Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här är ett övergripande forskningsprogram där ungdomars organisering via sociala medier, möjligheter och risker studeras samt hur professionellas (lärare, behandlingspersonal och poliser) arbetssituation förändras på grund av förändringar i det sociala medielandskapet.

Forskningsprogrammet består av två spår som är uppdelade i ett flertal delprojekt:

Ungdomars utsagor om organisering via sociala medier:

  • Ungdomar i brett urval
  • Ungdomar och unga vuxna HBTQ-personer
  • Ungdomar med hörselnedsättning 

Yrkespersoners utsagor om ett förändrat arbetsliv beroende på ungdomars användande av sociala medier:

  • Poliser
  • Personal på ungdomsmottagningar, ungdomsarbetare
  • Skolpersonal
  • Hörselvårdens personal

Bakgrunden till projektet är en av de stora och mest omtalade mobiliseringarna som skedde under den så kallade arabiska våren. Där hade sociala medier (t ex Facebook, sms och Twitter) en stor roll för utfallet och framtiden, vilket har varit fokus i flera studier. Den organisering som sker på sociala medier till vardags har inte varit i lika uppmärksammat. Människor organiserar sig i sina nätverk till exempel på sin fritid, skolarbete och andra lokala eller nationella aktiviteter. Då används till exempel, via förutom de ovan nämnda, Instagram, SmsKik, WhatsUp, SnapChat. För ungdomar, och även för andra åldersgrupper, sker en slags samhälls- och individuell förändring i hur olika aktiviteter organiseras, relationer utvecklas, politiska ställningstaganden visas och hur olika relationer till myndigheter och vårdgivare hanteras. Påverkan av organisering och mobilisering på sociala medier kan ses på olika nivåer: 1) samhällelig nivå – där yrkesgrupper som t.ex. vård- och skolpersonal och fältassistenter yrkesutövande påverkas av snabb organisering eller mobilisering via sociala medier och ännu ligger steget efter. 2) grupp- och individnivå - där tidigare forskning har visat att ungdomar genom att engagera sig i aktiviteter på fritiden (organisering) och i olika kontexter bidrar till definieringen av dem själva både socialt och privat.

Projektet har redan genomfört fyra pilotstudier där ungdomar, poliser, behandlingsassistenter och hbtq-personer har intervjuats angående hur de ser på användningen av sociala medier, dess möjligheter, faror och organiserande funktion i deras liv och arbetsliv. Studierna inkluderar sammanlagt 24 personer i varierande åldrar. Ytterligare studier pågår.

Deltagande forskare på Högskolan Väst 

Margareta Bohlin
Sevtap Gurdal
Sabina Kapetanovic

Projektledare

Margareta Bohlin

Samarbetspartner

Polisen
Gymnasieskolan
HVB-hem
HBTQ-kojan

Pågår

2013-pågående

Kontakt


Senast uppdaterad