Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens mål syftar till att studenterna under handledning från såväl verksamhet som från skolan utvecklar kunskaper och färdigheter att kunna bedriva professionellt socialt arbete. Frågor som rör makt, etik och de professionellas handlingsutrymme är centrala i kursen. Genom integration av olika kunskapsformer kommer studenterna att utveckla färdigheter och förmågor avseende bland annat metoder och förhållningssätt, självkännedom, etik och samtalskompetens. Dessutom fördjupas kunskap och handlingskompetens i relation till det sociala arbetets rättsliga ramar, organisation och samverkan med andra aktörer.

Under VFU-kursen har studenten studieuppgifter som handlar om att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt beskriva och kritiskt granska verksamheten. Lärarledda seminarier, som också är examinerande, ger möjlighet att diskutera och integrera teoretiska och vetenskapliga kunskaper samt professionsspecifika färdigheter. Reflektion, arbetsintegrerat lärande (AIL) och personlig utveckling är betydelsefullt för att studenten ska utveckla sin handlingsberedskap för den kommande yrkesrollen. Under seminarierna relateras konkreta fall till teoretiska perspektiv i syfte att integrera teoretiska och vetenskapliga kunskaper samt professionsspecifika färdigheter.

VFU och arbetsintegrerat lärande, AIL

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är en central profil för Högskolan Väst som präglar vår utbildning, forskning och samverkan. Vår syn på AIL bygger på att professionsspecifik kunskap i akademiska yrkesutbildningar skapas i mötet mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle. Under verksamhetsförlagd utbildning genereras lösningar och ömsesidig utveckling som kan möta de utmaningar socionomer står inför.

VFU är en av våra viktigaste plattformar för denna ömsesidiga utveckling där våra studenter får en möjlighet att, under handledning, utveckla sin förmåga att planera, genomföra, följa upp och värdera effekter av olika handlingar samt integrera olika former av kunskap inom fältet för socialt arbete.

Förutom att VFU är centralt för studenternas lärande inför kommande yrkesutövning gynnas också socionomprogrammet av den kontakt och samverkan VFU ger med yrkesfältet.

Kontakta Anna för VFU i Sverige och Helena för VFU utomlands


Anna Hansson

Anna Hansson Universitetsadjunkt
anna.hansson@hv.se

Helena Gregorc-Lööv

Helena Gregorc-Lööv Universitetsadjunkt
helena.gregorc-loov@hv.se
Senast uppdaterad