Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

LICENTIATEXAMEN

För att erhålla licentiatexamen krävs fullgjord utbildning om minst 120 högskolepoäng motsvarande två års heltidsstudier. De nationella målen i Högskoleförordningen ska vara uppnådda genom kurser, avhandlingsarbete och andra aktiviteter enligt individuell studieplan.

Licentiatuppsats

Licentiatuppsatsen kan innehålla bidrag från flera författare om den enskilda forskarstuderandes insats klart framgår i texten eller i särskild förtext. I det fall licentiatuppsatsen skrivs på ett annat språk än svenska ska en svensk sammanfattning finnas. Om licentiatuppsatsen skrivs på ett annat språk än engelska ska en engelsk sammanfattning finnas.

Licentiatuppsatsen ska i sin yttre utformning följa den av ämnesrådet fastställda grafiska profilen och instruktioner för licentiatuppsatser. ISBN tillhandahålls av högskolans bibliotek.

Anhållan om licentiatseminarium

Anhållan om licentiatseminarium ställs till ämnesrådet senast en månad före planerat seminarium. Dessförinnan ska ämnesrådet tillstyrka kvaliteten på uppsatsen. Ämnesrådet fattar beslut om en extern docentkompetent granskare samt en examinator som är anställd på Högskolan Väst.

Senast 25 arbetsdagar före beslutat licentiatseminarium ska ett så färdigställt manus av licentiatuppsatsen som möjligt tillställas utsedd granskare och examinator. Om dessa upptäcker någon form av tveksamhet ska de skyndsamt ge feedback.

Instruktioner_licentiatuppsats_författaren_2022.pdf


Senast 15 arbetsdagar innan ska handläggare för forskarutbildning (se kontaktuppgifter nedan) kontaktas för att information ska hinna publiceras på högskolans webbplats. En elektronisk kopia av licentiatuppsatsen ska laddas upp i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA. Tryckta uppsatser ska lämnas till granskare och examinator samt biblioteket. Efter detta får inga ändringar göras i uppsatsen.

Handläggare för produktionsteknikEva Bränneby

Handläggare för arbetsintegrerat lärande (AIL)Ingela Strive

Licentiatseminarium

Den forskarstuderande försvarar sin licentiatuppsats vid ett licentiatseminarium. 
Den utsedda externa granskaren har till uppgift att kritiskt granska uppsatsen i samband med seminariet. Examinatorn har till uppgift att vara seminarieledare samt att betygssätta licentiatuppsatsen. Efter genomfört licentiatseminarium avges ett betyg som protokollförs och offentliggörs.

DOKTORSEXAMEN

För att erhålla doktorsexamen krävs fullgjord utbildning om 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års heltidsstudier. De nationella målen i Högskoleförordningen ska vara uppnådda genom kurser, avhandlingsarbete och andra aktiviteter enligt individuell studieplan.

Doktorsavhandling

I doktorsavhandlingen pre­senteras forskningsområdet och forskningsresultaten.

Den består antingen av ett sammanhängande vetenskapligt verk, en så kallad
monografi, eller ett antal vetenskapliga artiklar med en introduktion till forskningsområdet, en summering och diskussion av det genomförda forskningsarbetet.

Avhandlingen får innehålla bidrag från flera författare om den enskilda forskarstuderandes insats klart framgår i texten eller särskild förtext.

I doktorsavhandlingen kan ingå tidigare examinerad licentiatuppsats. Detta arbete utgör då en del av avhandlingsarbetet och ska försvaras vid disputationen.

I det fall doktorsavhandlingen skrivs på ett annat språk än svenska ska en svensk sammanfattning finnas. Om avhandlingen skrivs på ett annat språk än engelska ska en engelsk sammanfattning finnas.

Doktorsavhandlingen ska i sin yttre utformning följa den av ämnesrådet fastställda grafiska profilen och instruktioner för doktorsavhandlingar. ISBN tillhandahålls av högskolans bibliotek.

Instruktioner_doktorsavhandling_författaren_2022.pdf


Anhållan om doktorsdisputation

Anhållan om disputation ska skickas till forskarutbildningens ämnesråd. Forskarstuderande ska dessförinnan kontakta handläggaren (se kontaktuppgifter nedan) för att kontrollera tillgängliga datum för disputation.

Handläggare för produktionsteknikEva Bränneby

Handläggare för arbetsintegrerat lärande (AIL)Ingela Strive

Ansökan tillsänds ämnesrådet i god tid så att rådet kan fatta sitt beslut senast två månader före planerad disputation. Dessförinnan tillstyrker ämnesrådet kvaliteten på avhandlingen. Ämnesrådet fastställer ordförande, opponent och betygsnämnd.

Opponent och ledamöter av betygsnämnd ska senast 35 arbetsdagar före beslutad disputation tillställas ett så färdigt manus som möjligt. Om dessa upptäcker någon form av tveksamhet ska de skyndsamt ge feedback.

Spikning och offentliggörande
Doktorsavhandlingen kungörs genom spikning på högskolans spikstock i entrén senast 15 arbetsdagar före beslutad disputation. I och med spikningen blir innehållet i avhandlingen allmänt tillgängligt. Efter detta får inga ändringar göras i avhandlingen. En elektronisk kopia av avhandlingen ska senast vid denna tidpunkt också ha laddats upp i DiVA för så kallad e-spikning.

Information om spikning publiceras på högskolans webbplats.

Disputationen

Disputationsakten är då den forskarstuderande försvarar sin avhandling, akten inne­håller delarna presentation, opponering, summeringsamt frågor från betygsnämnd och auditoriet. Efter genomförd session sammanträder betygsnämnden för att bedöma doktorsavhandlingen med något av betygen underkänd eller godkänd.

Examensordningen

Högskolans regler för utfärdande av examina finns i högskolans examensordning. Del A innehåller allmänna bestämmelser om examina och i del B anges vilka examina som finns vid Högskolan Väst. I bilagan till examensordningen anges bland annat vilka ämnen som kan ingå i en examen på forskarnivå. Läs mer om detta på Examen/examensbevis

Teknologie Licentiat.pdf Filosofie licentiat.pdf Teknologie Doktorsexamen.pdf Filosofie doktorsexamen.pdf

EXAMENSBEVIS

Efter avslutad utbildning måste du ansöka för att få ditt examensbevis. För att få ett examensbevis måste du uppfylla kraven som finns angivna i examensordningen, den allmänna studieplanen och den individuella studieplanen. Läs mer om detta på Examen/examensbevis

Om högskolan avslår din examensansökan kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) enligt medskickad information.  

PROMOTION

Efter avlagd doktorsexamen inbjuds du att delta i promotionen vid nästkommande
akademiska högtid. Vid ceremonin får du motta diplom och lagerkrans (om du inte
själv köpt doktorshatt). Promotionen saknar juridisk betydelse, den är av helt ceremoniell karaktär.

Handlingar tillkomna i forskningsverksamhet

Även forskningshandlingar omfattas av ovanstående. I det skede när ett forskningsprojekt startas är det lämpligt att också påbörja planering för arkivering av administrativa handlingar, primärmaterial och rapporter. Efter avslutat forskningsprojekt eller enskild forskning ska forskarnas primärmaterial och redovisningsmaterial till arkivet. Administrativa handlingar registreras löpande i högskolans diariesystem.

Handläggare för forskarutbildning: Produktionsteknik samt AIL


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen