Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studentinflytande

Studenterna har rätt att vara representerade i samtliga beslutande och beredande organ. Det är studentkåren som utser dessa representanter.
Läs mer om studentinflytande på Studentkårens webbplats.

Studentombud

Via studentkåren kommer du i kontakt med studentombudet.  Studentombudet företräder alla studenter, oavsett om du är medlem i studentkåren eller inte.
Läs mer om Studentombudet på Studentkårens webbplats.

Försäkring

Alla studenter vid Högskolan Väst är försäkrade genom Kammarkollegiet. Försäkringen gäller under skoltid inom högskolans lokaler och område (med undantag av aktivitet som någon annan arrangerar) och under direkt färd mellan bostaden och högskolan. Även tid på praktik eller verksamhetsförlagd utbildning som är en del av högskoleutbildningen ingår. Försäkringen gäller inte under fritid.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

Läs mer om försäkringen och hämta skadeanmälningsblankett på Kammarkollegiets webbplats.

Försäkring vid utlandsstudier (länk till Kammarkollegiets webbplats)

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande innebär att du kan använda godkända kurser genomförda vid ett annat lärosäte i din examen. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter vilka krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.
Läs mer om tillgodoräknande

Befrielse från obligatoriskt moment

Om du av religiösa, etiska eller andra skäl anser dig inte kunna delta i ett obligatoriskt
moment kan du ansöka om att bli befriad. Till sida för med blankett för ansökan

Om högskolan beslutar att du inte får befrielse kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Studieuppehåll

Om du bedriver studier vid Högskolan Väst kan du om du har särskilda skäl beviljas studieuppehåll med platsgaranti. Beroende på uppehållets längd och eventuella förändringar i utbildningsplanen kan det bli aktuellt med en individuell studieplan som garanterar dig plats på de kurser som krävs för att uppnå din examen så länge du följer denna studieplan. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Närmare anvisningar finns på baksidan av blanketten där du gör din ansökan.

Anmälan om studieuppehåll och ansökan om platsgaranti

 

Ett beslut som innebär att du inte medges platsgaranti kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan.

Studieavbrott

Vill du göra avbrott på en utbildning ska du anmäla detta till högskolan via nedanstående webbformulär eller direkt i Ladok för studenter.

Gör du ett avbrott inom tre veckor från utbildningens start, ett så kallat tidigt avbrott, har du möjlighet att söka utbildningen igen.

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Syftet med Dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydda av personuppgifter.
Personuppgifter är allt som kan härledas till en nu levande person. Exempel på sådan information är personnummer, namn och adress. Läs mer om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter på Högskolan Väst.

Hur får jag veta vad som står om mig?

Om du skriftligen begär det har du rätt att så snart som möjligt få ett skriftligt registerutdrag. Informationen ska normalt lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Ett utdrag per år är kostnadsfritt. Ansökan lämnar du till studieadministrationen.

Om det är fel i registret?

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran snarast rätta, spärra eller utplåna uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Om du hittar något som är fel så vänd dig till studieadministrationen.

Skyddade personuppgifter

Högskolan omfattas som statlig myndighet av offentlighetsprincipen, vilket innebär bland annat att uppgifter om studenter vid förfrågan från utomstående kan komma att lämnas ut.

Studenter kan under vissa förutsättningar omfattas av ett sekretesskydd för sina personuppgifter i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag.

Sekretesskyddet kan avse samtliga eller vissa personuppgifter. Med personuppgifter avses bland annat:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • mejladress

Om du anser att du skulle kunna omfattas av sekretesskyddet måste du själv kontakta en handläggare (se kontaktinformation nedan). Du måste vara beredd på att visa på sådana omständigheter som kan utgöra skäl för att dina personuppgifter ska skyddas från insyn till exempel ett beslut om sekretessmarkering från Skatteverket.

Anette Karlsson
Service & IT-avdelningen
anette.karlsson@hv.se
0520 - 22 31 02

Charlotta Andersson Jonsson
Service & IT-avdelningen
charlotta.andersson-jonsson@hv.se
0520 - 22 37 31

Diskriminering och kränkande särbehandling

Högskolan Väst bedriver ett aktivt arbete för att främja lika villkor för studenter och sökande till utbildning oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. På våra sidor om Lika villkor kan du läsa mer om högskolans ansvar och om hur du går tillväga om du upplever att du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. 
Lika villkor

Ordningsregler

Som student är du skyldig att följa Högskolan Västs ordningsregler. Den som bryter mot ordningsreglerna kan bli avvisad från högskolans lokaler. Ett störande eller trakasserier kan också bedömas som disciplinförseelse enligt högskoleförordningens 10 kap och leda till disciplinåtgärd.

Disciplinära åtgärder

Vilseledande vid examination (fusk), störande och trakasserier kan leda till skriftlig varning eller avstängning från alla studier vid Högskolan Väst. Sådana beslut fattas av en särskild nämnd.  Läs mer om vad som gäller på  Fusk och plagiat.

Avskiljande

Om en student lider av psykisk störning, begått allvarliga brott eller missbrukar alkohol eller narkotika och bedöms kunna skada annan person eller egendom under utbildningen kan studenten avskiljas från utbildningen. Sådana ärenden utreds och beslutas av Högskolans avskiljandenämnd (ÖNH), som är en gemensam nämnd på nationell nivå för alla svenska universitet och högskolor.

Senast uppdaterad