Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

1.1 Ämnet Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) bidrar med kunskapsunderlag på olika nivåer, från individ- till samhällsnivå. Ämnet är inriktat mot förutsättningar för utveckling av modernt vård- och omsorgsarbete som inkluderar gott, säkert, hållbart och jämlikt vårdande. Forskningsfrågor handlar om lärandet inom olika vårdverksamheter och har stark koppling till det omgivande samhället. Det handlar om att skapa förutsättningar för att studera och utveckla AIL i förhållande till människor som aktörer i vårdsituationer med olikheter avseende hälsa, livsvillkor, vårdbehov och resurser. Ämnet främjar kunskapsbyggande avseende personcentrerat förhållningssätt, där både klienters, patienters, anhörigas, vårdpersonals och studenters lärande samvarierar och har betydelse för vårdandet. Teknisk och digital utveckling kommer att förändra vårdprofessionernas arbetspraktik och en utveckling mot allt kortare vårdtider inom sluten vård och en förskjutning mot öppna vårdformer ställer krav på forskning om kompetens, professions- och organisationsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns behov av nya arbetssätt, metoder, produkter, processer och tjänster för att digitaliseringens potential ska kunna tas tillvara i vården.

Ämnet Vårdvetenskap med inriktning mot AIL kan bidra med kunskaper om förändrat hälsofrämjande arbetssätt. Patienter har idag ofta komplexa hälso- och sjukdomsproblem som kräver samarbete över yrkesgränser eller discipliner. I linje med den nationella ambitionen att stärka hälsoinriktningen inom hälso- och sjukvården ska patienters och närståendes inflytande tillvaratas inom ramen för teamarbete. Det finns en stor mängd och variation i inriktningar där vårdande och hälsofrämjande arbetssätt behöver utvecklas och där AIL-perspektivet kan ge nya insikter om förändrade arbetssätt och professions-utveckling. Forskning kan även handla om samspelets betydelse för att kvalitetsutveckla vården när hälso- och sjukvårdslagstiftningen ger patienter mer inflytande och egenmakt. Andra forskningsfrågor kan inriktas mot hälso- och sjukvårdsorganisation eller samhälleliga strukturers betydelse för vårdandet. Forskningsprojekt inom ämnet bidrar till att stärka studenters och professionellas lärande, utmanar till förändring och främjar genomförandet av forskningsanknutet vårdande. Ämnet bidrar till att utveckla vård- och omsorgsutbildningar genom fokus på lärandet i och inför det nya arbetslivet som ska motsvara hälso- och sjukvårdens nu och framtida behov av yrkeskompetens.


 

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast