Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studentinflytande

Studenterna har rätt att vara representerade i samtliga beslutande och beredande organ. Det är studentkåren som utser dessa representanter.
Läs mer om Studentinflytande och hitta ditt studentombud på Studentkårens webbplats.

Försäkring

Alla registrerade studenter är försäkrade genom Kammarkollegiet. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid, dvs. all tid inom högskolans lokaler och område (med undantag av aktivitet som någon annan arrangerar). Även tid på praktik eller verksamhetsförlag utbildning som är en del av högskoleutbildningen ingår. Försäkringen gäller dock inte fritid.

Du är försäkrad

Studenter vid Högskolan Väst är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk.

Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

Läs mer om försäkringen och hämta skadeanmälningsblankett på Kammarkollegiets webbplats.

Försäkring vid utlandsstudier (länk till Kammarkollegiets webbplats)

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande innebär att du kan använda godkända kurser genomförda vid ett annat lärosäte i din examen. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter vilka krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.
Läs mer om tillgodoräknande

Befrielse från obligatoriskt moment

Om du av religiösa, etiska eller andra skäl anser dig inte kunna delta i ett obligatoriskt
moment kan det finnas möjlighet att bli befriad. Du ansöker via blanketten som du finner - här! Om begäran avslås kan beslutet överklagas till överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Om du bedriver studier vid Högskolan Väst kan du om du har särskilda skäl beviljas studieuppehåll med platsgaranti. Beroende på uppehållets längd och eventuella förändringar i utbildningsplanen kan det bli aktuellt med en individuell studieplan som garanterar dig plats på de kurser som krävs för att uppnå din examen så länge du följer denna studieplan.
Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Närmare anvisningar finns på baksidan av blanketten där du gör din ansökan.

Anmälan om studieuppehåll och ansökan om platsgaranti

 

Ett beslut som innebär att du inte medges platsgaranti kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan.

Studieavbrott

Vill du göra avbrott på en utbildning ska du anmäla detta till högskolan via nedanstående webbformulär eller direkt i Ladok för studenter.

Gör du ett avbrott inom tre veckor från utbildningens start, ett så kallat tidigt avbrott, har du möjlighet att söka utbildningen igen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och studenten

Syftet med Dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydda av personuppgifter.
Personuppgifter är allt som kan härledas till en nu levande person. Exempel på sådan information är personnummer, namn och adress.
Läs mer om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter på Högskolan Väst.

Hur får jag veta vad som står om mig?

Om du skriftligen begär det har du rätt att så snart som möjligt få ett skriftligt registerutdrag. Informationen ska normalt lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Ett utdrag per år är kostnadsfritt. Ansökan lämnar du till studieadministrationen.

Om det är fel i registret?

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran snarast rätta, spärra eller utplåna uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Om du hittar något som är fel så vänd dig till studieadministrationen.

Skyddade personuppgifter

Högskolan omfattas som statlig myndighet av offentlighetsprincipen, vilket innebär bland annat att uppgifter om studenter vid förfrågan från utomstående kan komma att lämnas ut.

Studenter kan under vissa förutsättningar omfattas av ett sekretesskydd för sina personuppgifter i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag.

Sekretesskyddet kan avse samtliga eller vissa personuppgifter. Med personuppgifter avses bland annat:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • mejladress

Om du anser att du skulle kunna omfattas av sekretesskyddet måste du själv kontakta en handläggare (se kontaktinformation nedan). Du måste vara beredd på att visa på sådana omständigheter som kan utgöra skäl för att dina personuppgifter ska skyddas från insyn till exempel ett beslut om sekretessmarkering från Skatteverket.

Anette Karlsson
Service & IT-avdelningen
anette.karlsson@hv.se
0520 - 22 31 02

Charlotta Andersson Jonsson
Service & IT-avdelningen
charlotta.andersson-jonsson@hv.se
0520 - 22 37 31

Jämställdhet/Likabehandling/Mångfald

Ingen student eller sökande får utsättas för kränkande särbehandling vid Högskolan Väst på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Detta är reglerat i diskriminerings-lagen. I denna finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande.
Om du som student känner dig diskriminerad, kränkt eller utsatt för trakasserier kan du vända dig till Studentombudsmannen - som finns på studentkåren, Studenthälsan eller till studieadministrationen för att få hjälp och stöd.
Läs mer om riktlinjen och rutiner på sidan Lika Villkor, där hittar du också information om arbetet med Lika Villkor.

Disciplinära åtgärder

En student som avsiktligt vilseleder vid examination, s. k. fusk, (exempelvis genom plagiat, otillåtet samarbete eller användande av otillåtna hjälpmedel), eller stör undervisning eller examination kan av disciplinnämnden stängas av från utbildningen under en begränsad tid eller tilldelas en varning. Disciplinnämnden fattar för högskolans räkning beslut i dessa ärenden och består av rektor, en lagfaren ledamot samt representanter för lärare och studenter.
Motsvarande gäller också för en student som hindrar eller stör verksamheten vid biblioteket eller utsätter anställd eller annan student vid högskolan för trakasserier.
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.
För närmare information - se Fusk och plagiat.
En student som stör undervisningen eller annan verksamhet vid högskolan kan även tillfälligt avvisas.

Avskiljande

Om en student lider av psykisk störning, begått allvarliga brott eller missbrukar alkohol eller narkotika och bedöms kunna skada annan person eller egendom under utbildningen kan studenten avskiljas från utbildningen. Sådana ärenden utreds och beslutas av Högskolans avskiljandenämnd vilken är en nämnd gemensam för alla svenska högskolor.

Senast uppdaterad