Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Här hittar du Naturvårdverkets sammanställning av tidigare rapporter.

OMRÅDEN FÖR MILJÖARBETET
 

Det övergripande målet för högskolans miljöledningsarbete är att minska sin negativa miljöpåverkan, med särskilt fokus på klimat, biologisk mångfald, rent vatten och ren luft.

De områden där högskolans verksamhet har störst påverkan på miljön har identifierats i miljöutredningar. I den senaste miljöutredningen identifieras följande områden:

  • Direkt påverkan: Energiförbrukning, tjänsteresor, upphandling, konsumtion och resursutnyttjande, avfallshantering
  • Indirekt påverkan: Forskning och utbildning
  • Samverkan kring högskolans identifierade miljöpåverkan

Miljöpåverkan bedöms i relation till internationella överenskommelser, nationella beslut och regleringar samt högskolans egna prioriteringar. Viktiga utgångspunkter för bedömningen är Agenda 2030, Sveriges klimatramverk och miljömål samt Klimatramverk för universitet och högskolor som Högskolan Väst har undertecknat.

Miljöutredning 2012
Miljöutredning 2019

MÅL OCH RESULTAT FÖR 2019


Resultaten för 2019 beskrivs i sin helhet i högskolans miljörapport till Naturvårdsverket:  

Miljöledningsrapport 2019

Övergripande mål - utdrag ur miljöledningsrapporten


Öka systematiken i miljöledningssystemet på Högskolan Väst
Resultat: Rektorsuppdrag påbörjat med slutredovisning 2020

Minska avfall och öka återvinning
Resultat: Bra grundstruktur, men bristande verktyg för uppföljning. En del avvikelser rapporterade under året.

Minska resandets negativa miljöpåverkan på klimat, biologisk mångfald samt ren luft och rent vatten
Resultat: Ökning av koldioxidutsläpp/anställd från långväga flyg

Upphandling som bidrar till effektivare resursanvändning och ökad andel förnyelsebara alternativ
Resultat: Miljökrav ställs i stor utsträckning i de större upphandlingar som följs upp, men det saknas verktyg för systematisk uppföljning. Liten andel miljökrav vid direktupphandling.

Minska energiförbrukning och öka andel förnybar energi
Resultat: Minskning av förbrukade kWh, vilket främst beror på väderförhållanden. Energibesparande åtgärder genomförs som tidigare år, men få nya satsningar. Nära 100% förnyelsebar energi.

Forskning: integrera ekologisk hållbar utveckling
Resultat: Liten andel forskning med denna inriktning. Relevant forskning publicerades framför allt av forskare från Institutionen för individ och samhälle och Institutionen för ingenjörsvetenskap. Främjande aktiviteter har genomförts av Centrum för hållbar utveckling samt KK-miljön Primus.

Utbildning: integrera ekologisk hållbar utveckling
Resultat: Integrering av ekologisk hållbarhet finns framför allt i utbildningar på Institutionen för Ingenjörsvetenskap och Institutionen för ekonomi och IT. Institutionen för hälsovetenskap har ökat dessa inslag i sina utbildningar och på Institutionen individ och samhälle är den ekologiska dimensionen integrerad i lärarutbildningarna.    

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen