Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är jämställdhetsintegrering och varför ska Högskolan Väst arbeta med det?

Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga politiska strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och för att uppnå ett jämställt samhälle. De jämställdhetspolitiska målen bygger på FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948). Det övergripande målet med Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Till skillnad från tidigare jämställdhetsinsatser, som ofta varit tidsavgränsade och endast berört delar av en verksamhet, är syftet med detta initiativ att utveckla former som systematiskt införlivar jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och i alla delar av verksamheten.

Eftersom jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet integreras i hela verksamheten. Syftet med jämställdhetsintegrering är att motverka att arbetet med frågorna hamnar i skymundan och bedrivs som en sidoverksamhet, utan istället är en del av det dagliga arbetet och utförs av medarbetarna i verksamheten.

För Högskolan Väst är det viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet med den intersektionella definition som råder i jämställdhetsarbete generellt sett, och som också rekommenderas av Nationella sekretariatet för genusforskning. 
Läs mer om intersektionalitet


Planen och prioriterade områden

Planen är en inriktningsplan, vilket innebär att den ska kompletteras och revideras i takt med att arbetet fortskrider och vårt behov och möjligheter blir tydligare.

Plan för jämställdhetsintegrering på Högskolan Väst 2023-2025

Regeringen har i sin satsning särskilt pekat ut tre prioriterade områden för högskolor och universitet att arbeta med:

  • Ojämställda karriärvägar inom akademin
  • Behovet av att motverka könsbundna studieval
  • Förbättra kvinnor och mäns genomströmning i utbildningen

Samtliga arbetsenheter på högskolan är involverade i att identifiera satsningar och deltar i högskolans arbete med jämställdhetsintegrering. Arbetet involverar också samverkande aktörer i samhället, särskilt de arbetsgivare högskolan samverkar med. 


Redovisning av resultat utifrån planen ska ske i högskolans årsredovisning för 2023-2025. 

Rapporter

På tal om kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016)
Fördelning eller förfördelning?(Bondestam & Grip, 2016)
Kvinnor och män i högskolan (Universitetskanslerämbetet, 2016)
Jämställdhet inom akademin (Nationella sekretariatet för genusforskning)

Nyhetsartiklar
Jämställdhet – en angelägen fråga vid Högskolan Väst
"En jämställd högskola i ett jämställt samhälle kräver handling"
Faktiska fakta om jämställdhet

Debattartiklar
GP - 1 december 2020: "Öka takten i arbetet för en jämställd akademi"

Kontakt


Liselott Lycke

Liselott Lycke Avdelningschef
liselott.lycke@hv.se
Senast uppdaterad