Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SYFTE

Syftet med studien är att undersöka hur man kan organisera socialt stöd till barn så att de får möjlighet att använda sin agency. Tidigare forskning visar hur viktigt det är att barn får vara vara delaktiga i utformande av stödinsatser, men det saknas forskning utifrån hur detta ska organiseras. Genom en fallstudie undersöker jag en samverkan mellan elevhälsa och fritidsgård där de professionella har lyckats med att göra barnen delaktiga när de har behov av att söka stöd. Jag har genomfört observationer för att se hur de professionella arbetar och vilka teknologier de använder, samt individuella intervjuer för att undersöka varför de gör så och vad som är ideologierna bakom arbetssättet.  

HUR GÖRS STUDIEN?

Studien har utformats utifrån en landsbygdskontext, då behovet av delaktighet är ännu större där än i städerna då utbudet av stöd är mer begränsat. Inom landsbygden har de professionella en mer generell kunskap och behöver tillsammans med barnet utforma stödet så att det blir mer behovsanpassat. I större städer finns mer detaljerad expertkunskap, anpassat till fler grupper av utsatta individer. Barn och unga med behov av socialt stöd som bor på landsbygden, riskerar i högre grad att falla mellan stolarna, jämfört med de som bor i storstadsområden.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Studien förväntas resultera i kunskap gällande hur professionella ska organisera för att ge barn och unga en möjlighet att kunna använda sig av sina resurser och sin kompetens, och genom detta skapa utrymme för delaktighet och inflytande. 

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Övriga projektmedverkande

Emma Ottosson, Campus Västervik, emma.ottosson@vastervik.se

Forskningsfinansiär

  • Campus Västervik

Projekttid

2021 - 2023

Senast uppdaterad