Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om utbildningen

Socionomprogrammet tar sin utgångspunkt i människan och hennes livsvillkor, samt de fenomen, sociala problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet och andra beroendeskapande livssituationer. Grunden för programmet är det sociala arbetets kärnområden såsom barn och unga i behov av skydd, äldre och åldrande, funktionsnedsättning, integration, fattigdom, hemlöshet, missbruks- och beroendeproblematik, våld i nära relationer, samt kriminalitet, vilket knyts till kunskaper om juridik, socialpolitik och samhällsplanering. Olika modeller och metoder för att utreda och möta sociala problem förankrade i det sociala arbetets kunskapsområde ingår i programmet. Även insatser av psykosocial, stödjande och pedagogisk karaktär behandlas. Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet.

Studier

Socionomprogrammet ges på två studieorter och kan läsas antingen i Trollhättan eller i Västervik. Du väljer nedan vilken ort du vill söka till och för dig som väljer Västervik finns lite mer specifik information längre ned i texten.
Socionomprogrammet läses på helfart under sju terminer med årlig antagning på höstterminen. Huvudämnet är socialt arbete där den socialpedagogiska profilen introduceras i inledningen av utbildningen och fördjupas framför allt i samband med den avslutande sjunde terminen. Kurserna bygger på varandra och är strukturerade så att varje nivå innefattar ämneskunskap i socialt arbete, kunskap om ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt professionsspecifika kunskaper. Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till campus och delar som är förlagda på arbetsplats (VFU) samt fortlöpande moment som behandlar personlig och professionell utveckling.

Verksamhetsförlagd Utbildning - VFU (Praktik)

Socionomprogrammet innefattar verksamhetsförlagd utbildning. Den pågår 20 veckor och löper under hela termin 5 och ger 30 högskolepoäng och förläggs till en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom eller socialpedagog fungerar som handledare för studenten.

Arbetsliv

Socionomprogrammet är en så kallad ”generalistutbildning ” som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta inom en rad områden. Med en yrkesexamen som socionom kan du arbeta med kvalificerat socialt arbete inom socialtjänstens verksamhetsområden, men även inom exempelvis skola och hälso- och sjukvård. Andra arbetsområden som kan vara aktuella är kriminalvård, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, företagshälsovård och familjerådgivning. Vanliga befattningar är socialsekreterare, biståndsbedömare, enhetschef, kurator, fältassistent osv.

Arbetsintegrerat Lärande (AIL)

Vid Högskolan Väst är arbetsintegrerat lärande (AIL) ett centralt begrepp som betonar relationen mellan teori och praktik. I fokus står bland annat frågor om förändrade villkor för arbetets organisering och verksamhetsutveckling, där samverkan med omgivande samhälle och forskning är en central utgångspunkt i utbildningen. Genom AIL skapas förutsättningar för gränsöverskridande möten och kunskapsutveckling. Ett av flera exempel på AIL-inslag inom ramen för Socionomprogrammet är moment som behandlar personlig och professionell utveckling (PPU), där arbetsintegrerat lärande stärker förmågan att integrera relevant teoretisk kunskap med handlande i relation till profession och egen utveckling samt förmågan att reflektera över sitt eget lärande. Detta stärker utvecklingen av livslångt lärande och kontinuerlig kunskapsutveckling, vilket är av betydelse i ett flexibelt och föränderligt arbetsliv.

Internationalisering

Inom ramen för Socionomprogrammet kommer det finnas möjlighet att genomföra hela eller delar av kurser utomlands. Till exempel fältstudier under termin 4 eller verksamhetsförlagd utbildning under termin 5.

För sökande till Västervik

Den mesta undervisningen är förlagd till Campus Västervik och det är där man huvudsakligen studerar. Obs! att obligatoriska professionsspecifika moment och övningar är förlagda till Campus Trollhättan, vilket alltså innebär att man som student måste vara på plats i Trollhättan vid dessa tillfällen vilket kan innebära en merkostnad för studenten. De professionsspecifika momenten genomförs 2-3 gånger per termin och respektive tillfälle kan omfatta 1-3 dagar.
Under termin 7 finns det ett val mellan några kurser. Någon av dessa kurser kan vara förlagd till campus Trollhättan.
Som student i Västervik ingår du i en studiegrupp som på plats följer föreläsningar, seminarier och andra undervisningsinslag som sker digitalt från Trollhättan mot Campus Västervik. På Campus Västervik arbetar du också med uppgifter i din studiegrupp.

FAKTA


NIVÅ

Grundnivå

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighet
Du behöver också: Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

STUDIETAKT

Heltid

UNDERVISNINGSFORM

Campus

EXAMEN

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete

Socionomexamen

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN


HÖST 2024

HÖST 2024

UNDERVISNINGSTID

Dagtid

SISTA ANMÄLNINGSDAG

15 april 2024

ANMÄLNINGSKOD

HV-97856

EXTRA INFORMATION

Här kan du läsa mer om programmet –
Programbeskrivning

Behöver du hjälp?

Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor

Kontakta Servicecenter

Frågor om utbildningens innehåll

Nina Tryggvason
KURSER SOM PROGRAMMET OMFATTAR