Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Så här gör du 

Svaren på uppgifterna nedan skriver du i separata dokument. När du sammanställer dina svar, tänk då på att:

 • skriva namn och personnummer på alla sidor av svaret
 • ange rubriker (t ex Svenska - läsförståelse)
 • numrera sidorna

Beskriv din kompetens – obligatoriskt moment

Denna del gäller alla som ansöker om bedömning av reell kompetens.

Vi ber dig beskriva dina förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier genom att svara på uppgifterna nedan. Uppgifterna går ut på att synliggöra din kompetens inom ett område där tillräckliga formella meriter saknas.

Det är vanligt att man uppfyller antingen den grundläggande eller den särskilda behörigheten med formella meriter. Du ska bara svara på uppgifter för den behörighet som du saknar formella meriter för.

Dina kunskaper och förmåga, det vill säga din reella kompetens, kan du ha inhämtat genom många olika erfarenheter. Dessa ska du också beskriva och hänvisa till. De erfarenheter som du hänvisar till kan exempelvis vara:

 • Arbete; anställningar och eget företagande
 • Utbildning; inom det formella utbildningssystemet (ex. gymnasieskola, Komvux) eller utanför (ex. intern- och personalutbildningar)
 • Ideellt arbete; föreningsverksamhet, politiskt engagemang mm.
 • Andra erfarenheter; föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig, militärtjänst, särskilda uppdrag, mm.

Bifoga relevanta intyg som styrker din beskrivning/svaren så långt det är möjligt. Det kan vara betyg, arbetsintyg, utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område etc. Arbetsintyg bör innehålla uppgifter om både vad du arbetat med, hur länge du arbetat och omfattningen; heltid eller deltid (i så fall hur mycket).

Uppgifter för grundläggande behörighet

Uppgifterna är indelade i fyra olika områden. Högskolan gör en samlad bedömning, men de olika områdena kan väga lite olika tungt i bedömningen beroende på vilken utbildning du söker.

Områdena är:

 1. Kommunikation och hantering av svenska språket
 2. Hantering av engelska språket
 3. Användning av matematiska förmågor
 4. Annan kompetens som ger förutsättningar att tillgodogöra sig högskolestudier

Observera! Om du har minst betyget godkänd alternativt E i:

 • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska B
 • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A

behöver du inte göra de uppgifter som avser din kompetens i det som du har betyg i (svenska, engelska respektive matematik). Då ber vi dig istället bifoga kopia på betyg i ämnet.

1. Kommunikation och hantering av det svenska språket

Läsförståelse
Jag kan ta del av längre texter av olika typ och svårighetsgrad (t.ex. artiklar och rapporter) samt förstå sammanhang och följa resonemang i den lästa texten. Jag kan även sammanfatta texter jag läst.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du läser/har läst och använder/har använt de kunskaper och färdigheter som nämns i påståendet ovan.
 • Ge exempel på texter som du utan problem kan ta del av och där du utan svårighet förstår sammanhang och resonemang i texten.
 • Välj ut en text och gör en sammanfattning av den texten. Bifoga sammanfattning och den ursprungliga texten.

Skriftlig färdighet
Jag kan skriva en text (t.ex. en uppsats eller rapport) som förmedlar information eller innehåller skäl för eller emot en viss ståndpunkt. Jag kan dra slutsatser, argumentera och använda egna texter som arbetsredskap.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du skriver/har skrivit och använder/har använt de kunskaper och färdigheter som nämns i påståendet ovan.
 • Bifoga exempel på text(er) du skrivit där ovanstående kommer till uttryck.

Muntlig färdighet
Jag kan inför en grupp muntligt framföra information. Jag kan också delta i diskussioner och där argumentera för en ståndpunkt samt resonera kring olika alternativ och möjligheter.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du nyttjar/har nyttjat de kompetenser som nämns i påståendet ovan.
 • Ge exempel på vad du lär dig av att diskutera och argumentera med andra.

2. Hantering av det engelska språket

Läs- och hörförståelse, samt viss skriftlig och muntlig färdighet
Jag förstår längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt kan följa med i en argumentation på engelska. Jag kan läsa artiklar och rapporter på engelska som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter. Jag kan även sammanfatta texter jag läst eller föreläsningar jag hört. Jag kan i samtal på engelska utbyta information och åsikter.

Dessa uppgifter ska besvaras på engelska:

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du läser/har läst texter på engelska, tar/har tagit del av information på talad engelska, samt för/har fört samtal på engelska.
 • Ge exempel på texter på engelska som du kan ta del av och där du utan större svårigheter förstår sammanhang och resonemang i texten.
 • Bifoga en text som du skrivit på engelska, gärna i utbildningssammanhang eller i arbetslivet. Om du inte har någon sådan text; välj ut en text och gör en sammanfattning av den texten. Bifoga sedan både sammanfattning och den ursprungliga texten.

3. Användning av matematiska förmågor

Begrepp, metoder och färdigheter
Jag kan i beräkningssammanhang med säkerhet tillämpa olika räknesätt, hantera de vanligaste måttenheterna samt procent och är förtrogen med grundläggande geometriska begrepp. Jag kan tolka enkla matematiska samband eller formler. Jag kan lösa rutinuppgifter i vardagslivet samt använda relevanta digitala verktyg, som till exempel miniräknare.

Problemlösning
Jag kan lösa uppgifter där det inte finns något självskrivet tillvägagångssätt. Jag kan kritiskt värdera data, metoder och resultat.

Kommunikation och argumentation
Jag kan föra resonemang, kommunicera och argumentera logiskt, såväl muntligt som skriftligt med hjälp av matematikens symboler, exempelvis obekanta tal som a och x, grafer och diagram.

 • Beskriv i vilka olika sammanhang du använder/har använt de kunskaper och färdigheter som nämns i påståendena ovan.
 • Ge utifrån egna yrkeserfarenheter eller övrig livssituation konkreta exempel på hur du använder/har använt förmågor som du anser kan knytas till matematik. Exempel på hur du kan visa din förmåga skulle kunna vara att:  
  • Ur tidningar och/eller annan press tolka diagram/grafer eller annonser med prisuppgifter av olika slag.
  • Tolka ett enkel matematiskt samband, t.ex. s = v ∙ t (”väg/fart/tid”) med hjälp av en graf. 
  • Göra en enkel budget över privatekonomin.

4. Annan kompetens som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier

Förutom de kunskaper och färdigheter inom svenska, engelska och matematik som redan nämnts, så är även andra kunskaper och färdigheter viktiga för du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier. Detta kan vara till exempel att kunna:

- inhämta ny kunskap
- reflektera och diskutera utifrån olika perspektiv
- se samband mellan teoretiska modeller och verklighet
- tillämpa kritiskt och kreativt tänkande

 • Beskriv på vilket sätt du genom erfarenheter från olika områden använder dig av/har skaffat kompetens (annan än den som redan redovisats avseende svenska, engelska och matematik) som ger dig förutsättningar att tillgodogöra dig högskolestudier.

Uppgifter för särskild behörighet

För många utbildningar finns ytterligare förkunskapskrav, förutom de som gäller för grundläggande behörighet. De varierar från utbildning till utbildning, så kallad särskild behörighet. Om en utbildning har särskilda behörighetskrav så anges alltid vilka vid respektive utbildningspresentation på Högskolan Västs hemsida.

Särskilda behörighetskrav kan vara kurser på gymnasienivå, men också förkunskaper på högskolenivå. Att man uppfyller behörighetskraven på formell väg, till exempel med godkänt betyg i aktuell gymnasiekurs, innebär att man förutsätts ha den kunskap som behövs för att klara av utbildningen – kursens mål täcker garanterat in denna kunskap.

Om du har tillägnat dig de nödvändiga kunskaperna på annat sätt måste du, även när det gäller särskild behörighet, beskriva och synliggöra detta för högskolan, och även styrka denna beskrivning så långt det är möjligt.

Vilka förkunskaper krävs?
För att du ska veta vilka kunskaper och färdigheter du ska lyfta fram, behöver du studera förkunskapskraven närmare. Vad innebär till exempel behörighetskravet Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B?

Du hittar information om gymnasiekurser på Skolverkets hemsida.

Samma princip gäller om förkunskaper på högskolenivå krävs. Studera lärandemålen för det som anges som behörighet (t ex en högskolekurs eller en examen), och beskriv dina kunskaper och färdigheter med utgångspunkt från dessa.

Här hittar du information om Högskolan Västs
Kursplaner 
Utbildningsplaner

Beskriv din kompetens
Beskriv den kompetens du har inom det ämnesområde som det särskilda behörighetskravet avser. Om det är exempelvis Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B som är det formella förkunskapskravet ska din beskrivning handla om området matematik.

Beskriv din kompetens och hur du skaffat den med utgångspunkt från de förkunskapskrav som anges för den utbildning du söker till.

 • Var så konkret och tydlig som möjligt när du beskriver till exempel arbetsuppgifter där du använder/har använt vissa kunskaper och färdigheter.
 • Skicka i möjligaste mån in exempel – egenproducerat material - som visar på dina kunskaper och färdigheter. Om du till exempel arbetat med att sammanställa statistik, bifoga då en sammanställning som du gjort. Detta helst tillsammans med intyg från din arbetsgivare el dyl, som styrker att du arbetat med detta. Bifoga alla dokument som kan styrka din beskrivning.
 • Tydliggör att det är just du och ingen annan som producerat det inskickade materialet.

Glöm inte att de inledande anvisningarna om hur du ska gå tillväga vid ansökan gäller för dig oavsett om du ansöker om bedömning av reell kompetens för grundläggande eller särskild behörighet, eller båda.

Skicka in
Hur du gör för att skicka in din anmälan när du är klar hittar du på sidan Reell kompetens.

Frågor
Vid frågor kontakta studievägledare:
servicecenter@hv.se

Senast uppdaterad av Anita Eriksson