Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuellt

Här på webben kan du svara på en öppen enkät ang din upplevelse av  din studiemiljö utifrån ett lika villkorsperspektiv. Enkäten undersöker olika typer av kränkningar kopplade till diskrimineringslagstiftningen.

Syftet är att få en övergripande bild om läget för att kunna sätta in proaktiva och förebyggande åtgärder.

Enkäten är anonym och tar cirka 10 minuter att besvara. Tänk på att enkäten inte är till för att hantera specifika ärenden. 

Resultatet kommer att utgöra underlag för kommande utvecklings- och kvalitetsarbete.
Här hittar du enkäten.


Vart du ska vända dig beror på vad synpunkterna eller klagomålen gäller

Diskriminering och trakasserier

Om du upplever att du har blivit diskriminerad eller trakasserad ska du följa Högskolan Västs rutiner vid diskriminering och kränkande särbehandling. Du hittar rutinerna här.  

Studentombud

Via studentkåren kommer du i kontakt med studentombudet. Hit kan du vända dig för att få hjälp med frågor om din utbildning eller om du upplever att något är problematiskt.

Läs mer om studentombud på Studentkårens webbplats.

Beslut om antagning, betyg, tillgodoräknande, examensbevis mm.

Du har enligt Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. rätt att överklaga vissa beslut som fattats av högskolan. Det gäller bland annat behörighet, tillgodoräknande, examensbevis, studieuppehåll samt indragning av doktorands utbildningsresurser. Det framgår av respektive beslut hur de kan överklagas.

Utbildningens innehåll och upplägg

Högskolan har lokala regler för examination, kurs-pm, kursplaner, kursvärderingar mm. Länkar till regler och riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå. Riktlinjer för utbildning på forskarnivå hittar du här. Ta del av dem för att se vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Vill du ge synpunkter eller framföra klagomål ska du i första hand vända dig till berörd lärare. Om du inte får svar eller inte vill godta svaret kan du vända dig till andra ansvariga enligt denna ordning:

  1. Kursansvarig lärare
  2. Examinator
  3. Programansvarig lärare (om du läser på ett program)
  4. Avdelningschef på institutionen som ger kursen eller programmet
  5. Prefekt på institutionen som ger kursen eller programmet

För att hitta rätt person, se högskolans organisation (klicka vidare under respektive institutions sida om ledning). Du kan också fråga i Servicecenter.

Om du av någon anledning inte kan eller vill vända dig till ansvariga på institutionen har du möjlighet att få stöd av Studentkåren vid Högskolan Väst. Om du är doktorand kan du också vända dig till studierektor för utbildning på forskarnivå, eller till ämnesrådet.

Studiemiljö och service

Har du synpunkter eller klagomål som gäller högskolans lokaler, IT, apparater, studieadministration, studentstöd/bibliotek och liknande? Kontakta servicecenter@hv.se.

Senast uppdaterad