Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sidan är under uppbyggande .

 

ArbetsIntegrerat Lärande (AIL), vital forskningsmiljö

Arbetsintegrerat lärande (AIL) fokuserar lärande som relaterar till högre utbildning, arbete och arbetsliv. Lärande i ett föränderligt arbetsliv utgörs av ett integrerat samspel mellan sociala, ekonomiska, tekniska och organisatoriska aspekter. Inriktningen på forskningen är integration mellan akademi och olika privata och offentliga verksamheter. I forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) bedrivs forskning inom AIL-området. Forskningen är ämnesövergripande och bidrar både till metod- och teoriutveckling inom såväl specifika som tematiska samhällsvetenskapliga ämnen som till samhället. Kunskapsutvecklingen sker integrerat i nära samverkan med aktörer i omvärlden, vilket understryker att samhällsrelevans är ett ledord för forskningen. Den övergripande ambitionen med LINAs forskning är att bidra till en långsiktig samhällsutveckling, vilket medför fokus på utmaningar för ett hållbart välfärdssamhälle och kompetensutveckling i ett föränderligt arbetsliv. I miljön ingår ett 50-tal forskare och doktorander.

Högskolan Väst har utbildning på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL). För närvarande finns det forskarutbildning i ämnena informatik och pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, AIL.

Läs mer om LINAs forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå.

Regional utveckling

Inom forskningsområdet Regional utveckling har Högskolan Väst de senaste 20 åren varit en av arrangörerna bakom Uddevalla Symposium, en internationell forskningskonferens om regional utveckling, entreprenörskap och innovationer. Konferensen hålls på olika håll runt om i världen varje år.

Interregprojekt

Samarbete med Högskolan i Östfold

IT och lärande

IT har en gränsöverskridande förmåga som påverkar hur kunskap representeras, hur information söks och sorteras och därigenom påverkar det också hur människor skapar mening och lär. Inte minst har det multidimensionella användandet och lärandet med medier i informella miljöer utvecklats – vilket i förlängningen påverkar hur lärandet sker i skolan.

Exempel på frågor som vi arbetar med är:

  • hur och i vilken utsträckning användande av digitala medier förändrar de sätt som man uppfattar, förstår och tolkar kunskap
  • vilka nya sätt att organisera sin undervisning som kommer att vara produktiva
  • hur lärarrollen förändras när mobila digitala resurser förs in i klassrummet och hur lärandet och utbildningen påverkas 

Läs mer om våra Forskningsprojekt.

Senast uppdaterad av Rebecca Olsson