Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

programbilder

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på människans livssituation och livsvillkor i samhället. Under utbildningen utvecklar du din förmåga till en personcentrerad vård och omvårdnad nära individen. Du förbereds att i samverkan och dialog med olika aktörer, som kommuner, sjukvård, myndigheter, intresseorganisationer och närstående hantera frågeställningar och problemområden som förekommer i arbetet med personer med psykisk ohälsa och komplex psykisk problematik. Programmets huvudområde är vårdvetenskap och huvudområdet avgränsas mot psykiatrisk omvårdnad. Vårdvetenskap utgör tillsammans med stödämnena socialt arbete och kriminologi grunden för din kompetens att möta personer med psykisk funktionsnedsättning med särskilt komplicerad problematik. I utbildningen integreras forskningsbaserad kunskap med ett kritiskt förhållningssätt som är centralt i det pedagogiska/didaktiska upplägget.

Programupplägg

År 1: Du introduceras i generell vårdvetenskaplig teoribildning med fokus mot psykisk ohälsa och hälsa.
I socialt arbete läggs fokus på att se och förstå människors livsvillkor och situation i samhället, hur välfärdssamhället styrs och organiseras samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet och psykiska funktionsnedsättningar.
År 2: Här inriktas studierna mot vårdandet som process och metod. I vårdvetenskap läggs tyngdpunkten på psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom både på individ- och samhällsnivå. I socialt arbete studeras juridik och metoder samt förhållningssätt med betoning på kompetensens och funktionens betydelse i mötet med individen. Inom kriminologiämnet introduceras grundläggande teorier om brottslighetens orsaker och motiv samt rättsprocessens, kriminalvårdens och den rättspsykiatriska vårdens arbetsuppgifter och samhälleliga villkor.
År 3: Studierna inriktas mot vårdandet som komplexa processer i socialpsykiatriska sammanhang. Inom ämnet vårdvetenskap analyseras, värderas och tillämpas metoder inom psykiatrisk omvårdnad för individer med komplex psykiatrisk problematik. Du studerar också kvalitetsutveckling i psykiatrisk vård, samarbetet mellan olika kompetensområden, samarbetet inom och mellan olika professioner samt dess betydelse för den enskilde individen. Inom det vårdvetenskapliga ämnet studeras vetenskaplig teori och metod. Ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet vårdvetenskap genomförs.
De valbara kurserna i socialt arbete berör dels socialt stöd och återhämtning som teoretiskt perspektiv och praktiskt förhållningssätt. Även organisation och samverkan mellan olika aktörer och hur dessa påverkar det sociala arbetets förutsättningar. Inom kriminologiämnets kurser studeras dels förhållandet mellan brott, psykisk ohälsa och rättsliga påföljder, dels det moderna samhällets förutsättningar för att bli och effekter av att vara ett offer och dess förhållande till psykisk ohälsa.

Arbetsintegrerat lärande - AIL

Arbetsintegrerat lärande – AIL - möter du under hela utbildningen genom mötet med yrkesverksamma, praktiska tillämpningsuppgifter, fältstudier, projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 15 veckor. Utbildningens praktiska moment är relaterade till eller förlagda inom olika verksamhetsområden, till exempel psykiatri, rättspsykiatri, kriminalvård, stödboenden och socialtjänst. En del verksamheter kräver att både personal och studenter är vaccinerade mot vissa sjukdomar. Genom VFU möter du personer med psykisk ohälsa och får möjlighet att under handledning bemöta, analysera och reflektera kring individens situation. Du kommer också att ha fokus på planering, genomförande och samordning, samt på att utveckla den individuella förmågan att ge psykiatrisk omvårdnad. Handledda seminarier ger dig möjlighet att diskutera och integrera teoretiska kunskaper med dina praktiska erfarenheter. Då VFU-platser finns exempelvis i Norra Bohuslän, Dalsland, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Lilla Edet, Ale, Göteborg och Kungälv kommer du att behöva resa till olika VFU-platser vilket kan innebära en resekostnad för dig som student. Reflektion, AIL och personlig utveckling betonas i utbildningen för att du ska utveckla kompetens och handlingsberedskap för din kommande yrkesroll.

Internationalisering

Institutionen för Hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands. Mer info om internationalisering

Arbetsliv

Du kan arbeta med människor med psykisk ohälsa inom bland annat kommunal psykiatri, rättspsykiatri, behandlingshem för missbruk, behandlingshem för barn och ungdomar, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse. Det finns många människor i samhället med svåra livssituationer vilket kräver att personal har fördjupad och bred kompetens inom kunskapsområdet.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet vårdvetenskap

Vill du veta mer?