År 2: Här inriktas studierna mot vårdandet som process och metod. I vårdvetenskap läggs tyngdpunkten på psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom både på individ- och samhällsnivå. I socialt arbete studeras juridik, återhämtningsteorier och hur förhållningssätt påverkar mötet med människor. Inom kriminologiämnet studeras rättsprocessen, kriminalvårdens organisation och arbetsuppgifter samt samhällets villkor.
År 3: Här fokuserar du på människan med komplex psykiatrisk problematik. I socialt arbete studeras organisationsteori och ledarskap i människovårdande yrken samt metoder i socialt arbete. Inom kriminologiämnet studeras förhållandet mellan psykisk ohälsa och olika typer av brott i relation till psykiatrisk tvångsvård. Inom ämnet vårdvetenskap analyseras, värderas och tillämpas olika metoder inom psykiatriskt vårdande. Du studerar också kvalitetsutveckling i psykiatrisk vård, samarbetet mellan olika kompetensområden, samarbetet inom och mellan olika professioner och hur detta påverkar den enskilda människan. Inför ditt självständiga examensarbete om 15 hp inom huvudområdet vårdvetenskap studerar du även vetenskaplig teori och metod.
De valbara kurserna i socialt arbete berör dels socialt stöd och återhämtning som teoretiskt perspektiv och praktiskt förhållningssätt. Även organisation och samverkan mellan olika aktörer och hur dessa påverkar det sociala arbetets förutsättningar studeras. Inom kriminologiämnet fokuseras effekten hos människor som blivit utsatta för en kriminell handling och därmed brottsoffer samt dess koppling till psykisk ohälsa.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande – AIL - möter du under hela utbildningen genom mötet med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 15 veckor. Utbildningens praktiska moment är relaterade till eller förlagda inom olika verksamhetsområden, till exempel psykiatri, rättspsykiatri, kriminalvård, stödboenden och socialtjänst. En del verksamheter kräver att både personal och studenter är vaccinerade mot vissa sjukdomar. Genom VFU möter du personer med psykisk ohälsa och får möjlighet att under handledning bemöta, analysera och reflektera kring individens situation. Du kommer också att ha fokus på planering, genomförande och samordning, samt på att utveckla den individuella förmågan att ge psykiatrisk omvårdnad. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska kunskaper med dina praktiska erfarenheter. Då VFU-platser finns exempelvis i Norra Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Lilla Edet, Ale, Göteborg och Kungälv kommer du att behöva resa till olika VFU-platser vilket kan innebära en resekostnad för dig som student. Reflektion, AIL och personlig utveckling betonas i utbildningen för att du ska utveckla kompetens och handlingsberedskap för din kommande yrkesroll.

Internationalisering

Institutionen för Hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands.Mer info om internationalisering

Arbetsliv

Du kan arbeta med människor med psykisk ohälsa inom bland annat kommunal psykiatri, rättspsykiatri, behandlingshem för missbruk, behandlingshem för barn och ungdomar, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse. Det finns många människor i samhället med svåra livssituationer vilket kräver att personal har fördjupad och bred kompetens inom kunskapsområdet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet vårdvetenskap

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2019

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2019

ANMÄLNINGSKOD

HV-98079

EXTRA INFORMATION

Studiegång

Vill du veta mer?