Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Internationell erfarenhet

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat europeiskt land och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Programmet bidrar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning. Programmet kan också bidra till en större öppenhet mellan utbildningar i olika europeiska länder och stärka kopplingen till arbetslivet.

Höja kompetensen och stärka konkurrenskraften

Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen, och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Exempel på vad ett deltagande kan ge är förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället och en känsla av det europeiska medborgarskapet.

Aktiviteter för doktorander

En doktorand kan delta i samtliga Erasmus+programmets mobiliteter (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalmobilitet) eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som lärare och personal. Det viktiga är att syftet med den specifika mobiliteten som doktoranden deltar i uppfylls.

Doktorander kan ha olika finansierings- eller anställningsformer vid svenska lärosäten. Detta spelar ingen roll för möjligheten att delta i en mobilitetsaktivitet genom Erasmus+ eftersom anställning eller registrering inte definieras i reglerna för Erasmus+programmet. Vilken mobilitet doktoranden bör delta i utgår alltså från vad hen ska göra under mobiliteten.

Undervisnings-/utbildningsmobilitet

En doktorand kan genomföra en undervisnings-/utbildningsmobilitet vid ett annat europeiskt lärosäte. Samma regler som för annan personal som deltar i en undervisnings-/utbildningsmobilitet gäller även för doktorander:

  • Lärare eller annan undervisande personal vid ett svenskt lärosäte har möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte i ett annat programland.
  • En undervisningsmobilitet kan pågå från två dagar upp till två månader, exklusive resdagar. Mobiliteten måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka.
  • Även personal från ett företag eller en organisation som bjudits in av ett lärosäte kan delta. Aktiviteten måste pågå under minst en dag och det finns inget minimikrav på undervisningstimmar.

Personalfortbildning

En doktorand kan delta i kompetensutveckling eller fortbildning vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat programland. Samma regler som för annan personal som deltar i en personalfortbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

  • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter vid ett annat lärosäte eller annan relevant organisation.
  • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (staff weeks) vid lärosäten i program- och partnerländer.
  • Kurser som är relevanta för den anställde.

Studier

Om en doktorand är inskriven vid ett lärosäte kan personen delta i en studentmobilitet för studier. Doktoranden ska bedriva studier vid och/eller göra avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet. Detta är dock en stark rekommendation.

Praktik

Om en doktorand är inskriven vid ett lärosäte kan hen delta i en praktikmobilitet. Doktoranden praktiserar vid ett företag eller annan relevant europeisk organisation, till exempel ett lärosäte. Genom att lägga sin praktik vid ett lärosäte kan doktoranden göra fältarbete eller samla material till avhandlingen. Praktiken ska vara minst två och max tolv månader lång.

Vill du prova på utbyte?

Om du funderar på att prova på utbyte är du välkommen att kontakta Carl-Fredrik Miles på Grants and Innovation Office (GIO) eller din handledare för att få information om dina möjligheter.

För alla former av mobilitet ska det i förväg upprättas ett kontrakt (Agreement) som säkerställer att aktiviteten är förankrad hos samtliga parter.

Länk till Erasmus+ dokument på personalwebben.

Senast uppdaterad