Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Image of Strandgatan in Trollhättan city at night.

بھ دانشگاه وست در ...کشور سوئد خوش آمدید تحصیل در سوئد بھ زبان انگلیسی 

اوی ، طبیعت زیبا، جایزه نوبل، ماشین ولوو و ای کی آ در کشوری مدرن با توسعھ پایدار واستاندارد بالای زندگی. شاید شما احتمالا در مورد ستاره فوتبال زلاتان ابراھیموویچ ، ھم شنیده اید.آنچھ کھ شاید شما احتمالا نمیدانید این است کھ سوئد یکی از مبتکرترین کشورھا در جھان است و و در نو آوری در صدر جدول در کمیسیون اروپاست. و آیا می دانید کھ سوئد یکی از بھترین سیستمھای آموزشی دنیا را دارد؟ و گفتھ می شود سوئدی ھا در میان کشورھایی کھ زبان انگلیسی زبان مادریشان نیست بھترین صحبت کنندهھای زبان انگلیسی ھستند؟ جای تعجب نیست کھ دانشجویان بین المللی بیشتر و بیشتر راھی سوئد برای تحصیل در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد کھ بھ زبان انگلیسی تدریس می شود ، می

Students studying at the university.

درباره دانشگاه وست

دانشگاه وست یک دانشگاه مدرن است کھ رشتھ ھایی در ارتباط نزدیک با فضای کاری را در محیطی مدرن و جذاب برای بھ ایجاد موقعیت ھای مختلف برای ایده ھا و فناوری ھای جدید می شود. بھ کافھ ھا ، سینما ھا ، رستوران ھا و امکانات ورزشی واقع شده است ، اما بسیار نزدیک بھ مناظر زیبای طبیعی نیز میباشد. نیازھای دانشجویان بھ عنوان یک فاکتور اصلی در ساخت این دانشگاه مورد توجھ بوده است.

Image of the lecture hall Albertsalen an University West

یادگیری در خلال کار ، مرتبط بودن آموزش با زندگی کاری

دانشگاه وست بر این مبنا استوار است کھ یادگیری نھ فقط در محیط کلاس بلکھ در ھر جایی اتفاق می افتد. ادغام شرایط کاری با رشتھ ھای تحصیلی کھ بھ آن "یادگیری در خلال کار" گفتھ میشود، بیان کننده رابطھ مھم بین دانشگاه و جھان  خارج است.

"یادگیری در خلال کار" موقعیت ھای بسیار خوبی برای دانشجویان جھت یادگیری از شرایط واقعی زندگی کاری، از طریق بھ طور مثال، کار پروژه ای، مطالعات میدانی، پروژه ھای مربیگری و بعضی اوقات حتی از طریق محل ھای کار فراھم میکند.

Image of machines at the PTC.

مقیاس کوچک، غیر رسمی و شخصی

دانشجویان در دانشگاه وست محیط درسی غیر رسمی و بازی را تجربھ میکنند. معمولا دانشجویان و استادان با اسم کوچک یکدیگر را صدا میکنند. این رویکرد باعث صحبت و ھمکاری بیشتر بین دانشجویان و کادر آموزشی می شود کھ خود منجر بھ ایجاد موقعیت ھای مختلف برای ایده ھا و فناوری ھای جدید می شود. 

بر خلاف بسیاری دیگر از دانشگاه ھا، رشتھ ھای بین المللی دانشگاه وست مقیاس کوچکی دارند. تعداد نسبتا بالای استادان نسبت بھ دانشجویان باعث می شود کھ کادر آموزشی بھ راحتی در دسترس دانشجویان برای دریافت جواب سوال ھایشان و بازخورد مباحثشان باشند.

Image of the service center at University West

در مورد شھر ترولھتان

دانشگاه ترولھتان در نزدیکی ساحل غربی جنوب سوئد در شھر ترولھتان واقع شده است. یک سفر 35 دقیقھ ای با قطار تا دومین شھر بزرگ سوئد، گوتنبرگ. این شھر با 60ھزار نفر جمعیت در کنار رودخانھ یوتا و آبشارھای دیدنی آن واقع شده است. شما مجبور نیستید وقت خود را در ترافیک ھدر داده و یا استرس متروھای پر ازدحام را داشتھ باشید. شما بھ عنوان یک دانشجو در ترولھتان تمامی نیازھای خود را در نزدیکی خود در دسترس خواھید داشت. با چند دقیقھ پیاده روی از محوطھ دانشگاه خود را در مناظر زیبا و طبیعی پیدا خواھید کرد.

ترولھتان خانھ تعدادی از شرکت ھای پیشرفتھ مانند جی کی ان آرو اسپیس ( تولید کننده موتورھای جت و توسعھ دھنده فن آوری موتور موشک ) و نوز چینی (وسیلھ نقلیھ برقی ملی سوئد – کھ درحال توسعھ پلت فرم خود برای نسل آینده ماشین ھای الکتریکی در کارخانھ سابق اتوموبیل ساب است) می باشد.

Image of the library

شاهد كل برامجنا هنا

 

Image of the lamp posts outside of University West

پذیرش و درخواست

شرایط ورود

پیش نیازھای رشتھ ھای ما متقاوت ھستند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر بھ وبسایت دانشگاه از طریق لینک زیر مراجعھ نمایید: www.universitywest.se

تسلط بھ زبان انگلیسی- تمام دانشجویانی کھ برای رشتھ ھای ارائھ شده بھ زبان انگلیسی در دانشگاه وست اقدام می کنند باید یک آزمون بین المللی تسلط بھ زبان انگلیسی را پاس کرده باشند. مینیموم نمره ھای قابل قبول بھ شرح زیر است:

  • مینیموم نمره مورد نیاز- امتحان
    Academic IELTS - 6.5 (بالا بھ 5.5 ھا مھارت تمام)
    TOEFL iBT- paper based - 575 ( رایتینگ در 4.5 نمره حداقال)
    TOEFL iBT- paper based - (حداقل نمره 20 در رایتینگ) 9)

Image of the campus environment.

 

Updated