Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Senior lecturer

hakan.nilsson.2@hv.se I535

Organization

Staff member at Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.

Research area

Conducts research in social sciences, psychology, work sciences.

Utbildningsbakgrund

 

2017              Teologisk introduktionsår med själavårdsprofil. 60 p.
Johannelunds teologiska högskola, Uppsala.

2015              Filosofie Doktor i välfärd och socialvetenskap.
Doctor of Philosophy in Welfare and Social Science.
Forskarskolan Hälsohögskolan i Jönköping, Jönköping University.

2014              Filosofie Licentiatexamen i religionsvetenskap med religionspsykologi.
Degree of Licentiate of Philosophy in Religious Studies. Institutionen för Litteratur, Idéhistoria och Religion, Göteborgs universitet.

2007              Medicine kandidat i humanbiologi 180 p.
Bachelor of Medicine toward Human Biology.
Institutionen för reumatologi och inflammationsforskning.
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

2005              Program i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap 90 p.
 Påbyggnadsutbildning i pedagogik och didaktik.
Institutionen för pedagogik och didaktik. Göteborgs universitet.

2005              Filosofie magister i utbildningsledarskap 240 p.
Master of Science toward Educational Management. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

2003              Idrottsvetenskapliga programmet 240 p.                                       
Filosofie magister i idrottsvetenskap med hälsopedagogisk
inriktning. Master of Science in Sport Science.
Institutionen för pedagogik och didaktik,Göteborgs universitet.

1998              Religionsvetenskapliga programmet 240 p               .                     
Teologie kandidat. Master of Theology. Institutionen för religionsvetenskap,
Göteborgs universitet.       

1993              Religionsvetenskapliga programmet 210 p               .                     
Teologie kandidat. Bachelors of Divinity.Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

1993              Grundskollärarexamen 4-9. Praktisk pedagogisk kurs 60p.     
Bachelors of Education. Inriktning Svenska Religion Historia.
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

1993              Filosofie kandidat i Religionshistoria 180 p.
Bachelor of Art in History of Religion.Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet.

 

Håkan har certifieringar/diplomeringar inom Medicinsk Qigong (Qigong akademin), Mindfulness (MBSR) för professionella (Mindfulness akademin), Hälsoprofilsbedömning och Arbetsprofilsbedömning (HPI-institutet), Triggerpunkter samt Arbets- och idrottsskador (Göteborgs gymnastiska institut).

Forskningsintressen

Mitt främsta forskningsintresse är kopplat till mindfulness, som var forskningsämne för både min doktorsavhandling Conceptualizing and contextualizing mindfulness: New and critical perspectives och licentiat uppsats Making mindfulness:Highlighting the social and existential dimension. Inom min forskning om mindfulness har jag framför allt bidragit med en klassificering och tematisering av begreppet mindfulness samt med en egen definition i syfte att överbrygga klyftan mellan västerländsk orienterad mindfulness och den buddhistiska motsvarigheten sati, se vidare; Reconciling and thematizing definitions of mindfulness: The big five of mindfulness. Andra viktiga bidrag till fältet har varit att uppmärksamma två viktiga dimensioner som mindfulness-forskningen inte ägnat uppmärksamhet åt, social och existentiell mindfulness. Vidare har jag med utgångspunkt i mindfulness och hälsosamt åldrande, utvecklat ett nytt begrepp inom gerontologin, mindful sustainable aging. Mer om detta begrepp finns att läsa i artiklarna: Mindful sustainable aging: Advancing a comprehensive approach to the challenges and opportunities of old age, Mindful hållbart åldrande – holistiskt åldrande i ny belysningoch i The four-dimensional model of mindful sustainable aging: A holistic alternative.  

Mina forskningsintressen sträcker sig till att även omfatta komplementär alternativ medicin (KAM). Mindfulness kan ses som en del av detta fält genom sin existentiella förankring inom buddhism och som en behandlingsmetod som erbjuds inom såväl inom traditionell som inom alternativ komplementär medicin. I artikeln Socioexistential mindfulness: Bringing empathy and compassion into health care practice diskuterar jag hur mindfulness kan bidra till empati och medlidande inom sjukvården. Jag har även skrivit om hur andlig egenvård (kroppsskanning, bön och meditativ vandring) kan stärka undersköterskor och sjuksköterskor existentiella resiliens och välbefinnande. Mer om detta står att läsa i artikeln, Spiritual self-care management for nursing professionals: A holistic approach.

Ytterligare ett spår i forskningen som intresserar mig är organisation och ledarskap. Under tidigare anställning vid högskolan i Skövde undervisade jag i flertalet av institutionens kurser i organisation och ledarskap. Men även i kurser riktade till det omgivande samhället. Här kan nämnas ledarskap för kompanibefäl (2004-05) och bättre ledarskap (2009). På högskolan Väst undervisar jag främst i personalvetenskapliga programmet. Inom ramen för personalvetenskap/HR(M) har jag tillsammans med Ali Kazemi skrivit om HRMs koppling till buddhism och mångfaldsfrågor, ‘Mindful’ human resource management: combining Buddhist principles of enlightenment with diversity management.

Jag har tidigare jobbat konsultativt med ett 100-tal verksamheter, privata och offentliga. Både i avseende verksamhetsutveckling och olika riktade specialuppdrag samt handledning. Jag har en rik erfarenhet, ca 1500 timmar, av handledning och stödjande samtal.

Ett sista forskningsspår är intresset för idrott och hälsa i vid bemärkelse. Idrott i olika former har följt från tidiga ungdomsår. Jag är en hängiven löpare, vilket även finns att läsa om i artikeln, Taking a mindful run with Murakami: A (hermeneutic) phenomenological approach.   Men jag ägnar mig även åt simning, badminton och tennis. Jag utövar iaido, kobodu, meditation och yoga. Områden som jag diskuterar i en rad andra artiklar. Utifrån mitt intresse för asiatisk kultur utövar jag kampsport och är intresserad av dess koppling till fysisk, psykisk och andlig hälsa. I min artikel Cultivating mindfulness through the practice of iaid? belyser jag kopplingen mellan mindfulness och iaid? (svärdskonst). 

I huvudsak intresserar jag mig för teoretiska studier rörande människan som fysisk, psykisk, social och andlig varelse. Jag tillhör forskarmiljön POLS

Konferensbidrag

WORK 2021. Work, wellbeing and health. Virtuell konferens om arbetsliv och hälsa. Framlagt paper: The Challenges of the Covid-19 Crisis and the Pillars of Mindful Leadership. Konferensen anordnades av University of Turku Finland.

International conference 2016. Managing interpersonal emotion dynamic in caregiving relationship: Application for psychotherapy and early education. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 18 november 2016. En av sex inbjudna talare. Konferensbidrag: "Mindfulness as a tool to enhance caregiving relationships" (Nilsson, 2016).


GRASP 2014
GRASP 2014; Oberoende i flocken? – Inkludering och exkludering som sociala processer. Den 9:e Nordiska konferensen för Grupp- och Social psykologi, Linköpings universitet. Linköping den 22-23 maj 2014. Framlagt paper, Mindfulness i skolans värdegrundsarbete (Nilsson & Kazemi, 2014).


WoSSP 2012

Workshop on Sociological Social Psychology (WoSSP), ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Karlstads Universitet. Skövde 19-20 juni 2012. Framlagt paper, Mindfulness and Health Promotion (Nilsson, 2012).


Mindfulness workshop - definition of mindfulness 2013
Institutionen för litteratur idé historia och religion, Göteborgs universitet anordnade 2013 en workshop med inbjudna forskare med intresse för mindfulness. Key note: Kirk Warren Brown, University of Virginia.


Mindfulness week 2013
Mindfulnessveckan på temat "Towards a Mindful Society" hölls i Tällberg sista veckan i juni och blev startskottet för Sveriges och Europas första internationella, årligen återkommande, mindfulness-konferens.

Publikationer

Peer Review artiklar

Nilsson, H. (2022). Social worker as an action-oriented sociotherapist. An existential health discourse. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought, DOI 10.1080/15426432.2022.2103487.

Nilsson, H. (2022). The four-dimensional model of mindful sustainable aging: A holistic alternative. Journal of Religion, Spirituality & Aging, DOI: 10.1080/15528030.2022.2083743.

Nilsson, H. (2022). Taking a mindful run with Murakami: A (hermeneutic) phenomenological approach. Contemporary Buddhism, DOI: 10.1080/14639947.2022.2043038.

Nilsson, H. (2021). Spiritual self-care management for nursing professionals: A holistic approach. Journal of Holistic Nursing. doi:10.1177/08980101211034341

Nilsson, H., Kazemi, A. (2021). “Mindful” human resource management: Combining Buddhist principles of enlightenment with diversity management. International Journal of Management Concept and Philosophy, 14(2), 114-134.

Nilsson, H. (2021). Mindfulness as a tool for ADHD drivers: a comparative study of higher levels of self-awarenessJournal of Disability & Religion, 25(2), 225-238.

Nilsson, H. (2018). Existential social work and the quest for existential meaning and well-being: A conceptual framework, Journal of Religion & Spirituality in Social Work, 37(1), 64-76.

Nilsson, H. (2017). Cultivating mindfulness through the practice of iaid?Contemporary Buddhism, 18(1), 37-46.

Nilsson, H. (2016). Socioexistential mindfulness: Bringing empathy and compassion into health care practice. Spirituality in Clinical Practice, 3(1), 22–31.

Nilsson, H. (2016). Mindful hållbart åldrande – holistiskt åldrande i ny belysningSocialmedicinsk Tidskrift, 93(6), 692-703.

Nilsson, H., Kazemi, A. (2016). Mindfulness therapies and assessment scales: A brief reviewInternational Journal of Psychological Studies, 8(1), 11–19.

Nilsson, H., Andersson, G. (2016). Mindfulness – terapier och paradoxerSocialmedicinsk Tidskrift, 93(1), 106-112.

Nilsson, H., Kazemi, A. (2016). Reconciling and thematizing definitions of mindfulness: The big five of mindfulnessReview of General Psychology, 20(2), 183-193.

Nilsson, H., Kazemi, A. (2016). From Buddhist sati to Western mindfulness practice: A contextual analysis Journal of Religion & Spirituality in Social Work, 35(1-2), 7-23.

Nilsson, H., Bülow, P., Kazemi, A. (2015). Mindful sustainable aging: Advancing a comprehensive approach to the challenges and opportunities of old ageEurope''''''''s Journal of Psychology, 11(3), 494-508.

Nilsson, H. (2014). A four-dimensional model of mindfulness and its implications for healthPsychology of Religion and Spirituality, 6(2), 162-174.

Nilsson, H. (2013). How mindfulness becomes mindlessness – A hermeneutical approachAsian Journal of Humanities and Social Studies, 1(4), 187–196.

 

Antologi

Nilsson, H. (2007). Hjärnans signalsystem, metodologi och funktion. I: Aadu Ott & Carl E. Olivestam (Ed.), Neurodidaktik: Om hjärnvägar och knutpunkter (pp. 19 -29). Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Neurodidaktiska kollegiet, Göteborgs universitet