Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans mål med lika villkor

Vårt mål är att anställda, studenter och sökande till högskolan ska trivas och känna sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Kort sagt, lika villkor för alla.

Högskolans värdegrund pekar ut att ”verksamheten vid Högskolan Väst utgår från och försvarar principen om alla människors lika värde där demokrati och mångfald bidrar till social välfärd, rättvisa och hållbar samhällsutveckling”. Högskolan är och skall vara ett transparent och öppet lärosäte, som tar hänsyn till olikheter för att främja individens möjligheter till arbete och studier, samt för att utveckla verksamheten vid Högskolan Väst. Högskolan Väst skall vara ett tillgängligt, öppet och inkluderande lärosäte och vi arbetar aktivt för att motverka och förhindra diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och tystnadskulturer. Anställda som studenter ska behandlas och mötas med respekt och värdighet. Högskolans värdegrund utgör tillsammans med den statliga värdegrunden ett fundament för hela verksamheten.

Det förebyggande arbetet som beskrivs på dessa sidor går under namnet lika villkor. Arbetet tar sin utgångspunkt i, förutom ovan nämnda värdegrund, det lagstadgade ansvar som åligger högskolan i enlighet med Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1993:17). Arbetet med lika villkor är också en del av högskolans arbetsmiljö- och kvalitetsarbete och går ut på att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling samt att arbeta med kunskap, attityder, värderingar och beteenden.

Läs mer om lika villkor och hur vi är organiserade

På sidorna nedan kan du som medarbetare och student och sökande till högskolan läsa mer om hur arbetet med lika villkor är organiserat, hur högskolan arbetar med lika villkor och vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetar eller studerar på högskolan bär i relation till dessa frågor.

Du finner också rutiner kring hur du gör om du  har sett eller upplevt något som kan handla om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar:

Om lagstiftning och högskolans ansvar
Hur arbetet med Lika villkor och jämställdhet organiseras på Högskolan Väst
Rutiner vid diskriminering och kränkande särbehandling
Jämställdhetsintegrering

Senast uppdaterad