Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Heltidsstudier

VFU-perioden omfattar 15 veckors heltidsstudier. Studenten skall, förutom att aktivt delta i verksamheten, även ha tid för litteraturstudier och seminarier på skolan. I VFU innefattas alla delar som hör till vardagen i verksamheten, såsom arbetsplatsträffar och planerings- och samverkanskonferenser.  Ett riktmärke är att förlägga 30 timmar per vecka i verksamheten och resterande 10 timmar för egna studier och examinationsuppgifter. Tre seminariedagar på skolan ingår i de 30 timmar som förlagts i verksamheten.

Student och handledare bestämmer tillsammans hur tiden bäst kan förläggas utifrån såväl verksamheten som studentens behov av inläsning av litteratur och examinationer. Utgångspunkten är att tiden förläggs dagtid, vardagar. Om verksamheten bedrivs även kvällar och helger bör studenten förlägga några tillfällen under VFU-perioden på sådana tider.

Sjukdom och ledighet

Vid kortare sjukdom och ledighet kan handledaren och studenten tillsammans komma överens om hur den tiden ev. ska kompenseras, t.ex. om studenten bedöms ha missat viktiga moment i arbetet. Vid tveksamheter kontaktas studentens VFU-lärare. Vid längre frånvaro, mer än 2 veckor i sträck alternativt med upprepad korttidsfrånvaro, ska alltid kontakt tas med studentens VFU-läraren. Det kan bli aktuellt att upprätta en handlingsplan i för studentens fortsatta studier.

Vikariat/timanställning

Att vara student i verksamheten respektive anställd är två skilda roller som inte bör kombineras. Det kan bl.a. leda till oklarheter hos omgivningen, såväl hos personal som hos klienter eller brukare, om studentens roll och ansvar i olika situationer. Som anställd har man det fulla ansvaret för vad som händer, det gäller inte för en student. Studenten bör därför inte erbjudas att vikariera eller inneha annan anställning i verksamheten under VFU-perioden.

Former för bedömning

Högskolan ansvarar för studentens examination av VFU-kursen. Kursen examineras genom tre moment:

  • medverkande i två seminarier med individuell skriftlig förberedelse
  • en individuell skriftlig hemtentamen,
  • bedömning av VFU-läraren, med stöd av intyg från handledaren, om kursens verksamhetsförlagda del genomförts på ett godkänt sätt.

När den verksamhetsförlagda delen avslutas utfärdar handledaren ett intyg gällande hur studentens bedöms ha uppnått kursmålen samt studentens frånvaro. Utfärdande av intyget ska ha föregåtts av en kontinuerlig diskussion mellan handledare och student om måluppfyllelse.

Besök på VFU-platsen

Som ett led i VFU-lärarens bedömning av den verksamhetsförlagd delen gör läraren minst ett besök på VFU-platsen. Besöket görs när det gått c.a. 4 veckor på kursen.

Syftet med mötet är att lärare, student och handledare gemensamt samtalar och reflekterar över hur det fungerat hittills, förutsättningar att uppnå lärandemålen och hur arbetet vidare kan se ut, utifrån studentens behov och verksamhetens förutsättningar. Genom lärarens medverkan finns möjlighet att fånga upp och ge handledning på eventuella problem eller svårigheter.

Senast uppdaterad