Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ordningsregler vid Högskolan Väst

Genom att följa ordningsreglerna skapar vi en god arbets- och studiemiljö samt förutsättningar för en öppen och inkluderande högskola.

Verksamheten vid Högskolan Väst ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och kontakt med det omgivande samhället. Syftet med dessa ordningsregler ar att alla som vistas inom högskolan ska känna sig trygga och säkra. Genom att följa ordningsreglerna skapar vi en god arbets- och studiemiljö samt förutsättningar för en öppen och inkluderande högskola.

Ordningsreglerna gäller alla som vistas i och i direkt anslutning till högskolans lokaler samt i all verksamhet som bedrivs av högskolan, inklusive på högskolans digitala plattformar.

Tillträde till Högskolan Västs lokaler

Högskolans lokaler är delvis öppna för allmänheten men högskolan är inte att betrakta som allmän/offentlig plats. Högskolan har ansvar för anställdas och studenters arbetsmiljö.

Allmänheten har tillträde de allmänna ytorna - bibliotek, restaurang, Stråket och övriga transportytor.

Högskolans studenter har utöver de allmänna ytorna tillträde till de allmänna studentytorna – studielandskap/grupprum, datorsalar och studentpentryn.

Till lokalen för en lärares undervisningstillfälle har enbart de studenter som har registrerats på den för undervisningstillfället avsedda utbildningen tillträde. Studenter som är antagna men inte registrerade på utbildningen äger tillträde i mån av plats. Lärare kan medge undantag för närvaro av annan än registrerad eller antagen student vid undervisningstillfälle som läraren ansvarar för.

Studenter och allmänhet har endast tillträde till personalutrymmen, konferensrum och tjänsterum för att besöka anställda vid högskolan eller för andra högskolerelaterade ärenden.

Allmänhet eller student som inte har rätt att vara i en lokal ska på uppmaning av anställd vid högskolan lämna lokalen.

Studenter och personal får inte ge person tillträde till låst utrymme utan att förvissa sig om att personen ifråga har rätt att vistas i aktuell lokal.

Legitimation

Studenter och personal som befinner sig i högskolans lokaler efter kl. 20.00 är skyldiga att kunna legitimera sig på uppmaning av personal vid högskolan eller av bevakningspersonal.

Barns närvaro

Med hänsyn till personalens arbetsmiljö och studenternas undervisningsmiljö är det inte tillåtet för barn att vistas i undervisningslokaler, tentamenslokaler samt lokaler med särskilt känslig utrustning.

Lärare kan medge undantag för barns närvaro vid undervisningstillfälle som läraren ansvarar för.

Detta förbud gäller inte minderårig student som är antagen vid Högskolan Väst.

Allmänna ordningsregler

För allas trivsel och för att alla som vistas i högskolans lokaler ska känna sig trygga och säkra är det förbjudet att:

 1. Skräpa eller smutsa ned, göra åverkan på eller förstöra högskolans lokaler eller egendom.

 2. Utan tillåtelse flytta på eller ta med sig inredning eller annan egendom som tillhör högskolan.

 3. Trakassera eller agera på ett hotfullt sätt mot andra personer.

 4. Bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos andra i den mening som avses i 16 kap. 16 § Brottsbalken.

 5. Använda sig av redskap på hjul som exempelvis skateboard, cykel, kickbikes, inlines eller liknande. Undantag görs för funktionsredskap som t.ex. rullstol.

 6. Konsumera alkoholhaltiga drycker, undantaget drycker med alkoholhalt under 2,3 volymprocent, utan särskilt tillstånd.

 7. Inneha, bruka, förvara, överlåta, framställa, förvärva, anskaffa eller bjuda ut narkotika på sätt som anges i 1§ narkotikastrafflagen (1968:64) och med den innebörd som narkotika enligt 8 § samma lag har. Personer som är påverkade av alkohol och/eller andra droger ska avvisas från högskolans lokaler.

 8. Inneha, bruka, förvara, överlåta, framställa, förvärva i syfte att överlåta samt bjuda ut dopningsmedel på sätt som anges i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och med den innebörd som dopningsmedel enligt 1 § samma lag har.

 9. Röka tobak, e-cigarett eller motsvarande inom högskolan lokaler. Rökning är endast tillåten utanför en zon gällande från åtta meter utanför entrédörrarna.

 10. Använda högskolans lokaler för uteslutande privat bruk.

 11. Koppla in elektriska hushållsapparater som vatten- eller kaffekokare utan fast installerad timer.

 12. Ljusstakar och dekorationer av brännbart material får inte användas. Levande ljus ska placeras långt ifrån gardiner och annat brännbart material. Levande ljus ska inte placeras under branddetektor, var därför aktsam så att röken inte ryker upp i branddetektor när ljuset släcks. Ljus får inte brinna när man lämnat lokalen. Den som tänder ett ljus ansvarar även för att det släcks.

 13. Medföra och hysa privata husdjur med undantag för funktionshundar såsom ledarhund, narkotikahund, resurshund eller liknande.

 14. Övernatta i högskolans lokaler.

Högskolans bibliotek

För högskolebiblioteket gäller –utöver vad som anges i dessa ordningsregler – de vid varje tidpunkt gällande allmänna lånevillkor och bibliotekets egna ordningsregler.

Ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Huvudregeln är att ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer ej är tillåten.

Undervisande lärare har möjlighet att uttryckligen ge tillstånd till ljudupptagning, fotografering eller filmning vid egna undervisningstillfällen. Läraren fastställer även de villkor som ska gälla för inspelningen vid den aktuella undervisningssituationen, exempelvis att endast ljudupptagning får ske.

Student med funktionsnedsättning, som av högskolan bedöms behöva särskilt hjälpmedel i form av ljudupptagning, fotografering och/eller filmning av undervisningstillfälle, äger rätt att göra sådan upptagning. Studenten ska meddela detta behov i god tid före undervisningstillfället och upptagningen får  endast göras av studenten själv genom personlig närvaro vid undervisningstillfället.

Att ljudupptagning, fotografering och filmning vid ett givet tillfälle har godkänts innebär inte en rätt för student eller annan som svarar för sådan upptagning att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda upptagningen för annat än sitt personliga bruk.

Dessa regler påverkar inte den rätt högskolan kan ha att spela in, fotografera och filma föreläsningar och andra undervisningssituationer.

Konsekvenser

Vid bedömning av vilka konsekvenser brott mot Högskolan Västs ordningsregler bör leda till, ska den i Förvaltningslagen (2017:900) fastslagna proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Principen innebär att en åtgärd aldrig får vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

Student eller allmänhet som inte har rätt att vistas i särskilt angiven lokal kan av högskolans anställda uppmanas att med omedelbar verkan lämna lokalen. Efterkommer inte personen uppmaningen, kan väktare, eller om situationen så påkallar, polis, tillkallas.

Student eller allmänhet som bryter mot Högskolan Västs ordningsregler kan av högskolans anställda uppmanas att upphöra med det otillåtna samt att med omedelbar verkan lämna högskolan eller lokalen. Efterkommer inte personen uppmaningen, kan väktare, eller om situationen så påkallar, polis, tillkallas.

Studenter har en långtgående rätt att delta i undervisning för vilken de är registrerade. Uppmaning till en student att lämna ett undervisningstillfälle bör därför endast göras vid sådana brott mot ordningsreglerna som innebär att undervisningen störs eller hindras. Uppmaning att lämna ett undervisningstillfälle får endast göras av den som är ansvarig för undervisningstillfället och innebär en tillfällig utestängning från det aktuella tillfället. 

Disciplinära åtgärder enligt 10 kapitlet Högskoleförordningen (1993:100) kan vidtas mot student som bryter mot högskolans ordningsregler. 

Anställd som uppmärksammar eller uppmärksammas på att annan anställd bryter mot Högskolan Västs ordningsregler bör informera den anställdes närmaste chef för hantering i enlighet med högskolans gällande regler. Brott mot ordningsreglerna kan föranleda disciplinansvar enligt Lagen (1994:260) om offentlig anställning.

Dessa ordningsregler gäller från 16 november 2021.

Senast uppdaterad