Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbetsintegrerat lärande (AIL) – Tema vård

Ämnet bidrar med kunskapsunderlag på olika nivåer, från individ- till samhällsnivå och är riktat mot förutsättningar för utveckling av ett modernt vård- och omsorgsarbete som inkluderar gott, säkert, hållbart och jämlikt vårdande. Forskningsfrågor handlar om lärandet inom olika vårdverksamheter och har stark koppling till det omgivande samhället.

Dagens hälso- och sjukvårdslagstiftningen ger patienter mer inflytande och egenmakt. Kunskapsbyggandet inom AIL handlar om personcentrerat förhållningssätt, där både klienters, patienters, anhörigas, vårdpersonals och studenters lärande samvarierar med betydelse för vårdandet. Såväl patienters som närståendes inflytande skall kunna tillvaratas.

Utvecklingen mot allt kortare vårdtider inom sluten vård och en förskjutning mot öppna vårdformer ställer krav på forskning om kompetens, professions- och organisationsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns behov av nya arbetssätt, metoder och tjänster i arbetslivet, där teknisk och digital utveckling förändrar vårdprofessionernas arbetspraktik

Vårdande och hälsofrämjande arbetssätt behöver utvecklas och genom AIL kan nya insikter om förändrade arbetssätt utvecklas.

Forskningsprojekt skall bidra till att stärka studenters och professionellas lärande, utmana till förändring och främja genomförandet av forsknings-anknutet vårdande. Genom fokus på lärandet i och för det nya arbetslivet kan ämnet AIL bidra till att utveckla vård- och omsorgsutbildningar som motsvarar hälso- och sjukvårdens framtida behov av yrkeskompetens.

Senast uppdaterad