Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst erbjuder olika stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning. Behovet av hjälp bedöms individuellt med hänsyn till funktionsnedsättningens art och undervisningens upplägg. En förutsättning för att få stöd är att du genom intyg, utredning eller diagnos kan styrka att du har en varaktig funktionsnedsättning. 

Pedagogiskt stöd under dina studier

Tanken med det pedagogiska stödet är att du som student eller doktorand ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för svårigheter i studiesituationen som funktionsnedsättningen för med sig. 

Vid tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall bör du höra av dig till din institution för möjlighet att få stöd utifrån dina behov. 

vad är en funktionsnedsättning? 

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en ska eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (Diskrimineringslagen, 2008:567)

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Har du en dokumenterad funktionsnedsättning och behöver anpassningar i dina studier ska du kontakta samordnaren på campus. Ni gör en gemensam planering utifrån kursen/programmets upplägg och dina behov. Kurs- och programansvariga kan också komma att involveras. Alla funktionsnedsättningar är individuella, därför är det viktigt att du kontaktar oss tidigt under studierna, så att vi tillsammans kan planera det stöd du behöver.

Om ditt behov av stöd förändras under studietiden ansvarar du som student själv för att kontakta samordnaren för pedagogiskt stöd. Det gäller både om du upplever ett förändrat behov av stöd och om stödet ska avslutas.

EXEMPEL PÅ PEDAGOGISKT STÖD

  • Anpassad salstentamen
  • Anteckningsstöd
  • Mentor
  • Talböcker

Här hittar du mer information om olika pedagogiska stödinsatser!

Saknar du intyg finns ändå möjlighet

Om du upplever hinder i din studiesituation men saknar intyg, kan du kontakta någon samordnare för att diskutera hur du kan lägga upp dina studier. Utan intyg finns ingen rättighet till anpassningar, men det kan ändå finnas saker som underlättar i studierna.

Vill du stötta en medstudent?

Intresserad av att bli mentor eller anteckningsstöd åt en annan student? Läs mer om  mentorskap och anteckningsstöd här! 

Tillgänglig undervisning

Här hittar du information och tips som kan vara användbar för dig som undervisar. 

Kontakt


Senast uppdaterad av Studie- och karriärvägledning