Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I vår policy för hållbar utveckling formuleras övergripande hållbarhetsmål och i strategin för hållbar utveckling identifieras nio målområden med ett övergripande mål och undermål. Särskilt prioriterade områden där högskolan har långsiktiga hållbarhetsmål är klimatomställning och jämställdhet.

Högskolans policy för hållbar utveckling 

  • Erbjuda högkvalitativ utbildning som utvecklar studenternas förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt bidra till hållbar utveckling.  

  • Bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som utförs på ett hållbart sätt och bidrar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.

  • Medarbetare och studenter uppmuntras och ges förutsättningar att bidra till hållbar utveckling.

  • Samverka med partners som tillsammans med oss verkar för hållbar utveckling samt initiera samverkan kring hållbarhet.

  • Integrera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i högskolans stödjande verksamhetsprocesser och lokale

Här kan du läsa policyn i sin helhet.

Strategi för hållbar utveckling 

Målen i strategin är i många fall övergripande och långsiktiga, där tanken är att de ska sätta en riktning för verksamheten att arbeta mot. Strategin är uppbyggd kring nio målområden. 

Målområde 1: Utbildning om och för hållbar utveckling
Målområde 2: Forskning om och för hållbar utveckling
Målområde 3: Hållbar utveckling genom arbetsintegrerat lärande och samverkan
Målområde 4: Hållbart resande
Målområde 5: Hållbar konsumtion och resurshantering
Målområde 6: Cirkulära materialflöden och säker avfallshantering
Målområde 7: Klimatneutral och effektiv energianvändning
Målområde 8: Hållbar arbets- och studiemiljö på lika villkor
Målområde 9: Ändamålsenligt ledningssystem för hållbar utveckling

Prioriterade tvärområden:

Jämställdhetsintegrering
Klimatomställning

Planering och uppföljning av hållbarhetsarbetet 

Utifrån målen i strategin för hållbar utveckling görs prioriteringar i den övergripande verksamhetsplanen och arbetsenheterna gör egna prioriteringar som ligger till grund för lokala mål i verksamhetsplan med tillhörande handlingsplan. 

Grunden för prioriteringar är dels möjligheten att påverka måluppfyllelsen, dels en analys av styrkor och förbättringsområden. För vissa målområden finns tidsatta kvantitativa mål, företrädesvis för högskolans miljö- och klimatpåverkan från den egna verksamheten (t.ex. för hållbart resande, hållbar konsumtion och energianvändning). 

Kontakt


Senast uppdaterad