Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansvarsområden

FUN har ett övergripande ansvar för kvalitetssäkring av utbildning och forskning på högskolan. Ansvaret utövas i dialog med institutionerna och högskolans ledning. Institutioner, förvaltning och bibliotek ansvarar för uppgifter av operativ karaktär.

Kvalitetssäkringsarbetet regleras av högskolelagen, högskoleförordningen, Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG), det nationella systemet för kvalitetssäkring (UKÄ) samt högskolans interna kvalitetssystem.

I FUN:s ansvar för kvalitetssäkring ligger även forskningsetik och god forskningssed i övrigt. För dessa frågor har nämnden ett särskilt utskott benämnt Utskottet för god forskningssed och etik (intern sida).

Beslutsmandat

Nämndbeslut som får större konsekvenser för arbetsenheter, ekonomiskt eller personalmässigt, fattas i samråd med rektor eller berörda enhetschefer. 

På delegation av rektor beslutar FUN om:

 • Betygssystem för alla nivåer
 • Examensordning för alla nivåer
 • Inrättande och avveckling av huvudområde på grund- och avancerad nivå
 • AIL-certifiering av utbildningsprogram
 • Regler och riktlinjer för utbildning på alla nivåer
 • Riktlinjer för utvärdering av forskning och utbildning
 • Allmän studieplan för forskarutbildning
 • Bedömningsgrunder för urval av sökande till doktorandanställning
 • Undantag från behörighetskrav i utbildning på forskarnivå
 • Antagning av studerande på forskarnivå (förutsatt att berörd institution garanterar finansiering)
 • Handledare i utbildning på forskarnivå* 
 • Beslut om tillgodoräknande av kurs i utbildning på forskarnivå*
 • Kursplaner på forskarnivå
  - för obligatoriska kurser
  - för individuella och valbara kurser*
 • Fastställande/revidering av individuell studieplan (ISP)*
 • Extern granskare och examinator vid licentiatseminarium*
 • Opponent, ordförande och betygsnämnd vid disputation för doktorsexamen*
 • Sammansättning av ämnesråd

FUN ger förslag till rektor på fyra lärarrepresentanter att utse till Anställningsnämnden, samt avger yttrande inför rektorsbeslut i följande frågor:

 • Vision, mål och strategier för forskning och utbildning
 • Inrättande, inställande och avveckling av utbildningsprogram
 • Inrättande och avveckling av huvudområde på mastersnivå
 • Inrättande av ämne på forskarnivå
 • Ansökningar om rätt att utfärda yrkesexamen samt examen på mastersnivå och forskarnivå
 • Riktlinje för hantering av avvikelse från god forskningssed
 • Riktlinjer inom forskning i de fall nämnden inte äger frågan själv
 • Rekrytering av vicerektorer, forskningsmiljöledare och kärnområdesledare

*FUN har beslutat att vidaredelegera denna arbetsuppgift till ämnesråd

Ledamöter


Student- och doktorandrepresentanter

Nämndens sekreterare

Magdalena Zawada

Senast uppdaterad