Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OM UTBILDNINGEN
Socionomprogrammet tar sin utgångspunkt i människan och hennes livsvillkor, samt de fenomen, sociala problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet och andra beroendeskapande livssituationer. Grunden för programmet är det sociala arbetets kärnområden såsom barn och unga i behov av skydd, äldre och åldrande, funktionsnedsättning, integration, fattigdom, hemlöshet, missbruks- och beroendeproblematik, våld i nära relationer, samt kriminalitet, vilket knyts till kunskaper om juridik, socialpolitik och samhällsplanering. Olika modeller och metoder för att utreda och möta sociala problem förankrade i det sociala arbetets kunskapsområde ingår i programmet. Även insatser av psykosocial, stödjande och pedagogisk karaktär behandlas. Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet.

STUDIER

Socionomprogrammet läses på helfart under sju terminer med årlig antagning på höstterminen.
Huvudämnet är socialt arbete där den socialpedagogiska profilen introduceras i inledningen av utbildningen och fördjupas framför allt i samband med den avslutande sjunde terminen. Kurserna bygger på varandra och är strukturerade så att varje nivå innefattar ämneskunskap i socialt arbete, kunskap om ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt professionsspecifika kunskaper. Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till campus och delar som är förlagda på arbetsplats (VFU) samt fortlöpande moment som behandlar personlig och professionell utveckling.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING - VFU (PRAKTIK)

Socionomprogrammet innefattar verksamhetsförlagd utbildning. Den pågår 20 veckor och löper under hela termin 5 och ger 30 högskolepoäng och förläggs till en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom eller socialpedagog fungerar som handledare för studenten.

ARBETSLIV

Socionomprogrammet är en så kallad ”generalistutbildning ” som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta inom en rad områden. Med en yrkesexamen som socionom kan du arbeta med kvalificerat socialt arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden, men även inom exempelvis skola och hälso- och sjukvård. Andra arbetsområden som kan vara aktuella är kriminalvård, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, företagshälsovård och familjerådgivning. Vanliga befattningar är socialsekreterare, biståndsbedömare, enhetschef, kurator, fältassistent osv.

ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE (AIL)

Vid Högskolan Väst är arbetsintegrerat lärande (AIL) ett centralt begrepp som betonar relationen mellan teori och praktik. I fokus står bland annat frågor om förändrade villkor för arbetets organisering och verksamhetsutveckling, där samverkan med omgivande samhälle och forskning är en central utgångspunkt i utbildningen. Genom AIL skapas förutsättningar för gränsöverskridande möten och kunskapsutveckling. Ett av flera exempel på AIL-inslag inom ramen för Socionomprogrammet är moment som behandlar personlig och professionell utveckling (PPU), där arbetsintegrerat lärande stärker förmågan att integrera relevant teoretisk kunskap med handlande i relation till profession och egen utveckling samt förmågan att reflektera över sitt eget lärande. Detta stärker utvecklingen av livslångt lärande och kontinuerlig kunskapsutveckling, vilket är av betydelse i ett flexibelt och föränderligt arbetsliv.

INTERNATIONALISERING

Inom ramen för Socionomprogrammet kommer det finnas möjlighet att genomföra hela eller delar av kurser utomlands. Till exempel fältstudier under termin 4, verksamhetsförlagd utbildning under termin 5 eller examensarbetet i termin 6 som kan genomföras som minor field studies (MFS) utomlands.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 5 / A5)

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete

Socionomexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2021

HÖST 2021

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2021

ANMÄLNINGSKOD

HV-98746

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR