Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolans ansvar och roll

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra högskolans ansvar att förebygga diskriminering och hantera trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier samt kränkande särbehandling i enlighet med kraven i diskrimineringslagen (2008:567) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Högskolan har i rollen som utbildningsanordnare och arbetsgivare skyldighet, enligt lag, att arbeta främjande och förebyggande med aktiva åtgärder för att skapa en verksamhet fri från diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Aktiva åtgärder innebär att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) . Högskolan Västs arbete för att skapa en miljö fri från diskriminering utgör en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (där också högskolans arbete med att förbygga kränkande särbehandling ingår).

Högskolan har en skyldighet att utreda omständigheterna när en anställd eller student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och sexuella trakasserier (med koppling till diskrimineringsgrunderna) samt se till att eventuella missförhållandena upphör. Utbildningsanordnaren/arbetsgivaren kan också bli uppmärksammad på problemen på olika sätt och av andra personer än den utsatta och har då också en skyldighet att agera.

Utifrån den högskoleövergripande riktlinjen ska respektive arbetsenhet (det vill säga respektive  institution, förvaltning och SBIP (studiestöd, bibliotek och pedagogisk uteckling) arbeta enligt modellen för aktiva åtgärder. Respektive arbetsenhet och arbetsenhetschef ska årligen kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering. Vid årets slut i samband med årsredovisningen rapporteras arbetet. 

Riktlinje_trakasserier_kränkande_särbehandling.pdf

 

Chefers ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans arbetsmiljöarbete där lika villkor och arbetet med att motverka och hantera diskriminering ingår. Prefekter, högskoledirektör, bibliotekschef samt avdelningschefer för arbetsenheter och avdelningar har det direkta arbetsmiljöansvaret inom sina respektive institutioner/avdelningar (delegerat från rektor) för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling. Ansvariga chefer har vidare en skyldighet att utreda och vidta åtgärder vid misstanke om sexuella trakasserier och trakasserier.

Medarbetares och studenters ansvar

Varje medarbetare och student vid Högskolan Väst har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor, studenter, studentkollegor och anställda vid högskolan förebygga att diskriminering och kränkande särbehandling uppstår. Detta genom att respektfullt bemöta varandra och verka för en miljö fri från diskriminering. Genom att påtala eventuella missförhållanden som kommer till din kännedom tar du ansvar för detta.

Till strategin för Hållbar utveckling - där Lika villkor ingår.

Senast uppdaterad