Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Regler för inrättande av ämne för utbildning på forskarnivå

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 25 maj 2023
Träder i kraft 2023-06-01
Ärendenummer HV 2023/42

1      Inledning

Syftet med dessa regler är att underlätta och stödja berörda aktörer i arbetet med framskrivning av ansökningar om inrättande av ämne för utbildning på forskarnivå. Reglerna bidrar till att säkerställa att det finns förutsättningar för att god kvalitet i forskarutbildningen upprätthålls. 

Dessa regler behandlar ämnen inom ramen för Högskolan Västs (HV) tillstånd från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utfärda generella examina på forskarnivå. Högskolan Väst har två tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, dels inom område Arbetsintegrerat lärande, dels inom område Produktionsteknik.  

Examenstillståndet innebär att lärosätet har rätt till att anordna och avveckla utbildning på forskarnivå, anta till utbildning på forskarnivå, fastställa allmänna och individuella studieplaner, utfärda generell doktors- och licentiatexamen osv. Lärosätet behöver inte lämna in en förnyad ansökan till UKÄ om forskarutbildningens upplägg eller innehåll ändras. Detta gäller också inrättande av nya forskarutbildningsämnen, så länge dessa ryms inom det område som lärosätet har examenstillstånd för (se www.uka.se). 

Det aktuella styrdokumentet behandlar inte ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå för nya områden. Detta är en separat process och görs direkt till UKÄ av högskoleledningen. 

2      Inrättande

 Nya forskarutbildningsämnen kan inrättas inom ramen för de områden som Högskolan Väst (HV) har examinationstillstånd för dvs Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik. 

2.1     Ansvarsfördelning

Det är rektor som tar beslut om inrättande av ämne för utbildning på forskarnivå efter yttrande från Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).  

 • Ansvarig för framtagning av nytt forskarutbildningsämne lämnar ansökan tillsammans med relevant dokumentation till FUN, efter förankring hos berörd(a) institutionsledning(ar) och hos verksamhetsledningen för berörd(a) komplett(a) akademisk(a) miljö(er).
 • Efter eventuell beredning, avger FUN ett yttrande till rektor.
 • Ärendet om inrättande bereds och föredras för rektor av ansvarig handläggare. 

2.2     Beslutsunderlag 

Ansökan ska innehålla följande: 

Forskarutbildningsämnets benämning 

 • Ange forskarutbildningsämnets benämning på svenska och engelska. 
 • Ange namn på det forskarutbildningsområde som forskarutbildningsämnet ska ligga inom (Arbetsintegrerat lärande eller Produktionsteknik). 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

 •  Beskriv forskarutbildningsämnets djup, bredd, avgränsningar, eventuella inriktningar samt ämnets förhållande till forskarutbildningsområdet.
 • Beskriv behovet av det nya forskarutbildningsämnet samt dess förhållande till relevanta forskarutbildningsämnen nationellt och internationellt.
 • Redogör för om och hur forskarutbildningsämnet relaterar till forskning samt till utbildning på grund- och avancerad nivå inom HV:s kompletta akademiska miljöer.
 • Beskriv och analysera forskarutbildningsämnets långsiktighet. 
 • Beskriv och argumentera för forskarutbildningsämnets relevans i förhållande till HV:s vision, mål och profil.  

Samarbeten, resurser och andra förutsättningar

 • Beskriv nationella och internationella nätverk samt samarbeten inom och utom akademin för forskarutbildningsämnet. 
 • Beskriv planerad forskningsmiljö och studiesocial situation för forskarstuderande i forskarutbildningsämnet. 
 • Beskriv förutsättningarna för rekrytering av forskarstuderande nationellt och internationellt.
 • Beskriv personresurser inklusive titel, tillgänglighet och kompetens (vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk) i relation till forskarutbildningsämnet för den tilltänkta utbildningen. Redogör för eventuella behov av nyrekryteringar.
 • Uppskatta ekonomiska förutsättningar och planerat antal forskarstuderande per år, för den tilltänkta utbildningen. 
 • Beskriv tillgång till adekvata resurser vid eller utanför HV samt infrastruktur i övrigt som krävs för den tilltänkta utbildningen. Redogör för eventuella behov av investeringar.
 • Beskriv eventuella samarbetsformer om flera aktörer, inom och/eller utanför HV, avser samarbeta om den tilltänkta utbildningen. 
 • Beskriv eventuella övriga avgörande förutsättningar. 

Till ansökan om inrättande ska förslag till allmän studieplan bifogas. 

När rektor tagit beslut om inrättande fastställer FUN den allmänna studieplanen samt utser ledamöterna till ett nytt eller befintligt ämnesråd.

Regler för avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 25 maj 2023
Träder i kraft 2023-06-01
Ärendenummer HV 2023/42

1      Inledning

Syftet med dessa regler är att underlätta och stödja berörda aktörer i arbetet med framskrivning av ansökningar om avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå. Reglerna bidrar till att säkerställa att det finns förutsättningar för att god kvalitet i forskarutbildningen upprätthålls. 

Dessa regler behandlar ämnen inom ramen för Högskolan Västs (HV) tillstånd från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utfärda generella examina på forskarnivå. Högskolan Väst har två tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, dels inom området Arbetsintegrerat lärande, dels inom området Produktionsteknik.  

Examenstillståndet innebär att lärosätet har rätt till att anordna och avveckla utbildning på forskarnivå, anta till utbildning på forskarnivå, fastställa allmänna och individuella studieplaner, utfärda generell doktors- och licentiatexamen osv. Lärosätet behöver inte lämna in en förnyad ansökan till UKÄ om forskarutbildningens upplägg eller innehåll ändras (se www.uka.se). 

2      Avveckling

 Befintliga forskarutbildningsämnen inom ramen för de områden som Högskolan Väst har examinationstillstånd för: Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik, kan avvecklas. 

2.1     Ansvarsfördelning

 Det är rektor som tar beslut om avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå efter yttrande från Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).  

 • Ansökan om avvecklande av ämne lämnas till FUN av berörd(a) institutionsledning(ar) och verksamhetsledningen för berörd komplett akademisk miljö.
 • Efter eventuell beredning och i samråd med aktuellt ämnesråd avger FUN ett yttrande till rektor. 
 • Ärendet om avvecklande bereds och föredras för rektor av ansvarig handläggare. 

2.2     Beslutsunderlag

 Ansökan ska innehålla följande: 

 • Anledning till avvecklande. Detta kan till exempel vara förändringar i högskolans strategiska inriktning, omfattande kvalitetsbrister i utbildningen eller att ämnet ersätts av ett nytt ämne.
 • Utredning avseende konsekvenser för antagna forskarstuderande och för den samlade akademiska miljön.
 • Förslag på övergångsregler för antagna forskarstuderande ska, i möjligaste mån, ges möjlighet att slutföra utbildningen.  

När rektor tagit beslut om avveckling av ämnet, beslutar FUN om att upphäva den allmänna studieplanen. Berörd(a) KAM-ledning(ar) och institutionsledning(ar) ansvarar för att skriftligen informera forskarstuderande om övergångsregler samt från vilket datum de inte längre kan fortsätta sina studier i ämnet eller få examen i ämnet. 

 

Regler för allmän studieplan i utbildning på forskarnivå 

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 14 december 2023
Träder i kraft 2024-01-01
Ärendenummer HV 2023/774

Av högskoleförordningen framgår att det för varje ämne med utbildning på forskarnivå ska finnas en allmän studieplan som innehåller det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskilt behörighet och de övriga föreskrifter som behövs (6 kap. 27 § högskoleförordningen).

En allmän studieplan fastställs av Forsknings- och utbildningsnämnden på förslag av berört ämnesråd. Den ska på Högskolan Väst innehålla:

 • Ämnesbeskrivning
 • Utbildningens mål och syfte
 • Behörighetsvillkor, urval och antagning
 • Utbildningens innehåll och upplägg
 • Avhandling, uppsats och examen
 • Betyg inom utbildningen

En allmän studieplan upprättas i mall som fastställts av FUN.

Regler för individuell studieplan i utbildning på forskarnivå 

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 14 december 2023
Träder i kraft 2024-01-01
Ärendenummer HV 2023/772

Allmänt

Varje studerande antagen till utbildning på forskarnivå vid högskolan ska ha en fastställd individuell studieplan, som kontinuerligt följs upp och uppdateras i den mall som har fastställts av Forsknings- och utbildningsnämnden.

Innehåll

Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om

 • tidsplan
 • handledare
 • anställning
 • aktivitetsgrad
 • avhandlingens inriktning, planerade och genomförda vetenskapliga moment,
 • planerade och genomförda kurser
 • dokumentation och uppfyllelse av de nationella examensmålen.

Fastställande

I samråd med biträdande handledare, forskarstuderande och prefekt ansvarar huvudhandledare för att den individuella studieplanen upprättas och lämnas in för fastställande.

Den individuella studieplanen fastställs av respektive ämnesråd för utbildning på forskarnivå senast 60 dagar efter att den forskarstuderande har påbörjat sin utbildning.

Uppföljning

I samråd med biträdande handledare, forskarstuderande och prefekt ansvarar huvudhandledare för att den individuella studieplanen kontinuerligt följs upp och för att uppdaterade versioner av den individuella studieplanen lämnas in för fastställande minst en gång per år och när betydande förändringar har skett.

Om huvudhandledare ännu inte är utsedd eller på väg att bytas ut ska prefekt i samråd med ämnesråd utse annan lämplig person (t.ex. biträdande handledare eller tilltänkt huvudhandledare) att bereda den individuella studieplanen tillsammans med den forskarstuderande.

Dokumentation av institutionstjänstgöring

I samråd med berörd chef ska huvudhandledare och forskarstuderande årligen dokumentera planering och uppföljning av eventuell institutionstjänstgöring i den individuella studieplanen. För tredjepartsdoktorander görs motsvarande i samråd med berörd chef hos extern arbetsgivare. Handledare måste alltid informeras om tillkommande undervisning eller annan tjänstgöring.

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå - Antagning

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 8 september 2022
Ärendenummer HV 2022/166

Antagning till studier på forskarnivå vid HV följer högskolans Antagningsordning, del B. Följande anvisningar utgör komplement till Antagningsordningen.

För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs säkrad studiefinansiering, antingen genom anställning som doktorand eller licentiand vid högskolan eller genom motsvarande anställning hos s.k. tredje part som t.ex. annat lärosäte, ett företag eller en organisation. Bland dem som söker en doktorand- eller licentiandanställning vid HV görs ett urval och en rangordning enligt nedan beskriven process. Anställningen erbjuds den sökande som rangordnats högst och antagning sker samtidigt med beslutet om anställning. FUN beslutar om själva antagningen, medan beslut om anställning tas av prefekt på berörd institution.

Utöver detta kan den som redan är anställd vid HV och inskriven som forskarstuderande i relevant ämne vid annat lärosäte begära att bli prövad för antagning till studier på forskarnivå vid HV.

Utlysning av doktorand- och licentiandanställning

Alla doktorand- och licentiandanställningar vid HV ska ledigförklaras och tillsättas i konkurrens. Undantag för annonsering gäller studerande som ska genomgå forskarutbildning inom ramen för annan extern anställning, s.k. tredjepartsdoktorand eller -licentiand. Sådan anställning behöver inte annonseras.

Prefekt beslutar om utlysning av anställning som doktorand eller licentiand efter tillstyrkan från berört ämnesråd. Anställningen ska alltid annonseras på högskolans webbplats och anslagstavla, så långt som möjligt genom Euraxess europeiska portal.

Ansökan

Till studier på forskarnivå får antas sökande som får doktorand- eller licentiandanställning vid HV eller vars studiefinansiering är tryggad genom anställning hos s.k. tredje part eller genom annan långsiktig försörjning. Utöver tryggad studiefinansiering krävs att den sökande uppfyller grundläggande och särskilda behörighet, vilket framgår av antagningsordningen och den allmänna studieplanen i aktuellt utbildningsämne.

En ansökan till utbildning på forskarnivå ska vara skriftlig (särskild blankett) och omfatta fullständiga merithandlingar, inkl. examensarbete från på grund- och avancerad nivå samt relevanta vetenskapliga publikationer i övrigt. Samtliga bedömningsgrunder och anvisningar om hur meriter och skriftliga underlag ska sammanställas av den sökande ska fastställas inför ledigförklarandet och framgå av annonsen.

Urval och antagning

Inkomna ansökningar inför antagning till utbildning på forskarnivå handläggs av HR-avdelningen, vilka också bistår den för ärendet särskilt formerade bedömnings-/ rekryteringsgruppen i deras fortsatta arbete.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningsgrunderna finns i Antagningsordningen och i den allmänna studieplanen. Att en sökande kan bedömas få tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet tillgodoräknad för utbildning på forskarnivå, får inte innebära att sökande ges företräde framför andra sökande (HF 7:41). Sådan utbildning kan däremot vara meriterande.

FUN fattar beslut om antagning till studier på forskarnivå. Efter antagning sker följande:

 • Ansvarig prefekt fattar beslut om anställning vid HV om inte anställning hos s.k tredje part.
 • Antagningen registreras i Ladok.
 • Beslutet meddelas alla sökanden inom tre veckor från det att beslutet trätt i kraft.

Beslut om antagning till studier på forskarnivå samt beslut om anställning som doktorand eller licentiand får inte överklagas.[2]

Till studier på forskarnivå kan även antas sökande med anställning hos s.k. tredje part. Antagningen sker på samma sätt som för forskarstuderande anställd på HV med tillägg att särskilt avtal ska skrivas mellan HV och tredje part. I det särskilda avtalet ska bland annat framgå att tredje part garanterar finansiering av den forskarstuderande till minst 50 procent av den totala avsedda studietiden fram till licentiat- eller doktorsexamen. 

Övergång av forskarstuderande från annat lärosäte och inom HV

Högskolan får besluta att en forskarstuderande som tidigare antagits till utbildning på forskarnivå inom HV eller vid annat lärosäte får övergå till annan forskarutbildning vid HV. En förutsättning i båda fallen är att den forskarstuderandes tidigare forskarutbildningen kan bedömas relevant i förhållande till någon av högskolans examenstillstånd på forskarnivå.

Övergång till fortsatt forskarutbildning på HV beslutas av FUN. Till grund för beslutet är att övergångens ska ske i enlighet med Antagningsordningen, den för utbildningen gällande allmänna studieplanen och riktlinjer för individuell studieplan samt utnämnande av handledare. Finansieringen ska vara säkerställd på samma sätt som vid antagning av ny forskarstuderande.

Ansökan ska innehålla och kompletteras med följande:

 • Ifylld blankett Ansökan om antagning.
 • Ifylld blankett Beslut om antagning med tillstyrkan från prefekt.
 • Examensbevis som styrker behörighet till studier på forskarnivå.
 • Kursintyg för kurser inom forskarutbildningen vid annat lärosäte.
 • Kopia på antagningsbesked från den utbildning som forskarstuderande vill byta ifrån.
 • Senast reviderad individuell studieplan vid HV alternativt annat lärosäte.
 • Vid önskan om eventuellt tillgodoräknade av obligatoriska kurser och kurser på grund- och avancerad nivå, ska särskild ansökan bifogas.
 • Kopia på begäran om avbrott från utbildning på annat lärosäte alternativt begäran om avbrott från annan utbildning på HV i original.
 • Tillstyrkt bedömningsrapport av ämnesråd (i enlighet med ovan, se 2.3).

Samtliga ansökningshandlingar och kompletterande underlag lämnas till berörd handläggare för överlämning och vidare handläggning av ärendet inför och efter beslut. Efter ämnesrådets yttrande angående ämnesbehörighet och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen föredras ärendet för FUN av ämnesrådets ordförande eller samordnare handledare för forskarutbildningen. Därefter fattar FUN beslut om övergång kan ske.

Beslut om antagning träder i kraft samtidigt med att forskarstuderanden begär avbrott i sina pågående studier på forskarnivå vid det ursprungliga inskrivande lärosätet alternativt HV. Efter det att FUN fattat beslut om övergång, lämnas kopia på begäran om avbrott alternativt dess original till berörd handläggare för vidare handläggning av registrator och Ladok-ansvarig.

Studieuppehåll

Med studieuppehåll avses en i förväg planerad, i tiden avgränsad och anmäld frånvaro. Efter studieuppehållet fortsätter studierna.

Ansökan om studieuppehåll görs på särskild blankett och beslutas av prefekt efter tillstyrkan från berört ämnesråd. Studieuppehåll ska dokumenteras i den individuella studieplanen och ge motsvarande förlängning av utbildningstiden.

Under ett studieuppehåll har den forskarstuderande inte rätt till några resurser för utbildning på forskarnivå, exempelvis handledning eller laborativ utrustning. Se även avsnittet 3.2. om förlängning av doktorandanställning.

Studieavbrott och byte av forskarutbildningsämne

Studieavbrott innebär att den forskarstuderande avslutar sin forskarutbildning. Studieavbrott betyder att ny antagning måste göras om vederbörande önskar fortsätta sina forskarstudier vid senare tillfälle. Studieavbrott anmäls på särskild blankett, i samband med skriftlig uppsägning av doktorandanställningen. Studieavbrott för tredjepartsdoktorand och -licentiand regleras i avtal och anmäls som ovan.

Byte av forskarutbildningsämne handläggs som ny antagning. Om den forskarstuderande blir antagen till det nya utbildningsämnet, ska skriftlig anmälan om studieavbrott i det tidigare utbildningsämnet lämnas till berörd handläggare för vidare handläggning.

Avskiljande

En student kan med stöd av HL 4:6–7 samt Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning, oavsett studiernas nivå, avskiljas från utbildningen om studenten lider en psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det finns en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Uppkommer skäl för avskiljande ska detta anmälas till berörd prefekt. Frågor om avskiljande prövas av den nationella instansen Högskolans Avskiljandenämnd. Nämndens beslut kan överklagas av såväl studenten som högskolan till allmän förvaltningsdomstol. Nämnden kan ompröva beslutet tidigast efter två år, om studenten begär det.

Överklagande

Nedanstående av högskolans beslut ifråga om forskarutbildning får överklagas i enlighet med HF 12:2. De flesta överklagas till den nationella instansen Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ställs till ÖHN, men lämnas till högskolan via registrator.

 • Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet.
 • Beslut om avslag på forskarstuderandes begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment.
 • Beslut om att dra in resurser för en forskarstuderande enligt 6 kap. 30 § HF samt beslut om att inte ge tillbaka en forskarstuderandes resurser i enlighet med 6 kap. 31 § HF.
 • Beslut om avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

Beslut i ovanstående ärenden måste fattas skriftligt och innehålla information om hur den studerande kan överklaga och inom vilken tid.

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå - Doktorand- och licentiandanställning

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 8 september 2022
Ärendenummer HV 2022/166

Doktorand- och licentiandanställning är en tidsbegränsad statlig anställning om fyra respektive två år förutsatt heltidsstudier. Som alla anställningar vid högskolan omfattas den av Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och dess bestämmelser t.ex. om bisysslor och tjänsteförseelse/tjänstefel. Doktorand- och licentiandanställda har samma försäkringsskydd som övriga anställda vid högskolan samt har samma rätt till semester och andra ledigheter. I likhet med övriga anställda ska doktorander och licentiander ha rätt till årliga medarbetarsamtal med närmaste chef.

Institutionstjänstgöring

I normalfallet ska doktorander och licentiander anställda av HV ha viss institutionstjänstgöring inom ramen för anställningen till en omfattning av maximalt tjugo procent av heltid fördelat över studietiden. Institutionstjänstgöringen ska ge motsvarande förlängning av anställningstiden.

Institutionstjänstgöringen ska ha relevans för doktorandens och licentiandens utbildning och planeras samt följas upp i samråd mellan huvudhandledare, forskarstuderande och berörd chef. Den här slags samråd ska ske i god tid innan den årliga uppdaterade ISP:n lämnas in för fastställande av ämnesråd. Tjänstgöringen kan omfatta undervisning, administration eller forskning. Omfattning och innehåll ska redovisas i den individuella studieplanen.  

Doktorand eller licentiand som undervisar inom ramen för sin institutionstjänstgöring ska ha genomgått eller åtminstone påbörjat högskolepedagogisk utbildning i samband med undervisningen. Med undervisning avses här att man som doktorand eller licentiand har självständigt ansvar för uppgifter som t ex planering av kursupplägg samt planering och genomförande av föreläsningar, laborationer, seminarier och examination.

För doktorand eller licentiand som antagits med startdatum före 1 januari 2021, kan högskolepedagogiska utbildning tillgodoräknas som kurs på avancerad nivå om högst fem högskolepoäng inom ramen för den valbara kursdelen av utbildningen på forskarnivå. Alternativt kan högskolepedagogisk utbildning genomföras inom ramen för institutionstjänstgöring efter godkännande från berörd chef.

För doktorand eller licentiand som antagits med startdatum 1 januari 2021 och senare, ingår högskolepedagogisk utbildningen som en poänggivande del i den obligatoriska kursdelen av utbildningen på forskarnivå. Om kompletterande högskolepedagogisk utbildning önskas, kan det om möjligt genomföras inom ramen för institutionstjänstgöring efter godkännande från berörd chef.

Förlängning av anställning

Svarar mot avsnitt 1.3 i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Tillhör högskolans process för Utbilda, 3.2.6. Anta forskarstuderande samt Stödja verksamheten, 2.2.1. Anställa medarbetare.

Beslut om förlängning av doktorand- och licentiandanställning tas av prefekt, efter samråd med FUN, som vid behov samtidigt tar beslut om förlängning av utbildningstid (se även avsnitt 2.5 om studieuppehåll och utbildningstid).

Av prefekt beslutad förlängning av utbildningstid ska dokumenteras i individuell studieplan. Ansvarig prefekt meddelar personalhandläggare om och hur mycket anställningen ska förlängas senast en månad innan anställningen skulle ha upphört.

Merkostnader till följd av förlängning av anställning ska i normalfallet täckas med medel från berörd institution. Förlängning av doktorand- och licentiandanställning görs utan annonsering.

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå - Utbildning

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 8 september 2022
Ärendenummer HV 2022/166

Kurser i utbildning på forskarnivå

Kurser som ingår i utbildning på forskarnivå ska i normalfallet alltid inhämtas på forskarnivå. Examinator för kurs i utbildning på forskarnivå utses av prefekt vid den institutionen som efter förslag och tillstyrkan av ämnesråd tilldelas ansvar för kursen av styrgruppen för forskarutbildning. Examinator för kurs i utbildning på forskarnivå ska vara professor eller docent i för kursen relevant ämne.

Den exakta sammansättningen av kurser fastställs i den individuella studieplanen med beaktande av de krav som specificeras i den allmänna studieplanen samt relevans, inriktning och progression i avhandlingsarbetet. Beroende på kursens nivå, utformning och inriktning relativt den allmänna studieplanen, avhandlingsarbetet och den individuella studieplanen i sin helhet, kan kursen komma att räknas med färre poäng än vad kursplanen anger. Det senare gäller främst tillgodoräknande av kurs, individuell kurs och valbara kurser på forskarnivå lästa på annat lärosäte.

På delegation från FUN fattas beslut om tillgodoräknande och dess omfattning i högskolepoäng av ämnesråd. Tillgodoräknande av kurs beviljas endast om det finns särskilda skäl.[3] Det gäller tillgodoräknande av både obligatorisk kurs på forskarnivå och valbar kurs på annan nivå än forskarnivå. Kurser kan dessutom endast komma ifråga för tillgodoräknande och tillhörande relevansbedömning i de fall då de inte krävts för behörighet till forskarutbildningen.

Valbara kurser är kurser utöver de obligatoriska kurserna och innefattar kurser på forskarnivå vid HV och andra lärosäten samt individuella kurser. För kurser genomförda på andra lärosäten ska kursplan och studieintyg över godkänt resultat bifogas den årliga inlämnade uppdaterade individuell studieplanen.  Inom ramen för forskarutbildningens valbara kursdel finns viss möjlighet att även få genomföra individuell kurs och få kurs på grund- eller avancerad nivå tillgodoräknad. I båda fallen gäller att kursernas utformning och inriktning ska bedömas vara relevanta relativt den allmänna studieplanen, avhandlingsarbetet och den individuella studieplanen i sin helhet. Dessutom gäller att eventuell individuell kurs och tillgodoräknande av kurs på grund- och avancerad nivå tillsammans högst får omfatta 15 högskolepoäng av den totala andelen valbara kurser. Innan individuell kurs får påbörjas, ska särskild kursplan lämnas för fastställande av ämnesråd.

Liksom för genomförda valbara kurser på forskarnivå på andra lärosäten, gäller att individuell kursplan och ansökan om tillgodoräknande på särskild blankett ska bifogas den årliga inlämnade uppdaterade individuell studieplanen. Samtliga handlingar lämnas samlat till berörd handläggare inför dess tillstyrkan och fastställande samt därefter vidare handläggning.

I samband med beslut om överflyttning från annat lärosäte beslutar ämnesråd om eventuellt inräknande av valbara kurser och tillgodoräknande av obligatoriska kurser.

Handledning

Varje forskarstuderande ska ha två till tre handledare, varav en utses till huvudhandledare. Beslut om handledare tas av ämnesråd i samband med fastställande av den individuella studieplanen. Den forskarstuderande har rätt att byta handledare utan att ange motivering. Ny handledare utses inom 60 dagar.

Vid handledarbyte uppdateras den individuella studieplanen. Den forskarstuderande ska ges förutsättningar att bedriva utbildningen med den inriktning som angavs i den tidigare studieplanen. Studierektor är i samråd med prefekt och ämnesråd behjälplig vid handledarbyte.

Huvudhandledaren ska vara docent eller professor och biträdande handledare ska inneha som lägst doktorsexamen (eller motsvarande utländsk examen) inom relevant ämne för det specifika doktorand- eller licentiandprojektet. Det är handledarnas samlade vetenskapliga kompetens som är avgörande för sammansättningen av handledargruppen. Person med expertkompetens för en begränsad del av avhandlingsarbetet kan utses vid behov. Den forskarstuderandes synpunkter ska vägas in vid beslut om handledare och jämn könsfördelning ska eftersträvas i handledargruppen.

Som utgångspunkt ska båda handledare eller i vart fall huvudhandledaren ha genomgått handledarutbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om biträdande handledare saknar handledarutbildning, ska sådan utbildning förvärvas inom två år från det att uppdraget påbörjas.

Handledare kan rekryteras från annat lärosäte eller annan organisation förutsatt att handledaren är knuten till HV genom särskild anställning eller avtal. Huvudhandledaren ska i normalfallet ha sin huvudsakliga anställning vid HV.

Minsta omfattning av handledarresurser ska beräknas till tio procent av en årsarbetstid för en forskarstuderande med 100 procent aktivitetsgrad, fördelat mellan handledarna. Vid lägre aktivitetsgrad ska i normalfallet handledningstiden sänkas. Person med expertkompetens för en begränsad del av avhandlingsarbetet kan utses vid behov.

Om den forskarstuderande i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, kan rektor dra in rätten till handledning och andra resurser i forskarutbildningen (HF 6:30). Resurserna får inte dras in under den tid den forskarstuderande är anställd som doktorand eller licentiand. Den forskarstuderande kan ansöka om att få tillbaka dessa rättigheter (HF 6:31).

Huvudhandledaren har ansvar för vetenskaplig kvalitet och metodik. Dessutom ansvarar huvudhandledaren för följande:

 • Tillsammans med biträdande handledare och den forskarstuderande planera forskarutbildningsstudierna så att de nationella examensmålen uppnås.
 • Försäkra sig om att biträdande handledare och den forskarstuderande är väl informerade om nationellt och lokalt regelverk för forskarutbildning.
 • Kontinuerligt diskutera och revidera den individuella studieplanen i samråd med den forskarstuderande.
 • Tillse att planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium förbereds och genomförs enligt gällande regelverk.
 • Vägleda och stödja den forskarstuderande med nätverksbyggande och samtal om karriär.
 • Tillse att disputation och licentiatseminarium förbereds och genomförs enligt gällande regelverk.

Uppföljning av forskarstudierna

Uppföljningssamtal

Huvudhandledaren ska ha kontinuerliga uppföljningssamtal med den forskarstuderande i syfte att säkra att de nationella examensmålen uppnås. Vid stora avvikelser ska analys av bakomliggande skäl göras och en åtgärdsplan upprättas. Sådana progressionsdiskussioner ska alltid föras i samband med årlig revidering av den individuella studieplanen.                                                           

Planeringsseminarium

Planeringsseminarium ska hållas inom ett år från det att den forskarstuderande blivit antagen. Vid seminariet ventileras uppsatsens/avhandlingsarbetets uppläggning, frågeställningar, metodansatser och utförandeplanering. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren.  I normalfallet ska diskutanten vara docent eller professor i relevant ämne anställd vid högskolan. Den forskarstuderande ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

När ett planeringsseminarium är genomfört ska det, i likhet med samtliga progressionsseminarier, följas upp genom att datumet för dess faktiska genomförande anges i kommande uppdatering av berörd forskarstuderandes ISP. När den först kommande uppdaterade ISP:n efter genomfört planeringsseminarium har lämnats till berörd handläggare, är fastställd av ämnesrådet, kommer det här progressionsseminariet registreras som genomfört i Ladok.

Mittseminarium

Mittseminarium ska hållas efter halva studietiden. Där ventileras avhandlingsarbetet i sin helhet. Underlaget för seminariet omfattar både publicerat material, planerade manus, pågående forskningsarbete och fortsatt planering mot disputation. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren. I normalfallet ska diskutanten vara docent eller professor i relevant ämne anställd vid högskolan. Den forskarstuderande ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

Efter seminariet ska diskutanten ge ett skriftligt omdöme i form av ett protokoll innehållande rekommendationer för forskarstuderandens fortsatta avhandlingsarbete. Protokollet lämnas till berörd handläggare för vidare handläggning och registrering.

Om den forskarstuderande ska prövas för licentiatexamen, ersätts mittseminarium med ett slutseminarium.

Slutseminarium inför licentiatseminarium

Slutseminarium ska hållas inför licentiatseminarium, där uppsatsen, såsom den avses publiceras (monografi eller sammanläggning inklusive artiklar och kappa), ventileras. Det ska hållas senast två månader före anhållan om licentiatseminarium (för anhållan om licentiatseminarium, se nedan) . Seminariet ska även ses som ett stöd för den forskarstuderandes, om så planerat, fortsatta studier för doktorsexamen.

Seminariet leds av en särskilt utsedd seminarieordförande. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren. I normalfallet ska diskutanten vara docent eller professor i relevant ämne anställd vid högskolan. Den forskarstuderande ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

Efter seminariet ska diskutanten ge ett skriftligt omdöme i form av ett protokoll, som innehåller rekommendationer om lämpliga åtgärder inför ett licentiatseminarium. Protokollet lämnas till berörd handläggare för vidare handläggning och registrering samt till betygsnämnd vid licentiatseminarium.

Slutseminarium inför disputation

Slutseminarium ska hållas inför disputation, där avhandlingsarbetet, såsom det avses publiceras (monografi eller sammanläggning inklusive artiklar och kappa), ventileras. Det ska hållas senast tre månader före anhållan om disputation (för anhållan om disputation, se nedan).

Seminariet leds av en särskilt utsedd seminarieordförande. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren. I normalfallet ska diskutanten vara docent eller professor i relevant ämne och vara anställd vid annat lärosäte. Den forskarstuderande ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

Efter seminariet ska diskutanten ge ett skriftligt omdöme i form av ett protokoll innehållande rekommendationer för forskarstuderandens fortsatta avhandlingsarbete. Omdömet ska innehålla rekommendationer om lämpliga åtgärder inför disputation. Protokollet lämnas till berörd handläggare för vidare handläggning och registrering samt till betygsnämnd vid disputation.

Utlysning

Relevant information för såväl planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium inför licentiatseminarium och disputation ska meddelas berörd handläggare för praktisk hantering och vidareföring av information till ämnesråd och senast tjugo arbetsdagar före planerat genomförande. Berörd institution utlyser därefter aktuellt seminarium senast femton arbetsdagar innan dess genomförande.

 

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå - Licentiatuppsats och licentiatseminarium

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 8 september 2022
Ärendenummer HV 2022/166

Licentiatuppsatsen

För licentiatexamen krävs förutom fullgjorda kursfordringar en godkänd licentiatuppsats som försvarats muntligen vid ett offentligt licentiatseminarium. Omfattningen av och språk för uppsatsen anges i den individuella studieplanen.

Uppsatsen får innehålla bidrag från flera författare. Uppsatsförfattarens självständiga bidrag ska dock klart framgå av uppsatsen i dess helhet. Uppsatsen ska kompletteras med en av forskarstuderande och huvudhandledare separat undertecknad redogörelse för samtliga medförfattares insatser till ledning för opponent och examinator. Kopia på undertecknad redogörelse ska bifogas som bilaga vid anhållan om licentiatseminarium.

Om licentiatuppsatsen skrivs på engelska ska det finnas en svensk, norsk eller dansk titel och sammanfattning. Om uppsatsen skrivs på svenska (alternativt norska eller danska) ska det finnas en engelsk titel och sammanfattning.

Licentiatuppsatsen ska i sin yttre utformning följa den av FUN fastställda grafiska profilen och instruktioner för licentiatuppsatser. ISBN och löpnummer tillhandahålls av högskolans bibliotek.

Anhållan om licentiatseminarium

Licentiatuppsatsen ska granskas och försvaras vid ett offentligt seminarium som ska förläggas under terminstid. Vid särskilda skäl kan licentiatseminarium få hållas max två veckor utanför terminstid.

Ämnesrådet beslutar om licentiatseminarium ska hållas samt utser opponent och examinator.[5] Anhållan om licentiatseminarium lämnas av huvudhandledare till ämnesrådet senast två månader före planerat seminarium.

Till anhållan bifogas uppdaterad individuell studieplan, protokoll från slutseminarium inför licentiatseminarium samt redogörelse för medförfattarskap för de artiklar som ingår i uppsatsen. Opponent ska i normalfallet vara professor eller docent i relevant ämne anställd på annat lärosäte än HV. Examinator ska vara professor eller docent och får inte vara handledare för licentianden. Examinator ska dessutom fungera som seminarieledare.

Distribution och offentliggörande

Uppsatsen ska vara opponent och examinator tillhanda senast 25 arbetsdagar före beslutat licentiatseminarium. Opponent eller examinator ska genast ge feedback till forskarstuderande och huvudhandledare i det fall de upptäcker någon form av missförhållande eller tveksamhet i uppsatsmanuset. I möjligaste mån ska läsningen av manuset ske på sådant sätt att sådan feedback kan ges före offentliggörande.

Senast femton arbetsdagar före licentiatseminariet ska information om tid och plats för licentiatseminariet, sammanfattning (abstract), populärvetenskaplig sammanfattning och annan relevant information lämnas till berörd handläggare för publicering på högskolans webbplats.

Distribution av s.k. pliktexemplar ombesörjs av tryckeriet. Den forskarstuderande ansvarar för att lämna ett tryckt exemplar vardera till opponent och examinator. Därutöver lämnas ett tryckt pliktexemplar till biblioteket på HV. Tryckeriet ansvarar för att skicka en elektronisk version av uppsatsen till biblioteket för registrering och publicering i DiVA. Det elektroniska pliktexemplaret går per automatik från DiVA till Kungliga biblioteket. Den forskarstuderande distribuerar själv till den egna och andra relevanta institutioner samt eventuella recensionsexemplar till ämnestidskrifter.

Efter offentliggörandet får inga ändringar göras i uppsatsen.

Licentiatseminariet och betyg

Utsedd examinator är tillika ordförande för seminariet. Efter att ordförande öppnat seminariet presenteras opponent, respondent (forskarstuderande) och handledare samt seminariets uppläggning. Därefter får respondenten möjlighet att framföra eventuella sent upptäckta feltryck/korrigeringar eller andra detaljer som behöver förklaras.

Efter en inledande presentation av licentiatuppsatsen vidtar försvaret av uppsatsen och opponent har i uppgift att muntligen ställa frågor till respondenten om innehåll och slutsatser. Efter opponentens insats ges examinator möjlighet att ställa frågor om uppsatsen till respondenten. När examinator uttömt sina frågor, ska publiken ges möjlighet att ställa frågor. Därefter avslutar ordförande seminariet.

Efter genomfört licentiatseminarium beslutar examinator i särskilt protokoll om något av betygen underkänd eller godkänd. Protokollet lämnas till berörd handläggare för vidare handläggning och registrering.

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå - Doktorsavhandling och disputation

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 8 september 2022
Ärendenummer HV 2022/166 redaktionell ändring 2024-02-01

Doktorsavhandlingen

För doktorsexamen krävs förutom fullgjorda kursfordringar en godkänd doktorsavhandling som försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Omfattningen av och språk för avhandlingen anges i den individuella studieplanen.

Avhandlingen får innehålla bidrag från flera författare. Avhandlingsförfattarens självständiga bidrag ska dock klart framgå av avhandlingen i dess helhet. Avhandlingen ska kompletteras med en av författare och huvudhandledare separat undertecknad redogörelse för samtliga medförfattares insatser till ledning för opponent och betygsnämnd. Kopia på undertecknad redogörelse ska bifogas som bilaga vid anhållan om disputation.

I doktorsavhandlingen kan ingå tidigare examinerad licentiatuppsats. Detta arbete utgör då del av avhandlingsarbetet och ska försvaras vid disputationen.

I det fall doktorsavhandlingen skrivs på engelska ska det finnas en svensk, norsk eller dansk titel och sammanfattning. Om avhandlingen skrivs på svenska (alternativt norska eller danska) ska det finnas en engelsk titel och sammanfattning.

Doktorsavhandlingen ska i sin yttre utformning följa den av FUN fastställda grafiska profilen och instruktioner för doktorsavhandlingar. ISBN och löpnummer tillhandahålls av högskolans bibliotek.

Anhållan om disputation

Doktorsavhandlingen ska granskas och försvaras vid en offentlig disputation som ska förläggas under terminstid. Vid särskilda skäl kan disputation få hållas max två veckor utanför terminstid.

Ämnesrådet beslutar om disputation ska hållas samt utser ordförande vid disputationsakten, opponent och betygsnämnd. Anhållan om disputation lämnas av huvudhandledare till ämnesrådet senast två månader före planerat disputation.

Till anhållan bifogas uppdaterad individuell studieplan, protokoll från slutseminarium samt redogörelse för medförfattarskap för de artiklar som ingår i uppsatsen.

Distribution och offentliggörande

Avhandlingsmanus ska vara opponent och betygsnämnd tillhanda senast 35 arbetsdagar före beslutad disputation. Opponent och ledamot av betygsnämnd ska genast ge feedback till forskarstuderande och huvudhandledare i det fall de upptäcker någon form av missförhållande eller tveksamhet i avhandlingsmanuset. I möjligaste mån ska läsningen av manuset ske på sådant sätt att sådan feedback kan ges före spikning och offentliggörande.

Doktorsavhandling offentliggörs genom ”spikning” på Högskolans ”spikstock” senast femton arbetsdagar före beslutad disputation. Samtidigt sänds spikblad i elektronisk version till biblioteket för elektronisk spikning.

Senast vid denna tidpunkt ska också information om tid och plats för disputationen, sammanfattning (abstract), populärvetenskaplig sammanfattning med tillhörande underlag för pressmeddelande samt annan relevant information lämnas till berörd handläggare för elektronisk publicering på högskolans avsedda webbplats.

Distribution av s.k. pliktexemplar ombesörjs av tryckeriet. Den forskarstuderande ansvarar för att lämna ett tryckt exemplar vardera till opponent och betygsnämnd. Därutöver lämnas ett tryckt pliktexemplar till biblioteket på HV. Tryckeriet ansvarar för att skicka en elektronisk version av avhandlingen till biblioteket för registrering och publicering i DiVA. Det elektroniska pliktexemplaret går per automatik från DiVA till Kungliga biblioteket. Den forskarstuderande distribuerar själv till den egna och andra relevanta institutioner samt eventuella recensionsexemplar till ämnestidskrifter.

Efter offentliggörandet/spikningen får inga ändringar göras i avhandlingen.

Betygsnämnd, opponent och ordförande vid disputation

Disputationsakten leds av en ordförande. Vid disputationen ska finnas en opponent. Opponent ska vara professor eller docent. Betyg för en doktorsavhandling ska beslutas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling.

Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter och en suppleant.  Ledamöterna i betygsnämnden utser själva vem av dem som ska vara ordförande. Minst tre av betygsnämndens ledamöter och suppleant ska vara professor eller docent. Högst en ledamot av betygsnämnden eller suppleanten får utgöras av anställda vid HV. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade, om inte särskilda skäl talar emot detta och skälen ska då redovisas som bilaga till beslutet.

Till ledamot i betygsnämnden får inte utses någon som står i jävsförhållande till respondent eller handledare. Vetenskapligt samarbete och samproduktion i form av gemensamma artiklar eller kapitel i antologier under den senaste femårsperioden medför i normalfallet jäv. Samproduktion längre tid tillbaka än fem år kan, om samarbetet varit mycket nära, också utgöra jäv och får bedömas från fall till fall.

Disputationsakten samt betygsnämndens sammanträde och betyg

Disputationsakten öppnas av ordföranden och inleds med en presentation av opponent, respondent, betygsnämndens ledamöter och handledare samt uppläggning av disputationsakten. Därefter får respondenten möjlighet att framföra eventuella sent upptäckta feltryck/korrigeringar eller andra detaljer som behöver förklaras.

Efter en inledande presentation av doktorsavhandlingen vidtar försvaret av avhandlingen och opponenten har i uppgift att muntligen ställa frågor till respondenten om innehåll och slutsatser. Efter opponentens insats ska betygsnämnden ges möjlighet att ställa frågor om avhandlingen till respondenten. Därefter ges publiken möjlighet att ställa frågor innan ordförande avslutar disputationen.

Efter genomförd disputation ska betygsnämnden sammanträda för att bedöma doktorsavhandlingen med något av betygen underkänd eller godkänd. Betygsnämnden är beslutför när tre ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig om. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i och försvaret av avhandlingen och huruvida dessa motsvarar det vetenskapliga samhällets kvalitetskrav. Om delar av avhandlingen är resultatet av gemensamt arbete mellan den forskarstuderande och andra personer, ska enbart den forskarstuderandes egna insatser bedömas och den forskarstuderandes sammanlagda bidrag betygsättas.

Opponent och handledare har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningar, om inte betygsnämnden beslutar annorlunda. Opponent och handledare har däremot aldrig rätt att delta i beslut.

Betygsnämnden ska efter genomfört betygssättningsmöte avge sin bedömning i form av ett protokoll. Betygsnämnden ska avgöra om eventuell reservation ska redovisas. Det är betygsnämndens ordförande som därefter delger resultatet till den forskarstuderande och åhörare vid disputationen. När resultatet har meddelats, lämnas protokollet till berörd handläggare för vidare handläggning och registrering.

Fotnoter
[1] Enligt delegation från FUN, Dnr HV 2019/411
[2] HF 12 kap. 2 § 1 p.
[3] Enligt delegation från Dnr HV 2019/411

Senast uppdaterad