Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn som leker

Vårdmöten mellan patient och professionella speglar normer och maktordningar. Detta kan bidra till en ojämlik vård med omotiverade skillnader i vård och behandling vilket i sin tur ger en ojämlik hälsa i befolkningen.

Ojämlikheter i vården beror oftast inte på medvetna beteenden hos vårdpersonal, utan grundar sig i mer eller mindre omedvetna normer och värderingar om befolkningsgrupper. Att det finns skillnader i bemötande av icke svenskar och etniska svenskar, olika sätt att möta kvinnor och män och mellan grupper med olika utbildningsnivå gör att det behövs kunskap hos vårdpersonal om hur värderingar och normer påverkar mötet med patienten. 

Så integreras normkritik i våra vårdutbildningar 

Idag har vi normkritiska lärandemål i samtliga kurser på sjuksköterskeprogrammet och socialpsykiatrisk vård. I utbildningarna finns litteratur med ett innehåll som ger stöd att uppnå de normkritiska lärandemålen. Våra specialistssjuksköterskeutbildningar har delvis genomgått samma förändring, och är ett arbete som kommer att fortsätta.

Samtliga examensarbeten, både på grundnivå och avancerad nivå skall innehålla en text där relevanta normer diskuteras.  

Utöver våra reguljära utbildningar på campus har vi sedan 2016 en helt webbaserad kurs för yrkesverksamma i vården; normmedvetet vårdande 7,5 Hp. Denna kurs ges på kvartsfart och är inte knuten till någon specifik profession.

I vårt Högskolepedagogiska kursutbud finns kursen Normkritisk pedagogik i högre utbildning 5 Hp där normativa strukturer som påverkar undervisningen synliggörs. Teori varvas med praktiska metoder i normkritisk pedagogik med syftet att utveckla den egna lärarrollen mot en mer jämlik och inkluderande undervisning.

Internationellt samarbete 

En utbildning i samverkan med Finland, Norge, Danmark och Litauen, genomfördes i Trollnet nätverket inom ramen för Nordplus. Kursen “Norm-Consciousness in Health and Social Care” (3 ECTS Credits, Basic Level) genomfördes som en webbaserad utbildning pga Coronapandemin.

För att möjliggöra för studenten att tillägna sig redskap att identifiera vad som kan skapa ojämlik vård och omsorg, var kursens syfte att ge studenterna kunskap inom områdena normer, kategorisering, reflexivitet och empowerment.

Senast uppdaterad