Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

hållbarhet_webb.png

"Att åstadkomma en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, kräver att samhället hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Därför måste Högskolan Väst axla ansvaret det innebär och bidra utifrån sin roll som högskola."

Texten är hämtad från Högskolan Västs policy för hållbar utveckling. Policyn innefattar även Högskolan Västs övergripande mål för arbetet med hållbar utveckling.

Högskolans övergripande mål

  • Erbjuda högkvalitativ utbildning som utvecklar studenternas förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt bidra till hållbar utveckling.  

  • Bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som utförs på ett hållbart sätt och bidrar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.

  • Medarbetare och studenter uppmuntras och ges förutsättningar att bidra till hållbar utveckling.

  • Samverka med partners som tillsammans med oss verkar för hållbar utveckling samt initiera samverkan kring hållbarhet.

  • Integrera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i högskolans stödjande verksamhetsprocesser och lokaler.

Här kan du läsa policyn i sin helhet.

Hållbarhetsarbetet

Utgångspunkten för högskolans hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och högskolans roll som aktiv samhällsaktör. För att förstärka detta arbete har rektor i januari 2021 beslutat om:

Hållbarhetsarbetet omfattar såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inom följande målområden - hämtade från Strategi för hållbar utveckling:

Målområde 1: Utbildning om och för hållbar utveckling
Målområde 2: Forskning om och för hållbar utveckling
Målområde 3: Hållbar utveckling genom arbetsintegrerat lärande och samverkan
Målområde 4: Hållbart resande
Målområde 5: Hållbar konsumtion och resurshantering
Målområde 6: Cirkulära materialflöden och säker avfallshantering
Målområde 7: Klimatneutral och effektiv energianvändning
Målområde 8: Hållbar arbets- och studiemiljö på lika villkor
Målområde 9: Ändamålsenligt ledningssystem för hållbar utveckling

Prioriterade tvärområden:
Jämställdhetsintegrering
Klimatomställning

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen