Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ALLMÄN STUDIEPLAN

För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i finns en allmän studieplan. I den allmänna studieplanen anges det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. I den allmänna studieplanen anges också de mål som i Högskoleförordningen ställs på examen på forskarnivå. 

INDIVIDUELL STUDIEPLAN

Varje forskarstuderande antagen till utbildning på forskarnivå vid Högskolan Väst ska ha en individuell studieplan som fastställs av ämnesråd. Den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter om tidplan, handledare, anställning, avhandlingens inriktning, fortskridande och uppfyllelse av de nationella examensmålen samt övriga punkter i enlighet med fastställd mall för individuell studieplan.

HANDLEDNING

Varje forskarstuderande ska ha två handledare med doktorsexamen. Dessa utses i samband med att den individuella studieplanen fastställs. En av dem utses att ha huvudansvar för den forskarstuderande och vara docent eller professor inom ämnet. Vid utseende av handledare ska det beaktas att tillräcklig tid finns för att handledarna ska kunna erbjuda god handledning. Vidare ska forskarstuderandes syn­­­punkter beaktas och förebilder från båda könen ska eftersträvas i valet av handledare. Den studerande har rätt att byta handledare utan att ange motivering. Om en handledare av någon anledning inte längre kan fortsätta vara handledare har doktoranden rätt att få en ny handledare. Vid byte av handledare ska den individuella studieplanen uppdateras. 

AVHANDLINGSARBETETS PROGRESSION

För att säkerställa progression och i avhandlingsarbetet till doktorsexamen genomför forskarstuderande tre obligatoriska progressionsseminarier. För att säkerställa progression i uppsatsarbetet genomför forskarstuderande som studerar till licentiatexamen två obligatoriska progressionsseminarer.

Planeringsseminarium

För att säkerställa en god start på avhandlingsarbetet ska forskarstuderande hålla ett seminarium där avhandlingsarbetet presenteras och diskuteras. Planeringsseminarium ska i normalfallet hållas inom tolv kalendermånader från det att den forskarstuderande blivit antagen till utbildning på forskarnivå.

Mittseminarium

Efter halva studietiden ska den forskarstuderande som studerar till doktorsexamen hålla ett seminarium där avhandlingsarbetet ska presenteras och diskuteras i sin helhet, till stöd för det fortsatta arbetet.

Slutseminarium inför licentiatseminarium

Forskarstuderanden ska hålla ett slutseminarium där uppsatsarbetet, såsom det avses publiceras i den planerade licentiatuppsatsen, ska presenteras och diskuteras. Seminariet har till uppgift att stödja forskarstuderande i detaljdiskussioner och ge utrymme för konstruktiv kritik inför färdigställandet av uppsatsmanus, innan forskarstuderanden anhåller om licentiatseminarium. Normalt ska slutseminariet hållas i god tid före sådan anhållan.

Slutseminarium inför disputation

Forskarstuderanden ska hålla ett slutseminarium där avhandlingsarbetet, såsom det avses publiceras i den planerade avhandlingen, ska presenteras och diskuteras. Seminariet har till uppgift att stödja doktoranden i detaljdiskussioner och ge ut­rymme för konstruktiv kritik inför färdigställandet av avhandlingsmanus, innan forskarstuderanden an­håller om att få disputera. Normalt ska slutseminariet hållas i god tid före sådan anhållan.

KURSER

Den allmänna studieplanen för respektive ämne anger bland annat omfattningen (i högskolepoäng) av forskarstuderande deltagande i kurser under utbildningen, samtidigt som den specificerar ett visst antal obligatoriska kurser. Den individuella studieplanen ska specificera forskarstuderande såväl genomförda som planerade obligatoriska och valfria kurser. Kurser som ingår i utbildning på forskarnivå ska i normalfallet inhämtas på forskarnivå.

Högskolan Väst ger dels obligatoriska kurser inom ramen för de tre ämnen där vi bedriver utbildning på forskarnivå – produktionsteknik, informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) och pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL), dels ges ett antal valfria kurser varje termin. Vid behov finns möjlighet att skräddarsy individuella kurser för forskarstuderande . Detta görs i samråd mellan forskarstuderande och huvudhandledare, och godkänns av ämnesråd. Se kursutbud här.

Kursplaner

För Högskolan Västs kurser på forskarnivå finns kursplaner på svenska och i de fall kurserna ges på engelska finns även en engelsk översättning av kursplanerna. I kursplanen anges kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, innehåll, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer, samt övriga upplysningar som behövs. Se alla kursplaner här.

För individuella kurser gäller att innan individuell kurs påbörjas lämnas särskild kursplan till ämnesråd för godkännande.

Anmälan

Anmälan till kurser skickas senast två veckor innan kursstart via respektive länk på sidan med kursutbud. För att vara behörig till kurser på forskarnivå krävs att du är antagen till utbildning på forskarnivå vid något lärosäte. Därtill kan det förekomma ytterligare behörighetskrav, exempelvis att du är antagen inom ett visst ämne eller motsvarande. Antagna vid annat lärosäte bifogar kopia på antagningsbevis, tillsammans med anmälan.

Internationellt utbyte för doktorander genom Erasmus+

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat europeiskt land och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Läs mer om internationellt utbyte. 

CANVAS (lärplattform)

Canvas är den lärplattform som används för kommunikation och interaktion mellan studenter och lärare. Lärarna använder bl.a. Canvas för att lägga ut föreläsningsmaterial, kursinformation eller för att diskutera kursrelevanta ämnen.

Kursvärderingar

Efter varje kurs genomförs en kursvärdering. Syftet är att samla in forskarstuderandes synpunkter för att kunna förbättra och vidareutveckla utbildningen. Vid högskolan används det elektroniska kursvärderingssyste­­met EvaSys. Resultatet redovisas i en kursvärderingsrapport som är tillgänglig för forskarstuderande senast fem veckor efter kursens slut.

Forskarseminarier, konferenser och övriga aktiviteter

I forskarutbildningen ingår också seminarium, konferenser och övriga aktiviteter som planeras i samråd med handledare.

STUDIEDOKUMENTATION

Ladok är högskolornas nationella studiedokumentationssystem. I Ladok lagras, förutom  personuppgifter, uppgifter om behörighet, antagning, kursregistreringar, resultat, poäng, avbrott i studier, utlandsstudier och examina.

Om det blir fel i Ladok? En stor del av uppgifterna läggs in i Ladok manuellt. Det är viktigt att du som forskarstuderande kontrollerar alla uppgifter noga. Om du upptäcker att något inte stämmer, kontakta servicecenter@hv.se. Uppgifter i Ladok ligger till grund för utfärdande av examensbevis.

Om du har läst kurser vid ett annat lärosäte är det viktigt att du försäkrar dig om att kursen rapporteras in i Ladok. Ibland behöver du be om ett studieintyg från examinator vid det andra lärosätet att du är godkänd på kursen. Studieintyget lämnar du till handläggaren (se kontaktuppgifter nedan) som ser till att din kurs läggs in i Ladok.

Lämpligen bifogas studieintyg i samband med den årliga uppdateringen av den individuella studieplanen, vilken lämnas till  handläggare för forskarutbildning inför fastställande av ämnesråd.

Handläggare för Produktionsteknik
Eva Bränneby 

Handläggare för Arbetsintegrerat Lärande
Ingela Ny Strive

Handlingar tillkomna i forskningsverksamhet

Forskningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen. I det skede när ett forskningsprojekt startas är det lämpligt att också påbörja planering för arkivering av administrativa handlingar, primärmaterial och rapporter. Efter avslutat forskningsprojekt eller enskild forskning ska forskarnas primärmaterial och redovisningsmaterial till arkivet. Administrativa handlingar registreras löpande i högskolans diariesystem.

FÖRSÄKRING

Alla registrerade studenter är försäkrade genom Kammarkollegiet. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid, d.v.s. all tid inom högskolans lokaler och
område (med undantag av aktiviteter som någon annan arrangerar). Försäkringen gäller dock inte under fritid.

STUDIEuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll via denna blankett:

Ansökan om studieuppehåll i utbildning på forskarnivå/application for leave of absence.docx

STUDIEAVBROTT

Om du avbryter dina forskarutbildningsstudier ska du anmäla detta på särskild blankett.

Avbrott anmälannotification of non completion.docx

BEFRIELSE FRÅN OBLIGATORISKT MOMENT

Om du av religiösa, etiska eller andra skäl anser dig inte kunna delta i ett obligatoriskt
moment kan det finnas möjlighet att bli befriad. Du ansöker på en särskild blankett. Om begäran avslås kan beslutet överklagas till överklagandenämnden för högskolan.

EXAMINATION PÅ KURSER

Betygssystem

Betygssystemet är målrelaterat. På forskarnivå vid Högskolan Väst förekommer endast betygsskalan Underkänd/Godkänd.

Meddelande av resultat

Efter rättning meddelar kursansvarig lärare resultatet.

Rapportering av studieresultat

Efter att du har examinerats på en kurs rapporteras resultatet in i studiedokumentationssystemet Ladok.

Intyg

Har du behov av att få registrerings- och resultatintyg? Här hämtar du olika typer av intyg från Ladok.

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

En student som avsiktligt vilseleder vid examination, s.k. fusk, (exempelvis genom plagiat, otillåtet samarbete eller användande av otillåtna hjälpmedel), eller stör undervisning eller examination kan av disciplinnämnden stängas av från utbildningen
under en begränsad tid eller tilldelas en varning. Disciplinnämnden fattar för högskolans räkning beslut i dessa ärenden och består av rektor, en lagfaren ledamot samt representanter för lärare och studenter.

Motsvarande gäller också för en forskarstuderande som hindrar eller stör verksamheten vid biblioteket eller utsätter anställd eller annan student vid högskolan för trakasserier.
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol.

En forskarstuderande som stör undervisningen eller annan verksamhet vid högskolan kan även tillfälligt avvisas.

OREDLIGHET I FORSKNING

AVSKILJANDE

Om en forskarstuderande som lider av psykisk störning, begått allvarliga brott eller
missbrukar alkohol eller narkotika bedöms kunna skada annan person eller egendom under utbildningen, kan forskarstuderanden avskiljas från utbildningen. Sådana ärenden utreds och beslutas av Högskolans avskiljandenämnd, vilken är en nämnd gemensam för alla svenska högskolor.

RÄTT TILL HANDLEDNING OCH ANDRA RESURSER

Om en forskarstuderande i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta att forskarstuderanden inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. Resurserna får inte dras in under den tid då forskarstuderanden är anställd som doktorand. Om resurserna för utbildningen har dragits in, kan forskarstuderanden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser.

Ett beslut om indragning av resurser kan överklagas till överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (FUN)

är högskolans gemensamma organ för forskning och utbildning på forskarnivå. FUN har det särskilt utpekade ansvaret för utbildning på forskarnivå, vilket spänner från individbeslut, exempelvis antagning, till övergripande beslut, exempelvis fastställande av riktlinjer för forskarutbildning och allmänna studieplaner. Läs mer om FUN.

RELATERAT

Regler och riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Handläggare för forskarutbildning: Produktionsteknik samt AIL


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen