Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

OMRÅDEN FÖR MILJÖARBETET
 

Det övergripande målet för högskolans miljöledningsarbete är att minska sin negativa miljöpåverkan, med särskilt fokus på klimat, biologisk mångfald, rent vatten och ren luft.

De områden där högskolans verksamhet har störst påverkan på miljön har identifierats i miljöutredningar. I den senaste miljöutredningen identifieras följande områden:

  • Direkt påverkan: Energiförbrukning, tjänsteresor, upphandling, konsumtion och resursutnyttjande, avfallshantering
  • Indirekt påverkan: Forskning och utbildning
  • Samverkan kring högskolans identifierade miljöpåverkan

Miljöpåverkan bedöms i relation till internationella överenskommelser, nationella beslut och regleringar samt högskolans egna prioriteringar. Viktiga utgångspunkter för bedömningen är Agenda 2030, Sveriges klimatramverk och miljömål samt Klimatramverk för universitet och högskolor som Högskolan Väst har undertecknat.

Miljöutredning 2019

MILJÖ- OCH KLIMATMÅL

I januari 2021 fastställdes ny policy för hållbar utveckling samt nio övergripande hållbarhetsmål som återfinns i högskolans strategi för hållbar utveckling. De övergripande hållbarhetsmålen utgör också högskolans övergripande miljö- och klimatmål för perioden 2021-2023 under vilka det finns mer specifika och mätbara miljö- och klimatmål. Långsiktiga klimatmål fram till 2045 har också beslutats och återfinns i strategi för hållbar utveckling.

RUTINER FÖR PLANERING OCH UPPFÖLJNING AV HÅLLBARHETSARBETET

I rutin för planering och uppföljning hållbarhetsarbetet beskrivs årshjulet för högskolans hållbarhetsarbete där högskolans miljöarbete ingår. Här ingår datum för insamling och rapportering av årsresultat, ledningens genomgång, miljörevision sam hur miljöfrågorna integreras i den ordinarie verksamhetsplaneringsprocessen. Länk till sidan "Så här jobbar vi med hållbar utveckling".

Exempel på policies med relevans för miljöarbetet är mötes- och resepolicyn och inköpspolicyn. Rutinbeskrivningar för centrala delar av miljöarbetet finns på medarbetarportalen vad gäller hållbara tjänsteresor, men ska utveckla i anslutning till andra relevanta processer som har stor miljöpåverkan.

MILJÖLEDNING I STATEN

Högskolans miljöarbete regleras av miljöledningsförordningen (SFS 2009:907) enligt vilken alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem. Naturvårdsverket ansvarar för att stödja myndigheter att utveckla miljöledningssystem samt årligen följa upp miljöledningsarbetet och dess resultat.

För mer information, se Naturvårdverkets webbplats 

MÅL OCH RESULTAT FÖR 2021

2021 beslutades om en ny policy och strategi för hållbar utveckling med nya miljö- och klimatmål samt en ny rutin för planering och uppföljning av hållbarhetsarbetet. Den negativa miljöpåverkan från resande och energianvändning minskade som ett resultat av covid19-pandemin, medan övrig påverkan låg på ungefär samma nivå som 2020.

Miljöledningsrapport 2021.pdf


Här hittar du en sammanfattning av föregående års resultat.

Resultaten för 2020 beskrivs i sin helhet i högskolans miljörapport till Naturvårdsverket.

    

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen