Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Regler för inrättande av ämne för utbildning på forskarnivå

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 25 maj 2023
Träder i kraft 1 juni 2023
Ärendenummer HV 2023/42

1      Inledning

Syftet med dessa regler är att underlätta och stödja berörda aktörer i arbetet med framskrivning av ansökningar om inrättande av ämne för utbildning på forskarnivå. Reglerna bidrar till att säkerställa att det finns förutsättningar för att god kvalitet i forskarutbildningen upprätthålls. 

Dessa regler behandlar ämnen inom ramen för Högskolan Västs (HV) tillstånd från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utfärda generella examina på forskarnivå. Högskolan Väst har två tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, dels inom område Arbetsintegrerat lärande, dels inom område Produktionsteknik.  

Examenstillståndet innebär att lärosätet har rätt till att anordna och avveckla utbildning på forskarnivå, anta till utbildning på forskarnivå, fastställa allmänna och individuella studieplaner, utfärda generell doktors- och licentiatexamen osv. Lärosätet behöver inte lämna in en förnyad ansökan till UKÄ om forskarutbildningens upplägg eller innehåll ändras. Detta gäller också inrättande av nya forskarutbildningsämnen, så länge dessa ryms inom det område som lärosätet har examenstillstånd för (se www.uka.se). 

Det aktuella styrdokumentet behandlar inte ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå för nya områden. Detta är en separat process och görs direkt till UKÄ av högskoleledningen. 

2      Inrättande

 Nya forskarutbildningsämnen kan inrättas inom ramen för de områden som Högskolan Väst (HV) har examinationstillstånd för dvs Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik. 

2.1     Ansvarsfördelning

Det är rektor som tar beslut om inrättande av ämne för utbildning på forskarnivå efter yttrande från Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).  

 • Ansvarig för framtagning av nytt forskarutbildningsämne lämnar ansökan tillsammans med relevant dokumentation till FUN, efter förankring hos berörd(a) institutionsledning(ar) och hos verksamhetsledningen för berörd(a) komplett(a) akademisk(a) miljö(er).
 • Efter eventuell beredning, avger FUN ett yttrande till rektor.
 • Ärendet om inrättande bereds och föredras för rektor av ansvarig handläggare. 

2.2     Beslutsunderlag 

Ansökan ska innehålla följande: 

Forskarutbildningsämnets benämning 

 • Ange forskarutbildningsämnets benämning på svenska och engelska. 
 • Ange namn på det forskarutbildningsområde som forskarutbildningsämnet ska ligga inom (Arbetsintegrerat lärande eller Produktionsteknik). 

Beskrivning av forskarutbildningsämnet 

 •  Beskriv forskarutbildningsämnets djup, bredd, avgränsningar, eventuella inriktningar samt ämnets förhållande till forskarutbildningsområdet.
 • Beskriv behovet av det nya forskarutbildningsämnet samt dess förhållande till relevanta forskarutbildningsämnen nationellt och internationellt.
 • Redogör för om och hur forskarutbildningsämnet relaterar till forskning samt till utbildning på grund- och avancerad nivå inom HV:s kompletta akademiska miljöer.
 • Beskriv och analysera forskarutbildningsämnets långsiktighet. 
 • Beskriv och argumentera för forskarutbildningsämnets relevans i förhållande till HV:s vision, mål och profil.  

Samarbeten, resurser och andra förutsättningar

 • Beskriv nationella och internationella nätverk samt samarbeten inom och utom akademin för forskarutbildningsämnet. 
 • Beskriv planerad forskningsmiljö och studiesocial situation för forskarstuderande i forskarutbildningsämnet. 
 • Beskriv förutsättningarna för rekrytering av forskarstuderande nationellt och internationellt.
 • Beskriv personresurser inklusive titel, tillgänglighet och kompetens (vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk) i relation till forskarutbildningsämnet för den tilltänkta utbildningen. Redogör för eventuella behov av nyrekryteringar.
 • Uppskatta ekonomiska förutsättningar och planerat antal forskarstuderande per år, för den tilltänkta utbildningen. 
 • Beskriv tillgång till adekvata resurser vid eller utanför HV samt infrastruktur i övrigt som krävs för den tilltänkta utbildningen. Redogör för eventuella behov av investeringar.
 • Beskriv eventuella samarbetsformer om flera aktörer, inom och/eller utanför HV, avser samarbeta om den tilltänkta utbildningen. 
 • Beskriv eventuella övriga avgörande förutsättningar. 

Till ansökan om inrättande ska förslag till allmän studieplan bifogas. 

När rektor tagit beslut om inrättande fastställer FUN den allmänna studieplanen samt utser ledamöterna till ett nytt eller befintligt ämnesråd.

Regler för avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 25 maj 2023
Träder i kraft 1 juni 2023
Ärendenummer HV 2023/42

1      Inledning

Syftet med dessa regler är att underlätta och stödja berörda aktörer i arbetet med framskrivning av ansökningar om avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå. Reglerna bidrar till att säkerställa att det finns förutsättningar för att god kvalitet i forskarutbildningen upprätthålls. 

Dessa regler behandlar ämnen inom ramen för Högskolan Västs (HV) tillstånd från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att utfärda generella examina på forskarnivå. Högskolan Väst har två tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, dels inom området Arbetsintegrerat lärande, dels inom området Produktionsteknik.  

Examenstillståndet innebär att lärosätet har rätt till att anordna och avveckla utbildning på forskarnivå, anta till utbildning på forskarnivå, fastställa allmänna och individuella studieplaner, utfärda generell doktors- och licentiatexamen osv. Lärosätet behöver inte lämna in en förnyad ansökan till UKÄ om forskarutbildningens upplägg eller innehåll ändras (se www.uka.se). 

2      Avveckling

 Befintliga forskarutbildningsämnen inom ramen för de områden som Högskolan Väst har examinationstillstånd för: Arbetsintegrerat lärande och Produktionsteknik, kan avvecklas. 

2.1     Ansvarsfördelning

 Det är rektor som tar beslut om avveckling av ämne för utbildning på forskarnivå efter yttrande från Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).  

 • Ansökan om avvecklande av ämne lämnas till FUN av berörd(a) institutionsledning(ar) och verksamhetsledningen för berörd komplett akademisk miljö.
 • Efter eventuell beredning och i samråd med aktuellt ämnesråd avger FUN ett yttrande till rektor. 
 • Ärendet om avvecklande bereds och föredras för rektor av ansvarig handläggare. 

2.2     Beslutsunderlag

 Ansökan ska innehålla följande: 

 • Anledning till avvecklande. Detta kan till exempel vara förändringar i högskolans strategiska inriktning, omfattande kvalitetsbrister i utbildningen eller att ämnet ersätts av ett nytt ämne.
 • Utredning avseende konsekvenser för antagna forskarstuderande och för den samlade akademiska miljön.
 • Förslag på övergångsregler för antagna forskarstuderande ska, i möjligaste mån, ges möjlighet att slutföra utbildningen.  

När rektor tagit beslut om avveckling av ämnet, beslutar FUN om att upphäva den allmänna studieplanen. Berörd(a) KAM-ledning(ar) och institutionsledning(ar) ansvarar för att skriftligen informera forskarstuderande om övergångsregler samt från vilket datum de inte längre kan fortsätta sina studier i ämnet eller få examen i ämnet. 

Regler för allmän studieplan i utbildning på forskarnivå 

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 14 december 2023
Träder i kraft 1 januari 2024
Ärendenummer HV 2023/774

Av högskoleförordningen framgår att det för varje ämne med utbildning på forskarnivå ska finnas en allmän studieplan som innehåller det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskilt behörighet och de övriga föreskrifter som behövs (6 kap. 27 § högskoleförordningen).

En allmän studieplan fastställs av Forsknings- och utbildningsnämnden på förslag av berört ämnesråd. Den ska på Högskolan Väst innehålla:

 • Ämnesbeskrivning
 • Utbildningens mål och syfte
 • Behörighetsvillkor, urval och antagning
 • Utbildningens innehåll och upplägg
 • Avhandling, uppsats och examen
 • Betyg inom utbildningen

En allmän studieplan upprättas i mall som fastställts av FUN.

Regler för individuell studieplan i utbildning på forskarnivå 

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 14 december 2023
Träder i kraft 1 januari 2024
Ärendenummer HV 2023/772

Allmänt

Varje studerande antagen till utbildning på forskarnivå vid högskolan ska ha en fastställd individuell studieplan, som kontinuerligt följs upp och uppdateras i den mall som har fastställts av Forsknings- och utbildningsnämnden.

Innehåll

Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om

 • tidsplan
 • handledare
 • anställning
 • aktivitetsgrad
 • avhandlingens inriktning, planerade och genomförda vetenskapliga moment,
 • planerade och genomförda kurser
 • dokumentation och uppfyllelse av de nationella examensmålen.

Fastställande

I samråd med biträdande handledare, forskarstuderande och prefekt ansvarar huvudhandledare för att den individuella studieplanen upprättas och lämnas in för fastställande.

Den individuella studieplanen fastställs av respektive ämnesråd för utbildning på forskarnivå senast 60 dagar efter att den forskarstuderande har påbörjat sin utbildning.

Uppföljning

I samråd med biträdande handledare, forskarstuderande och prefekt ansvarar huvudhandledare för att den individuella studieplanen kontinuerligt följs upp och för att uppdaterade versioner av den individuella studieplanen lämnas in för fastställande minst en gång per år och när betydande förändringar har skett.

Om huvudhandledare ännu inte är utsedd eller på väg att bytas ut ska prefekt i samråd med ämnesråd utse annan lämplig person (t.ex. biträdande handledare eller tilltänkt huvudhandledare) att bereda den individuella studieplanen tillsammans med den forskarstuderande.

Dokumentation av institutionstjänstgöring

I samråd med berörd chef ska huvudhandledare och forskarstuderande årligen dokumentera planering och uppföljning av eventuell institutionstjänstgöring i den individuella studieplanen. För tredjepartsdoktorander görs motsvarande i samråd med berörd chef hos extern arbetsgivare. Handledare måste alltid informeras om tillkommande undervisning eller annan tjänstgöring.

 

Regler för institutionstjänstgöring inom ramen för doktorandanställning vid Högskolan Väst         

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 12 mars 2024
Ärendenummer HV 2023/775

Bakgrund

I doktorandanställningar på Högskolan Väst ingår normalt viss institutionstjänstgöring, som maximalt får uppgå till 20 procent av heltid fördelat över hela studietiden (se även lokalt kollektivavtal för doktorander). Anställningstiden förlängs i motsvarande utsträckning.

Följande regler syftar till att tydliggöra villkoren för institutionstjänstgöring utifrån ett kvalitetsperspektiv på forskarutbildningen.

Innehåll

Institutionstjänstgöringen ska ha relevans för doktorandens utbildning och kan omfatta undervisning, administration eller forskning.

För att stärka doktorandens pedagogiska meritering inför en framtida akademisk karriär kan det vara lämpligt att erbjuda möjlighet till undervisning inom ramen för institutionstjänstgöring.

Undervisningen ska anpassas till doktorandens förmåga och erfarenhet. Enligt det lokala kollektivavtalet ingår normalt inte kursansvar, kursutveckling och examination i doktorandens arbetsuppgifter. Undervisningsuppgifter kan i övrigt omfatta planering och genomförande av olika delar i en kurs, så som föreläsningar, seminarier och laborationer. Doktoranden kan delta i examinerande moment men bör inte ha självständigt ansvar och kan aldrig utses till examinator.

Planering

Institutionstjänstgöringens omfattning och innehåll planeras och följs upp i samråd mellan huvudhandledare, doktorand och berörd chef samt dokumenteras i den individuella studieplanen. Detta ska ske innan studieplanens årliga revision och fastställande.  

Högskolepedagogik

För att få undervisa ska doktoranden ha genomgått eller påbörjat högskolepedagogisk utbildning.

För doktorander antagna med start från 1 januari 2021 ingår högskolepedagogik i den obligatoriska kursdelen på forskarutbildningen. Ytterligare utbildning får efter godkännande av chef genomföras inom ramen för institutionstjänstgöring.

För doktorander som antagits med start före 2021 får högskolepedagogisk utbildning tillgodoräknas upp till fem högskolepoäng som kurs på avancerad nivå inom den valbara kursdelen av utbildningen. Alternativt får den efter chefsgodkännande genomföras inom ramen för institutionstjänstgöring.

Regler för kurser i utbildning på forskarnivå

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 7 maj 2024
Ärendenummer HV 2023/776
Träder i kraft 1 juni 2024

Kurser i utbildningen

I forskarutbildningen ingår obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. Den exakta sammansättningen av kurser fastställs i den individuella studieplanen utifrån krav i den allmänna studieplanen samt relevans, inriktning och progression i avhandlingsarbetet. För utbildning på forskarnivå är huvudregeln att kurser ska inhämtas på forskarnivå och att de obligatoriska kurserna som ingår i den allmänna studieplanen ska genomföras på Högskolan Väst.

Tillgodoräknande

Möjlighet att få högskolepoäng från tidigare avklarade kurser tillgodoräknade finns endast om de:

 • bedöms motsvara någon av högskolans obligatoriska kurser på forskarnivå till sin helhet eller till viss del.
 • bedöms vara relevanta i förhållande till den allmänna studieplanen för utbildningen på forskarnivå och doktorandens avhandlingsarbete.

Ämnesråden har utarbetat skriftlig praxis med kriterier till stöd för tillgodoräknande av kurser på forskarnivå.

För doktorand som har antagits med start 31 december 2020 eller tidigare, kan högskolepedagogisk utbildning om högst fem högskolepoäng tillgodoräknas som kurs på avancerad nivå inom den valbara kursdelen.  

Fastställande av individuell kurs

Inom ramen för forskarutbildningens valbara kursdel finns möjlighet att genomföra individuell kurs. Innan individuell kurs får påbörjas, ska kursplan lämnas för fastställande av ämnesråd.

Examination av kurs på forskarnivå

Vid examination av kurs på forskarnivå tillämpas högskolans regler för examination (HV 2023/302).

Examinator för kurs i utbildning på forskarnivå ska vara professor eller docent som utses av prefekt efter förslag och tillstyrkan av ämnesråd.

 
Regler för handledning i utbildning på forskarnivå

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 7 maj 2024
Ärendenummer HV 2023/780
Träder i kraft 1 juni 2024

Rätt till handledning

Varje doktorand ska ha två till tre handledare, varav en utses till huvudhandledare. Beslut om handledare tas av ämnesråd i samband med fastställande av den individuella studieplanen. Doktoranden har rätt att byta handledare utan att ange motivering. Ny handledare utses inom 60 dagar efter att doktoranden har begärt byte.

Vid handledarbyte uppdateras den individuella studieplanen på ett sådant sätt att doktoranden ges förutsättningar att bedriva utbildningen.

Minsta omfattning av handledarresurser ska beräknas till tio procent av en årsarbetstid för en doktorand med 100 procent aktivitetsgrad, fördelat mellan handledarna. Vid lägre aktivitetsgrad ska i normalfallet handledningstiden sänkas.

Indragen rätt till handledning

Om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, kan rektor dra in rätten till handledning och andra resurser i forskarutbildningen, efter avslutad anställning som doktorand (högskoleförordningen 6 kap 30-31§). Doktoranden kan ansöka hos rektor om att få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser.

Studenten kan överklaga beslut om indragna resurser till Överklagandenämnden för högskolan (ÖHN)

Handledargruppens sammansättning

Huvudhandledaren ska vara docent eller professor och biträdande handledare ska inneha som lägst doktorsexamen (eller motsvarande utländsk examen) inom relevant ämne för det specifika doktorand- eller licentiandprojektet. Det är handledarnas samlade vetenskapliga kompetens som är avgörande för sammansättningen av handledargruppen.  Doktorandens synpunkter ska vägas in vid beslut om handledare och jämn könsfördelning ska eftersträvas i handledargruppen.

Handledare ska ha genomgått handledarutbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Biträdande handledare utan handledarutbildning kan utses under förutsättning att handledarutbildning förvärvas inom två år från det att uppdraget påbörjas.

Handledare kan komma från annat lärosäte eller annan organisation förutsatt att handledaren är knuten till Högskolan Väst genom särskild anställning eller avtal. Huvudhandledaren ska i normalfallet ha sin huvudsakliga anställning vid högskolan.

Huvudhandledarens ansvar

Huvudhandledaren har ansvar för vetenskaplig kvalitet i avhandlingsarbetet. Dessutom ansvarar huvudhandledaren för följande:

 • Tillsammans med biträdande handledare och doktorand planera forskarutbildningsstudierna så att de nationella examensmålen uppnås.
 • Försäkra sig om att biträdande handledare och doktorand är väl informerade om nationellt och lokalt regelverk för forskarutbildning.
 • Kontinuerligt diskutera och revidera den individuella studieplanen i samråd med doktoranden.
 • Tillse att planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium förbereds och genomförs enligt gällande regelverk.
 • Vägleda och stödja doktoranden med nätverksbyggande och samtal om karriär.
 • Tillse att disputation och licentiatseminarium förbereds och genomförs enligt gällande regelverk.

Uppföljningssamtal

Huvudhandledaren ska ha kontinuerliga uppföljningssamtal med doktoranden i syfte att säkra att de nationella examensmålen uppnås. Vid stora avvikelser ska analys av bakomliggande skäl göras och en åtgärdsplan upprättas. Sådana progressionsdiskussioner ska alltid föras i samband med årlig revidering av den individuella studieplanen.   

Regler planerings-, mitt- och slutseminarium i utbildning på forskarnivå         

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 7 maj 2024
Ärendenummer HV 2023/777
Träder i kraft 1 juni 2024

Utlysning av planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium

Senast tjugo arbetsdagar före planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium inför licentiatseminarium och disputation ska relevant information vara ämnesråd tillhanda. Därefter utlyses aktuellt seminarium senast femton arbetsdagar innan dess genomförande.

Planeringsseminarium

Planeringsseminarium ska hållas inom ett år från det att doktoranden har påbörjat sina studier. Vid seminariet ventileras uppsatsens/avhandlingens upplägg, frågeställningar, metodansatser och utförandeplanering. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren. Diskutanten ska vara docent (motsvarande) eller professor i relevant ämne anställd vid högskolan. Doktoranden ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

När ett planeringsseminarium är genomfört ska datumet för dess faktiska genomförande anges i doktorandens individuella studieplan.

Mittseminarium

Mittseminarium hålls efter halva studietiden. Där ventileras avhandlingsarbetet i sin helhet. Underlaget för seminariet omfattar både publicerat material, planerade manus, pågående forskningsarbete och fortsatt planering mot disputation. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren. Diskutanten ska vara docent (motsvarande) eller professor i relevant ämne. Doktoranden ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

Efter seminariet ska diskutanten ge ett skriftligt omdöme innehållande rekommendationer för doktorandens fortsatta avhandlingsarbete i av ämnesråden upprättad mall.

Om doktoranden ska prövas för licentiatexamen, ersätts mittseminarium med ett slutseminarium.

Slutseminarium inför licentiatseminarium

Slutseminarium ska hållas inför licentiatseminarium, där uppsatsen ventileras såsom den avses att publiceras (monografi eller sammanläggning inklusive artiklar och kappa). Det ska hållas senast två månader före anhållan om licentiatseminarium.

Seminariet leds av huvudhandledaren. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren. Diskutanten ska vara docent (motsvarande) eller professor i relevant ämne anställd vid högskolan. Doktoranden ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

Efter seminariet ska diskutanten ge ett skriftligt omdöme, som innehåller rekommendationer om lämpliga åtgärder inför ett licentiatseminarium i av ämnesråden upprättad mall.

Slutseminarium inför disputation

Slutseminarium ska hållas inför disputation, där avhandlingsarbetet ventileras såsom det avses att publiceras (monografi eller sammanläggning inklusive artiklar och kappa). Det ska hållas senast tre månader före anhållan om disputation.

Seminariet leds av huvudhandledaren. Presentation och material granskas av en diskutant som utses av huvudhandledaren. I normalfallet ska diskutanten vara docent eller professor i relevant ämne och vara anställd vid annat lärosäte. Doktoranden ansvarar för att en sammanfattning finns tillgänglig vid utlysningen av seminariet.

Efter seminariet ska diskutanten ge ett skriftligt omdöme innehållande rekommendationer för doktorandens fortsatta avhandlingsarbete i av ämnesråden upprättad mall. Omdömet ska innehålla rekommendationer om lämpliga åtgärder inför disputation.

                                     

Regler för licentiatuppsats och licentiatseminarium i utbildning på forskarnivå

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 7 maj 2024
Ärendenummer HV 2023/778
Träder i kraft 1 juni 2024

Licentiatuppsatsen

Licentiatuppsatsen försvaras muntligen vid ett offentligt licentiatseminarium. Omfattningen av och språk för uppsatsen anges i den individuella studieplanen.

Doktorandens självständiga bidrag ska klart framgå i delarbetena i de fall det finns medförfattare.

Anhållan om licentiatseminarium

Licentiatuppsatsen ska granskas och försvaras vid ett offentligt seminarium som ska förläggas under terminstid. Vid särskilda skäl kan licentiatseminarium hållas högst tre veckor utanför terminstid.

Anhållan om licentiatseminarium lämnas av huvudhandledare till ämnesrådet senast två månader före planerat seminarium enligt ämnesrådens upprättade rutiner. Ämnesrådet ger rekommendation om ifall licentiatseminarium ska hållas samt utser i samråd med huvudhandledare, opponent/diskutant och examinator.

Distribution och offentliggörande

Uppsatsen ska vara opponent/diskutant och examinator tillhanda senast 25 arbetsdagar före beslutat licentiatseminarium. Opponent/diskutant eller examinator ska genast återkoppla till doktorand och huvudhandledare i det fall de upptäcker någon form av missförhållande eller tveksamhet i uppsatsmanuskriptet.

Senast femton arbetsdagar före licentiatseminariet ska information om tid och plats för licentiatseminariet, abstrakt, populärvetenskaplig sammanfattning och annan relevant information offentliggöras.

Efter offentliggörandet får inga ändringar göras i uppsatsen.

Opponent/diskutant och examinator vid licentiatseminarium

Opponent/diskutant ska vara docent (motsvarande) eller professor i relevant ämne och anställd på annat lärosäte än Högskolan Väst. Examinator ska vara professor eller docent och får inte vara handledare för licentianden.

Licentiatseminariet och betyg

Utsedd examinator är ordförande för seminariet. Efter att ordförande öppnat seminariet presenteras opponent/diskutant, doktorand och handledare samt seminariets uppläggning. Därefter får doktoranden möjlighet att framföra eventuella sent upptäckta feltryck/korrigeringar eller andra detaljer som behöver förklaras.

Efter en inledande presentation av licentiatuppsatsen vidtar försvaret av uppsatsen och opponent/diskutant har i uppgift att muntligen ställa frågor till doktoranden om innehåll och slutsatser. Efter opponentens/diskutantens insats ges examinator möjlighet att ställa frågor om uppsatsen till doktoranden. När examinator uttömt sina frågor, ska publiken ges möjlighet att ställa frågor. Därefter avslutar ordförande seminariet.

Examinator beslutar om något av betygen underkänd eller godkänd.

Regler för doktorsavhandling och disputation

Beslutade av Forsknings- och utbildningsnämnden 7 maj 2024
Ärendenummer HV 2024/779
Träder i kraft 1 juni 2024

Doktorsavhandlingen
Doktorsavhandlingen försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Omfattningen av och språk för avhandlingen anges i den individuella studieplanen.

Tidigare examinerad licentiatuppsats kan ingå i doktorsavhandlingen och ska försvaras vid disputationen. Doktorandens självständiga bidrag ska klart framgå i delarbetena i de fall det finns medförfattare.

Anhållan om disputation
Doktorsavhandlingen ska granskas och försvaras vid en offentlig disputation som ska förläggas under terminstid. Vid särskilda skäl kan disputation hållas högst tre veckor utanför terminstid.

Anhållan om disputation lämnas av huvudhandledare till ämnesrådet senast två månader före planerad disputation enligt ämnesrådens upprättade rutiner. Ämnesrådet ger rekommendation om ifall disputation ska hållas samt utser i samråd med huvudhandledare ordförande vid disputationsakten, opponent och betygsnämnd.

Distribution och offentliggörande
Avhandlingsarbetet ska vara opponent och betygsnämnd tillhanda senast 35 arbetsdagar före beslutad disputation. Opponent och ledamot av betygsnämnd ska genast återkoppla till doktorand och huvudhandledare i det fall de upptäcker någon form av missförhållande eller tveksamhet i avhandlingsarbetet.

Doktorsavhandling offentliggörs genom ”spikning” på Högskolans ”spikstock” senast femton arbetsdagar före beslutad disputation. Samtidigt sänds spikblad i elektronisk version till biblioteket för elektronisk spikning.

Vid samma tidpunkt som spikning ska också information om tid och plats för disputationen, abstrakt, populärvetenskaplig sammanfattning med tillhörande underlag för pressmeddelande, samt annan relevant information offentliggöras.

Efter offentliggörandet/spikningen får inga ändringar göras i avhandlingen.

Betygsnämnd, opponent och ordförande vid disputation
Disputationsakten leds av en ordförande. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Opponent ska vara professor eller docent. Betyg för en doktorsavhandling ska beslutas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje disputation.

Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter och en suppleant.  Ledamöterna i betygsnämnden utser själva vem av dem som ska vara ordförande. Betygsnämndens ledamöter och suppleant ska vara professor eller docent. Högst en ledamot av betygsnämnden får utgöras av anställd vid Högskolan Väst. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade, om inte särskilda skäl talar emot detta och skälen ska då redovisas som bilaga till beslutet.

Till opponent och ledamot i betygsnämnden får inte utses någon som står i jävsförhållande till respondent eller handledare. Vetenskapligt samarbete och samproduktion i form av gemensamma artiklar eller kapitel i antologier under den senaste femårsperioden medför jäv. Samarbete och samproduktion som ligger längre tid tillbaka än fem år kan, om samarbetet varit nära, utgöra jäv och göra personen olämplig som granskare (opponent/ betygsnämndsledamot).

Disputationsakten, betygsnämndens sammanträde och betyg
Disputationsakten öppnas av ordföranden och inleds med en presentation av opponent, respondent, betygsnämndens ledamöter och handledare samt uppläggning av disputationsakten. Därefter får respondenten möjlighet att framföra eventuella sent upptäckta feltryck/korrigeringar eller andra detaljer som behöver förklaras.

Efter en inledande presentation av doktorsavhandlingen vidtar försvaret av avhandlingen och opponenten har i uppgift att muntligen ställa frågor till respondenten om innehåll och slutsatser. Efter opponentens insats ska betygsnämnden ges möjlighet att ställa frågor om avhandlingen till respondenten. Därefter ges publiken möjlighet att ställa frågor innan ordförande avslutar disputationen.

Efter genomförd disputation ska betygsnämnden sammanträda för att bedöma doktorsavhandlingen med något av betygen underkänd eller godkänd. Betygsnämnden är beslutför när tre ledamöter är närvarande och beslut fattas i majoritet. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i och försvaret av avhandlingen och huruvida dessa motsvarar det vetenskapliga samhällets kvalitetskrav. Om delar av avhandlingen är resultatet av gemensamt arbete mellan den forskarstuderande och andra personer, ska enbart den forskarstuderandes egna insatser bedömas och den forskarstuderandes sammanlagda bidrag betygsättas.

Opponent och handledare har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningar, om inte betygsnämnden beslutar annorlunda. Opponent och handledare har däremot aldrig rätt att delta i beslut.

Betygsnämnden ska efter genomfört betygssättningsmöte avge sin bedömning. Betygsnämnden ska avgöra om eventuell reservation ska redovisas.

Betygsnämndens ordförande delger resultatet till den forskarstuderande och åhörare vid disputationen.

 

Fotnoter
[1] Enligt delegation från FUN, Dnr HV 2019/411
[2] HF 12 kap. 2 § 1 p.
[3] Enligt delegation från Dnr HV 2019/411

Senast uppdaterad